Till innehåll på sidan

Utbildning under coronapandemin på KTH

Här publiceras förutsättningar för KTH:s utbildningsverksamhet under pandemikrisen med anledning av covid-19.

15 augusti 2022

Några röster om principerna för framtidens utbildning

I juni 2022 fattade rektor beslut om de 13 principer som utgör ramverket som KTH:s utbildningsnämnd har tagit fram för hur KTH:s utbildningar ska bedrivas i framtiden. 

I en artikel kommenterar Leif Kari, Anna Jerbrant och Joakim Lilliesköld syftet med ramverket och KTH:s utvecklingsarbete för framtidens utbildning. Principerna gäller från och med 1 juli 2022.

Läs: "Principer för KTH:s utbildning på plats" (2022-06-22)

28 september 2021

Scenario LÅG gäller för HT21 och fortsättningsvis

Rektor beslutade den 1 juni 2021 (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning (2021-06-02)

KTH:s utbildning efter 29/9 2021

Med lättade restriktioner kommer möbleringen att återställas, men pedagogiskt kommer motsvarande scenario låg att gälla som det nya normala för undervisning och examination.

Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning (2021-09-17)

"När restriktionerna hävs" intervju med rektor (2021-09-20)

20 maj 2021

Scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet

Coronavirusets nyckfullhet gör att ingen med säkerhet kan veta hur förutsättningarna kommer se ut för KTH:s utbildning höstterminen 2021 (HT21). Däremot vet vi vad KTH:s styrdokument säger om riktningen för utbildningsverksamheten. Denna scenariobeskrivning är ett försök att ge så mycket underlag som nuläget tillåter för planering och förutsägbarhet, både på kort och lång sikt.

Scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet