Till innehåll på sidan

Val av ledamöter i fakultetsrådet som representerar lärare och forskare

Här ser du hur valet av ledamöter i fakultetsrådet som representerar lärare och forskare går till. Mandatperioden för nuvarande sju ledamöter som representerar lärare och forskare går ut 31 december 2023 och nya ledamöter ska därför utses för perioden från 1 januari 2024.

Nominera kandidater tilll fakultetsrådsvalet

Du som är anställd, student eller på annat sätt är verksam vid KTH hade under perioden 14 september till och med 8 oktober 2023 möjlighet nominera kandidater.

Valbar kandidat är:

  • lärare som är anställd som professor eller lektor med en omfattning om minst 50 procent av heltid.

Endast valberedningens förslag till kandidater samt övriga nominerade kandidater är möjliga att välja.

Så här går valet till fakultetsrådet till

Tidsplan:

flödeschema med olika milstolpar

Valberedning

Fakultetsrådet har utsett en valberedning:

Eva Malmström Jonsson (CBH, sammankallande)
Helena Mattson (ABE)
John Cantwell (ABE)
Ana Rusu (EECS)
Mats Engwall (ITM)
Sören Östlund (SCI)

THS har utsett en studentrepresentant till valberedningen: Theo Ingenstam

Valberedningens uppgift är att utifrån inkomna nomineringar ta fram förslag på sju kandidater, varav en föreslås som dekanus och en som prodekanus.

Röstberättigade personer

Följande anställda ska ingå i röstlängden:

  • Den som är anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare med en omfattning om minst 50 procent av heltid.
  • Den som är anställd som biträdande lektor med en omfattning om minst 50 procent av heltid.
  • Den som är anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig grund med en omfattning om minst 40 procent av heltid.

Röstlängd kommer att fastställas av rektor i oktober 2023 efter granskning av respektive skola.

Presentation av kandidater

Presentation av valberedningens förslag samt samtliga övriga nominerade och valbara kandidater kommer att ske senast den 27 november 2023 på KTH:s intranät samt senast 27 november via e-post till de röstberättigade.

Jämställd representation

Enligt Högskolelagen 1 kap 5 § 2 st. ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas i högskolornas verksamhet.

Valets förrättande

De röstberättigade kommer senast den 27 november 2023 via e-post att få information om valets genomförande samt förteckning över nominerade kandidater som är möjliga att välja.

Röstning görs elektroniskt genom att kryssa för valfritt antal namn eller rösta blankt. Giltig röst ska uppta minst ett namn.

Röstning kommer att vara möjlig under perioden 4–10 december 2023. Det går bara att rösta på de personer som är nominerade. Varje namn på röstsedeln har lika värde, oavsett placering på röstsedel.

Valresultat

De sju kandidater som erhållit flest antal röster utses till ledamöter i fakultetsrådet. Rektor fastställer valresultatet och utser dekanus och prodekanus.

I beslutet ska det framgå om valresultatet gav lika röstetal och hur det då har hanterats. Rektors beslut om fastställande av valresultatet ska anslås på KTH:s intranät i tre veckor. Valet kan inte ogiltigförklaras på grund av lågt valdeltagande.