Till innehåll på sidan

Disputationer och licentiatseminarier

28 september 2021

Scenario LÅG gäller för HT21 och fortsättningsvis

Rektor beslutade den 1 juni 2021 (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning (2021-06-02)

KTH:s utbildning efter 29/9 2021

Med lättade restriktioner kommer möbleringen att återställas, men pedagogiskt kommer motsvarande scenario låg att gälla som det nya normala för undervisning och examination.

Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning (2021-09-17)

"När restriktionerna hävs" intervju med rektor (2021-09-20)

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

Disputationer och licentiatseminarier är öppna för allmänheten och omfattas av regeringens begränsningar som allmänna sammankomster*.

Digitala disputationer och licentiatseminarier uppmuntras dels av kvalitetsskäl (p.g.a. möjligheterna till breddat internationellt deltagande i betygsnämnd och som opponent) och dels av hållbarhetsskäl (minskat resande).

Alla disputationer och licentiatseminarier på campus ska tillgängliggöras för åskådare digitalt.

*Fr.o.m. 1 juni 2021 ändras gränsen för allmänna sammankomster. Om det finns anvisade sittplatser inomhus höjs gränsen till 50 deltagare (för arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser är begränsningen fortsatt åtta deltagare). Det är allas ansvar att se till att följa Folkmyndighetens rekommendationer följs. Beroende på lokalens eller platsens storlek och utformning kan det innebära att färre deltagare än 50 får delta. Ett sätt att hålla reda på förväntat fysiskt antal deltagare är att använda anmälningsförfarande.