Kategorier

Kategoriserade sidor på KTHs webbplatser.

Sökresultat för likabehandling

Antal träffar: 8

Ojämställt när forskningsmedel fördelas

Gamla könsrollsmönster är med och spökar när KTH:s största forskningsfinansiär Vetenskapsrådet, VR, beviljar forskningsmedel. Det visar en studie som VR gjort av sina egna beredningsgrupper.

Att arbeta mot diskriminering och trakasserier är en viktig fråga för CSC. KTH styrelse har fastställt en nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier. På senaste medarbetarundersökningen framkom att kunskapen kan förbättras om vart anställda kan vända sig om man själv är utsatt eller får kännedom om att någon annan anställd är utsatt för diskriminering och/eller trakasserier. Här finns mer information och riktlinjer gällande diskriminering och trakasserier.

Kraftfullare tag för jämställdhet

KTH:s arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling (JML) har fått ett kraftfullare verktyg än tidigare i den nya handlingsplanen för JML-frågor. Varje mål i planen är kopplad till utvecklingsplanen för att kunna utvärderas ordentligt inom tre år.

Principen om likabehandling och ickediskriminering är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Alla studenter ska kunna delta i utbildningen på lika villkor, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsförmåga eller ålder (de sju diskrimineringsgrunderna).

Svår konst att vara invandrare

Ytterst få emigranter ångrar att de har flyttat till ett nytt land. De flesta tycker, trots den frustrerande integrationsprocessen, att de har vunnit på livets lotteri, säger Andrzej Olkiewicz. Hans föreläsning på KTH om ”hur man blir lycklig i ett nytt land” var ett led i VIL-skolans arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling.

”Ta vara på mångfalden”

Hur kan KTH bli bättre på att inkludera alla medarbetare och studenter? Det är frågan som ställs i ett tvåårigt mångfaldsprojekt. Målet är att bättre ta tillvara kompetensen i mångfalden och bidra till ett öppnare arbetsklimat.

Arbetet med aktiva åtgärder vid KTH

Förändringar i diskrimineringslagens tredje kapitel trädde i kraft den 1 januari 2017. (Lag om ändring i diskrimineringslagen 2016:828) En nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. Det är en utvidgning jämfört med dagens regler. Nytt är också att det ska finnas ett övergripande ramverk med anvisningar för hur arbetet ska bedrivas.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp