Centralt finansierad sabbatsperiod för lärare vid KTH

KTH finansierar 12 Sabbatical varje år. Skolchefer nominerar projekt till en kommitté som leds av vicerektor Annika Stensson Trigell.

Ökad mobilitet till och från KTH är definierat som en strategisk aktivitet i KTH:s planer för framtiden. Detta stärker både vårt kunskapsutbyte med omvärlden och individers utveckling. Sammantaget stärker en ökad mobilitet kvaliteten i KTH:s kärnverksamheter. Mobilitet för lärare från KTH kan ha olika karaktär, dels till andra universitet, dels till företag. Den kan också utövas i längre sammanhållna perioder eller i mindre del av arbetstid utsträckt över en längre tidsperiod.

Syftet med dessa centrala bidrag för en sabbatsperiod för lärare är att

 • ge ökad synlighet till KTH:s personutbyte,
 • skapa en exklusivitet som också är meriterande för individen,
 • ge lärare en möjlighet att via en central satsning komma vidare i sin personliga utveckling,
 • premiera excellens i forskning, samt
 • uppmuntra förnyelse i verksamheten.

Ekonomiska förutsättningar

En beviljad sabbatsperiod ersätts centralt med upp till:

 • 250 tkr om längden omfattar ett år
 • 150 tkr om längden omfattar en termin
 • 100 tkr om längden omfattar tre månader

Berörd skola ska bidra med motsvarande summa.

Ansökningsprocess

Ansökan om sabbatsperiod skickas till skolchefen.

Med ansökan skall bifogas:

 • Inbjudningsbrev från mottagade institution.
 • CV.
 • Kort motivering till resa med redogörelse för planerade aktiviteter, inklusive projektplan som tydliggör en utveckling för individen och för KTH:s forskningsaktiviteter.

Urvalsprocess

 1. Skolchefen nominerar kandidater.
 2. En kommitté bestående av vicerektor för forskning (sammankallande) och 5 lärarrepresentanter (utses av fakultetsrådet) lämnar förslag om tilldelning.
 3. Rektor beslutar om tilldelning.

Urvalskriterier

 1. Excellens i forskning, utbildning eller samverkan med det omgivande samhället.
 2. Redogörelse för hur sabbatsperioden kan generera förnyelse och fördjupning till gruppens verksamhet och KTH:s forskningsaktiviteter.

Rapport

Efter vistelsen ska mottagaren återrapportera skriftligt till rektor.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp