Till innehåll på sidan

KTH:s utbildning

Ur KTH:s måldokument Vision 2027

Skärmdump: förstasidan på Vision 2027

Måldokument: Vision 2027

Vision 2027 (pdf 128 kB)

Innehållet i pdf:en finns även i tillgängligt format på sidorna via menyn längst ned på denna sida.

År 2027 är KTH känt som innovativt inom teknik- och naturvetenskapligt lärande. För att stimulera det pedagogiska utvecklingsarbetet och höja undervisningens status inspirerar, motiverar och belönar KTH framgångsrik pedagogik i alla former. Meritvärdet av pedagogiskt utvecklingsarbete har höjts. De möjligheter som teknik för e-utbildning ger tas tillvara, och det virtuella campus är lika betydelsefullt som det fysiska. Innovation inom utbildning har en stark koppling till teknisk och social innovation.

År 2027 sätter KTH den studerande i centrum för utbildningen. Lärartätheten per student har ökat, och fler möjligheter ges till individualiserad utbildning. Ett mentorssystem har byggts upp. Varje student känner samhörighet med och delaktighet i vår utveckling. Alla program på avancerad nivå och forskarnivå, och vissa program på grundnivå, präglas av en internationell miljö. För KTH är det en självklarhet att utbilda ett stort antal internationella studenter. Det är lika självklart att utbildningsprogram vid KTH innefattar utbytesstudier utomlands.

För att rekrytera de bäst lämpade studenterna arbetar KTH med olika former av urvalsinstrument till utbildningsprogrammen. Att komma in på KTH betraktas som en chans att få en exklusiv utbildning och inspirerar studenten till att lyckas väl med sina studier. Den utbildning på grundnivå som bedrivs har nära kontakt med forskningen och syftar tydligt vidare mot den avancerade nivån. Utbildningsprogrammen har breda ingångar på grundnivå och stora möjligheter till individualisering och specialisering på avancerad nivå. KTH har också ett regionalt ansvar för utbildningen av högskoleingenjörer. Det finns tydliga vägar för högskoleingenjörer till utbildningsprogrammen på avancerad nivå.

På den avancerade nivån ger de breda programmen utrymme för specialiseringar inom samtliga forskningsområden. För att kunna erbjuda studenterna valfrihet, och forskarna möjlighet att föra ut sin forskning, finns ett stort utbud av kurser på avancerad nivå. Tillströmningen av externa studenter, både nationellt och internationellt, till den avancerade nivån är stor tack vare utbildningens nära kontakt med forskningen och KTH:s nätverk med arbetsmarknaden. Inom utbildningen på avancerad nivå finns också ett stort utbud av vidareutbildning för yrkesverksamma. All utbildning på avancerad nivå bedrivs på engelska.

Antalet forskarexamina har närmare fördubblats tack vare större extern finansiering och större förståelse i näringsliv och förvaltning för det generella värdet av forskarutbildning. Doktorander med finansiering från företag eller myndigheter finns i stort antal tack vare tätare samverkan.

KTH har år 2027 stark utbildningsvetenskaplig kompetens. Med egen examensrätt för lärarutbildning följer ett eget ansvar för forskning och kunskapsutveckling inom området teknikvetenskap och lärande. En livaktig forskningsmiljö finns som kommer såväl lärarutbildningen som andra utbildningar till godo. KTH:s lärarutbildning bedrivs i nära kontakt med skolan och KTH tar också en aktiv roll i fortbildningsinsatser för yrkesverksamma lärare. KTH har också ett stort försteg framför andra lärarutbildningar genom sina nära kontakter med relevanta branscher och därmed en nationell nyckelroll för tekniklärarutbildning.

Utexaminerade från KTH är drivande krafter i samhällets och teknikens utveckling. Utbildningarna stimulerar till självständigt tänkande, kreativitet och en nyfiken och kritisk blick på befintlig teknik. Ingenjörer och arkitekter kommer med lösningar som innebär både innovationer och förbättringar med en tydlig social dimension, en tydlig fokusering på hållbarhetsfrågor och för vissa även en konstnärlig dimension. Tryggheten i yrkesrollerna kan bara garanteras av en stabil bas av solida ämneskunskaper kombinerade med aktuella och relevanta professionsfärdigheter.

Självständighet, initiativförmåga och problemlösning är nödvändiga förmågor att betona i utbildningen. Ingenjörer och arkitekter behövs också som ledare i samhället och politiken. Det är dessa professioner som ska ha de tekniska kunskaperna och förmågan att förmedla dessa kunskaper som konkretisering av visioner för samhällets utveckling.

Ingenjörer och arkitekter från KTH ska fortsatt vara i världsklass. Sverige konkurrerar inte främst med smala färdigheter i enskilda ämnen. Den svenska ingenjörstraditionen ger vana vid öppna uppgifter, tillämpningar och problemlösning. KTH odlar en kultur som präglas av gedigna basfärdigheter, kreativitet, kommunikation och påhittighet – viktiga egenskaper att ha i internationella sammanhang.

KTH:s framgång byggs av anställda och studenter tillsammans. Tekniska Högskolans Studentkår utgör en viktig faktor för KTH:s kvalitet och attraktivitet som studiemiljö genom sina verksamheter omkring utbildningen. De studerandes representanter värnar aktivt om utbildningens kvalitet i form och innehåll genom ett sakkunnigt, kontinuerligt och strategiskt inflytande på alla nivåer. Studentkårens aktiviteter utgör en viktig del i den studiesociala gemenskapen och bidrar till utbildningarnas attraktivitet och till levande och kreativa campusmiljöer.

Innehållsansvarig:Karin Almgren
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-11-24
KTH:s omvärld
KTH:s identitet
Karriärer vid KTH
KTH:s utbildning
KTH:s forskning
KTH:s samverkan
KTH:s campusmiljöer