Till innehåll på sidan

Utgångspunkter för beslut och konkretisering

Ur konkretisering av rektorsbeslut V-2020-0801 om utbildning fr.o.m. 24 november 2020 t.o.m. 28 augusti 2021.

De ingångsvärden som har legat till grund för rektorsbeslutet och grundutbildningsutskottets konkretisering är följande:

  • KTH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens direktiv i syfte att minska smittspridning av covid-19. 
  • KTH bedömer att lärare, studenter och övrig personal behöver ett långsiktigt beslut om vad som gäller hela vårterminen 2021 för att kunna planera undervisning och studier. 
  • KTH:s utbildning är inte allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar men påverkas av att regeringens ställningstagande ska vara normerande för hela samhället.
  • KTH:s uppdrag att bedriva utbildning och forskning betraktas som nödvändig verksamhet i samhället. Att ta sig till och från lärosätet med kollektivtrafik är därför en nödvändig resa, avrådan gäller icke nödvändiga resor.
  • KTH:s campus ska fortsatt vara öppna och studenter ha tillgång till studieplatser, bibliotek och laborativ verksamhet på alla campus.
  • För att främja alla studenters psykiska välmående och lärande bedömer KTH att alla studentgrupper bör prioriteras lika under våren.
  • Det rådande pandemiläget innebär att stor restriktivitet tillämpas för godkännande av skriftlig salsexamination under vårterminen. 

Rektorsbeslut och grundutbildningsutskottets konkretisering för genomförande och begränsningar kring genomförande av utbildning p.g.a. covid-19 gäller för hela KTH:s utbildningsverksamhet och ska inte kompletteras med lokala beslut om lättnader eller skärpningar. Detta är viktigt för att bibehålla enhetlighet och motverka otydlighet. Vid behov kommer rektor efter diskussioner i samordningsgruppen fatta nya beslut när lättnader är möjliga eller ytterligare skärpningar behövs.

Utgångspunkter för beslut och konkretisering
Undervisning
Examination
Internationella studenter och utlandsstudier
Disputation
Minimera smittrisken och om någon blir sjuk
Stöd för lärare