Till innehåll på sidan

Examination

Ur konkretisering av rektorsbeslut V-2020-0801 om utbildning fr.o.m. 24 november 2020 t.o.m. 28 augusti 2021.

I första hand: andra examinationsformer än skriftlig salsexamination

Examination ska fortsättningsvis i första hand ske med andra examinationsformer än skriftlig salsexamination (tentamen eller kontrollskrivningar). Utifrån beprövad erfarenhet och för att öka mångfalden av examinationsformer rekommenderar Grundutbildningsutskottet att muntlig examination eller digital oövervakad examination används i högre utsträckning. Vidare uppmuntras kontinuerlig examination. Detta baseras på både begränsningarna p.g.a. covid-19 och de långsiktiga målen formulerade i Utvecklingsplan 2018-2023 och Vision 2027.

Utbildningsmaterial samt utbildningsaktiviteter kring att välja och utforma digital examination finns på E-lärandes sidor för examination på distans . Materialet byggs ut och förbättras kontinuerligt. 

Avvikelse från beslutad kursplan vad gäller examinationsform medges fortsatt under vårterminen 2021. Beslut om förändring fattas av grundutbildningsansvarig efter föredragning av examinator. Skolorna ska fortsatt föra logg över vilka kurser som har ändrad examinationsform som avviker från beslutad kursplan. De förändringar som blir permanenta ska införas i kursplanen.

Examination på campus och övervakad skriftlig digital examination

Beslut om genomförande av examination på campus samt genomförande av skriftlig digital examination med kameraövervakning fattas av vicerektor för utbildning efter föredragning av grundutbildningsansvarig alternativt forskarutbildningsansvarig. En gemensam tidsplan för dispenser är under utarbetande. För examination i kurs som ges i period 3 kommer besked om dispens lämnas före juluppehållet.

Stor restriktivitet tillämpas för godkännande av skriftlig salsexamination eller skriftlig digital examination med kameraövervakning (till exempel via zoom). Anledningarna till att vara restriktiv med salsexamination är:

  • Att minska risken för smittspridning.
  • Den osäkra tillgången till tentavakter.

Anledningen till att vara restriktiv med kameraövervakad examination är:

  • Att kameraövervakad examination upplevs integritetskränkande samt skapar oro och stress hos studenter och personal.

Om dispens för skriftlig salsexamination beviljas kan dessutom extra examinationstillfällen behöva erbjudas, vilket innebär en ökad arbetsbelastning (se nedan).

För att skriftlig salsexamination eller skriftlig digital examination med kameraövervakning ska få genomföras måste följande vara uppfyllt:

  • Kursens lärandemål omfattar faktakunskaper eller procedurella färdigheter (såsom problemlösningsförmåga) som individuellt enbart kan examineras genom uppgifter med entydiga väldefinierade lösningar i övervakade miljöer.
  • Att antalet studenter överstiger vad som är rimligt att examinera genom muntlig examination.

Dispensansökan för skriftlig salsexamination kommer endast beaktas för kurser inom behörighetsgivande utbildning samt på grundnivå medan dispensansökan för skriftlig digital examination med kameraövervakning även kommer beaktas på avancerad- och forskarnivå.

Examinator ska i ansökan om genomförande av skriftlig salsexamination även redogöra för hur examinationen ska ske om KTH ställer in examination på campus p.g.a. en ökad smittspridning av covid-19. För kurser som beviljats skriftlig salsexamination under läsåret 20/21 och har färre än tre examinationstillfällen inplanerat under läsåret ska planeras för minst ett extra examinationstillfälle (där plussning inte är tillåten) innan sommaruppehållet. Detta i syfte att främja till att endast friska studenter deltar vid skriftlig salsexamination.

Utgångspunkter för beslut och konkretisering
Undervisning
Examination
Internationella studenter och utlandsstudier
Disputation
Minimera smittrisken och om någon blir sjuk
Stöd för lärare