Till innehåll på sidan

Utbildning under coronapandemin på KTH

Här publiceras förutsättningar för KTH:s utbildningsverksamhet under pandemikrisen med anledning av covid-19.

14 februari 2023

Webbsidor för Framtidens utbildning publika

Nu finns det även information att läsa om förändringsprogrammet Framtidens utbildning här på utbildningsstöd. Än så länge endast på svenska. Innehåll fylls på, uppdateras och översätts löpande.

Framtidens utbildning (Utbildningsstöds sidor)

Sedan tidigare fanns information om programmet på intranätets ingång "Organisation och styrning". Där publicerades nyligen en sida om programledningen och uppdragen i verksamhetsplanen som kopplar till principerna.

Framtidens utbildning (Organisation och styrning)

Definitioner av principerna

Beslut om principer för framtidens utbildning (V-2022-0380)

28 september 2021

Scenario LÅG gäller för HT21 och fortsättningsvis

Rektor beslutade den 1 juni 2021 (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning (2021-06-02)

KTH:s utbildning efter 29/9 2021

Med lättade restriktioner kommer möbleringen att återställas, men pedagogiskt kommer motsvarande scenario låg att gälla som det nya normala för undervisning och examination.

Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning (2021-09-17)

"När restriktionerna hävs" intervju med rektor (2021-09-20)

20 maj 2021

Scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet

Coronavirusets nyckfullhet gör att ingen med säkerhet kan veta hur förutsättningarna kommer se ut för KTH:s utbildning höstterminen 2021 (HT21). Däremot vet vi vad KTH:s styrdokument säger om riktningen för utbildningsverksamheten. Denna scenariobeskrivning är ett försök att ge så mycket underlag som nuläget tillåter för planering och förutsägbarhet, både på kort och lång sikt.

Scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet