Till innehåll på sidan

Examination

11 februari 2022

Scenario LÅG gäller för P3 VT22

Med anledning av skärpta pandemirestriktioner från 12 januari 2022 har GUx arbetat fram förutsättningarna inför läsperiod 3 (P3); KTH tillämpar KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet.

KTH:s konkretisering för utbildning inför period 3, 2022

Efter 9 februari

Efter att restriktionerna lyfts 9 februari kommer salsmöbleringen att återställas på campus. KTH tillämpar fortsättningsvis KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet. Undervisning och examination där studenters lärande och möjlighet att nå kursers lärandemål, och som gynnas av att genomföras i den digitala miljön, fortsätter att genomföras digitalt. Övrig undervisning och examination genomförs på campus.

Beskrivning av aktivitetsområdet

Aktivitetsområdet examination omfattar de aktiviteter som genomförs där studenter visar till vilken grad de uppnår en kurs lärandemål.

Inom området examination särskiljs examinationsformer som sker på distans (distansexamination) med examinationsformer som sker med fysisk närvaro på campus (campusexamination). I scenarierna beskrivs särskilt villkoren för examination som kräver en kontrollerad miljö på campus samt fysisk närvaro av studenter och tentamensvakter (där den vanligaste formen är skriftlig salstentamen). En kontrollerad miljö består av identitetskontroll samt kontroll av att den individuella prestationen genomförs i enlighet med uppsatta villkor (t.ex. utan samarbete, med begränsade/inga hjälpmedel och i en likvärdig fysisk miljö).

Examinationsaktiviteter för praktiska och laborativa färdigheter följer restriktionerna för Praktisk och laborativ utbildning .

Generella riktlinjer

För all examination gäller att aktiviteter där lärare har utvecklat förmåga att genomföra digital examination på distans utan tentamensvakter, med likvärdig eller högre kvalitet som campusexamination, fortsätter genomföras digitalt på distans.

Studenter som inte kan genomföra digital examination på distans i sin hemmiljö uppmanas kontakta info@kth.se  för att kunna beredas plats att genomföra denna på campus.

Beslut om genomförande av campusexamination samt genomförande av skriftlig digital distansexamination med kameraövervakning (till exempel via Zoom) fattas av vicerektor för utbildning efter föredragning av grundutbildningsansvarig alternativt forskarutbildningsansvarig.

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

LÅG

Det är inte tillåtet med digital skriftlig distansexamination med kameraövervakning (till exempel via Zoom). 

Det är tillåtet med:

 • digital examination med Zoom-möte öppet under examination för att möjliggöra bl.a. id-kontroll och kontakt med jourhavande lärare för frågor eller mini-muntor. Se sidan för Zoomnärvaro vid examination .
 • muntlig campusexamination, kontinuerlig skriftlig campusexamination och examensarbetspresentationer på campus.

Det är möjligt att genomföra avslutande skriftlig campusexamination under begränsade former efter dispensförfarande (möjligt för kurser på alla nivåer) där följande kriterier ska uppfyllas:

 • Kursens lärandemål omfattar faktakunskaper eller procedurella färdigheter (såsom problemlösningsförmåga) som individuellt enbart kan examineras genom uppgifter med entydiga väldefinierade lösningar i kontrollerade miljöer.
 • I dispensansökan för avslutande skriftlig campusexamination ska det finnas en plan för utvecklingen av större mångfald i kursens examination på 1-2 års sikt.

Lärare har inte någon skyldighet att erbjuda distansalternativ, då alla studenter förväntas delta i den schemalagda examinationen, inklusive eventuell campusexamination.

MEDEL

Det är inte tillåtet med digital skriftlig distansexamination med kameraövervakning (till exempel via Zoom). 

Det är tillåtet med:

 • digital examination med Zoom-möte öppet under examination för att möjliggöra bl.a. id-kontroll och kontakt med jourhavande lärare för frågor eller mini-muntor. Se sidan för Zoomnärvaro vid examination .
 • muntlig campusexamination, kontinuerlig skriftlig campusexamination och examensarbetspresentationer på campus.

Det är möjligt att genomföra avslutande skriftlig campusexamination under begränsade former efter dispensförfarande där följande kriterier ska uppfyllas:

 • Kursens lärandemål omfattar faktakunskaper eller procedurella färdigheter (såsom problemlösningsförmåga) som individuellt enbart kan examineras genom uppgifter med entydiga väldefinierade lösningar i kontrollerade miljöer.
 • Kursen ska vara på förberedande nivå och grundnivå.
 • Att antalet studenter vid examinationstillfället överstiger 50 personer.
 • I dispensansökan för avslutande skriftlig campusexamination ska det finnas en plan för utvecklingen av större mångfald i kursens examination på 1-2 års sikt.

De kurser som genomför campusexamination ska erbjuda studenterna ett extra examinationstillfälle som distansexamination. Detta tillfälle kan förslagsvis ske vid omtentamensperioden.

HÖG

Det är inte tillåtet med muntlig campusexamination, kontinuerlig skriftlig campusexamination och examensarbetspresentationer på campus.

Det är tillåtet med:

Digital examination med Zoom-möte öppet under examination för att möjliggöra bl.a. id-kontroll och kontakt med jourhavande lärare för frågor eller mini-muntor. Se sidan för Zoomnärvaro vid examination .

I undantagsfall, som akut ersättning av campusexamination är det tillåtet med digital examination med kameraövervakning (till exempel via Zoom). För att beviljas digital examination med kameraövervakning skall kursens examination uppfylla kraven för campusexamination under påverkansnivå MEDEL.

Det är möjligt att genomföra avslutande skriftlig campusexamination under begränsade former efter dispensförfarande där följande kriterier ska uppfyllas:

 • Kursens lärandemål omfattar faktakunskaper eller procedurella färdigheter (såsom problemlösningsförmåga) som individuellt enbart kan examineras genom uppgifter med entydiga väldefinierade lösningar i kontrollerade miljöer.
 • Kursen ska vara på förberedande nivå och grundnivå.
 • Att antalet studenter vid examinationstillfället överstiger 50 personer.
 • I dispensansökan för avslutande skriftlig campusexamination ska det finnas en plan för utvecklingen av större mångfald i kursens examination på 1-2 års sikt.

De kurser som genomför campusexamination ska erbjuda studenterna ett extra examinationstillfälle som distansexamination. Detta tillfälle kan förslagsvis ske vid omtentamensperioden.

Resurser för examination

Rekommenderade alternativ till salstentamen/tips för genomförande

Om kursen har färre än 50 studenter i kursen:

Om det är en kurs på avancerad nivå med fler än 50 deltagare:

Om kursen inte examinerar procedurella färdigheter (kunskap och förståelse, mål 1 och 2 i högskoleförordningen):

Hemexamination med individualiserade uppgifter: (kan ske utan muntlig uppföljning):

Övergripande resurser

Här finns det mer information om examination:

Examination

Checklista: Inför examination i Canvas