Till innehåll på sidan

Disputationer och licentiatseminarier

2 juni 2021 (uppdaterad 30 juni 2021)

Scenario LÅG gäller för HT21

Rektor har den 1 juni 2021 beslutat (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

Rektors beslutstext om utbildning på intranätets covidsida

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning

Förtydligande om nyttjande av salar under inledningen av höstterminen

Samlad information finns i nyhetsartikel publicerad 30 juni 2021: Anvisningar om nyttjande av salar och åtgärder i KTH:s lokaler inför HT21

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

Disputationer och licentiatseminarier är öppna för allmänheten och omfattas av regeringens begränsningar som allmänna sammankomster*.

Digitala disputationer och licentiatseminarier uppmuntras dels av kvalitetsskäl (p.g.a. möjligheterna till breddat internationellt deltagande i betygsnämnd och som opponent) och dels av hållbarhetsskäl (minskat resande).

Alla disputationer och licentiatseminarier på campus ska tillgängliggöras för åskådare digitalt.

*Fr.o.m. 1 juni 2021 ändras gränsen för allmänna sammankomster. Om det finns anvisade sittplatser inomhus höjs gränsen till 50 deltagare (för arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser är begränsningen fortsatt åtta deltagare). Det är allas ansvar att se till att följa Folkmyndighetens rekommendationer följs. Beroende på lokalens eller platsens storlek och utformning kan det innebära att färre deltagare än 50 får delta. Ett sätt att hålla reda på förväntat fysiskt antal deltagare är att använda anmälningsförfarande.