Till innehåll på sidan

Val av lärarledamöter till skolans fakultetsnämnd

Här kan du se hur valet av lärarledamöter till skolans fakultetsnämnd går till. Lärarledamöter till skolornas fakultetsnämnder ska utses för perioden 1 januari 2024–31 december 2026. Röstningen genomförs elektroniskt 4–10 december 2023.

Nominera kandidater till skolans fakultetsnämnd

Du som är anställd, student eller på annat sätt är verksam vid KTH hade under perioden 14 september till och med 8 oktober 2023 möjlighet nominera kandidater.

Valbar kandidat är:

  • Den som är anställd tills vidare som professor, lektor, adjunkt, eller forskare med en omfattning om minst 50 procent av heltid.
  • Den som är anställd som biträdande lektor med en omfattning om minst 50 procent av heltid.
  • Den som är anställd för en begränsad tid som lärare på konstnärlig grund med en omfattning om minst 40 procent av heltid och vars anställning sträcker sig över hela mandatperioden.

Ledamot får inte samtidigt ha förordnande eller uppdrag i skolans eller KTH:s ledning, såsom prefekt, grundutbildningsansvarig, forskarutbildningsansvarig, ansvarig för jämställdhet, mångfald och lika villkor, fakultetsförnyelseansvarig eller vice skolchef eller som ledamot i styrelsen för KTH eller fakultetsrådet.

De föreslagna kandidaterna ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.

Så här går valet till skolornas fakultetsnämnder till

Tidsplan:

Tidplan med viktiga milstolpar

Valberedning

Rektor har utsett en valberedning vid varje skola. Valberedningens uppgift är att utifrån inkomna nomineringar ta fram förslag på sex kandidater som lärarledamöter, varav en föreslås som vice ordförande.

Endast valberedningens förslag till lärarledamöter samt övriga nominerade kandidater är möjliga att välja.

Röstberättigade personer

Följande anställda ska ingå i röstlängden:

  • Den som är anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare med en omfattning om minst 50 procent av heltid.
  • Den som är anställd som biträdande lektor med en omfattning om minst 50 procent av heltid.
  • Den som är anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig grund med en omfattning om minst 40 procent av heltid.

Röstlängd kommer att fastställas av rektor i oktober 2023 efter granskning av respektive skola.

Presentation av kandidater

Presentation av valberedningens förslag samt samtliga övriga nominerade och valbara kandidater kommer att ske senast den 27 november 2023 på KTH:s intranät samt senast den 27 november via e-post till de röstberättigade.

Jämställd representation

Enligt Högskolelagen 1 kap 5 § 2 st. ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas i högskolornas verksamhet.

Valets förrättande

De röstberättigade kommer senast den 27 november 2023 via e-post att få information om valets genomförande samt förteckning över nominerade kandidater som är möjliga att välja.

Röstning görs elektroniskt genom att kryssa för valfritt antal namn eller rösta blankt. Giltig röst ska uppta minst ett namn.

Röstning kommer att vara möjlig under perioden 4-10 december 2023. Det går bara att rösta på de personer som är nominerade. Varje namn på röstsedeln har lika värde, oavsett placering på röstsedel.

Valresultat

De sex kandidater som erhållit flest antal röster utses till lärarledamöter i skolans fakultetsnämnd. Skolchef fastställer valresultatet.

I beslutet ska det framgå om valresultatet gav lika röstetal och hur det då har hanterats. Skolchefs beslut om fastställande av valresultatet ska anslås på KTH:s intranät i tre veckor. Valet kan inte ogiltigförklaras på grund av lågt valdeltagande.

Om skolans fakultetsnämnd

Rektor har i juni 2023 utsett en arbetsgrupp som har till uppgift att lämna förslag på hur ett nytt beredande och beslutande kollegialt organ inom respektive skola bör se ut när det gäller sammansättning, beslutsförhet och uppgifter samt förslag på valförfarande till nämnden och hur ordförande utses (V-2023-0078). Nämnden ska vara ett kollegialt beredande och beslutande organ som hanterar uppgifter som kräver vetenskaplig eller konstnärlig bedömning (jfr 2 kap. 6 § högskolelagen).

Arbetsnamnet för denna nämnd är ”skolans fakultetsnämnd”. Nämnden ska ledas av skolchef som ska vara ordförande och bestå av sex lärarledamöter varav en vice ordförande, två externa ledamöter och två studentledamöter. Personalföreträdare har närvaro- och yttranderätt. Arbetsgruppen tar fram förslag i frågor som styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan och rektor har att besluta om vid olika tillfällen under höstterminen 2023. Parallellt med arbetet behöver förberedelse för val av lärarledamöter till nämnden göras och val genomföras. Nämnden ska inrättas från och med 1 januari 2024 under förutsättning att styrelsen och rektor fattar beslut om det.

Lärarledamöter till skolornas fakultetsnämnder ska utses för perioden 1 januari 2024–31 december 2026. Röstningen genomförs elektroniskt 4–10 december 2023. Information om valet och hur det går till kommer att publiceras på KTH:s intranät och också skickas ut per e-post till de röstberättigade.

För frågor om valet finns kontaktpersoner på varje skola:

ABE, Emelie Blomgren, ledningsstod@abe.kth.se  tel 08-790 8654
CBH, Marie Larsson, mala@kth.se  tel 08-790 8175
EECS, Sara Johansson, sarah@kth.se  tel 08-790 8073
ITM, Annika Lilja, anlil@kth.se  tel 08-790 9566
SCI, Erik Edstam, edstam@kth.se  tel 08-790 8492