Till innehåll på sidan

Scenarier för KTH:s utbildningsverksamhet

Coronavirusets nyckfullhet gör att ingen med säkerhet kan veta hur förutsättningarna kommer se ut för KTH:s utbildning höstterminen 2021 (HT21). Däremot vet vi vad KTH:s styrdokument säger om riktningen för utbildningsverksamheten. Denna scenariobeskrivning är ett försök att ge så mycket underlag som nuläget tillåter för planering och förutsägbarhet, både på kort och lång sikt.

11 februari 2022

Scenario LÅG gäller för P3 VT22

Med anledning av skärpta pandemirestriktioner från 12 januari 2022 har GUx arbetat fram förutsättningarna inför läsperiod 3 (P3); KTH tillämpar KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet.

KTH:s konkretisering för utbildning inför period 3, 2022

Efter 9 februari

Efter att restriktionerna lyfts 9 februari kommer salsmöbleringen att återställas på campus. KTH tillämpar fortsättningsvis KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet. Undervisning och examination där studenters lärande och möjlighet att nå kursers lärandemål, och som gynnas av att genomföras i den digitala miljön, fortsätter att genomföras digitalt. Övrig undervisning och examination genomförs på campus.

Bakgrund och syfte

Underlaget är framtaget av grundutbildningsutskottet* i syfte att strukturera förutsättningarna för utbildning på KTH och skapa en långsiktighet och transparens utifrån två perspektiv:

  • Coronapandemin kan kräva snabba förändringar med kort framförhållning
  • KTH:s långsiktiga planer och visioner för utbildning.

Pandemiscenarierna

Scenariobeskrivningen konkretiserar hur utbildningen kan bedrivas vid tre olika påverkansnivåer: låg, medel eller hög. Därutöver har rektor möjlighet att helt stänga campus för undervisning och examination om situationen så kräver.

Översiktstabell 

Påverkansnivå Campus öppenhetsgrad Övergripande inriktnig
LÅG Campus är öppet. Undervisning och examination där studenters lärande och möjlighet att nå kursers lärandemål som gynnas, eller kan genomföras lika väl, av att genomföras i den digitala miljön, fortsätter att genomföras digitalt. Resterande undervisning och examination genomförs på campus.
MEDEL

Campus är delvis öppet (liknar HT20)

Undervisning och examination där studenters lärande och möjlighet att nå kursers lärandemål är på en acceptabel nivå, lika gynnsamt eller gynnas av att genomföras i den digitala miljön, fortsätter att genomföras digitalt. Undervisning och examination med tydliga behov av fysisk samvaro genomförs på campus.
HÖG Campus är nästan helt stängt
(liknar nov-20–VT21)
Undervisning och examination där studenters lärande och möjlighet att nå kursers lärandemål har en kraftig negativ påverkan av att genomföras i den digitala miljön, genomförs på campus. Resterande undervisning och examination genomförs digitalt.

Sammanfattningsvis styrs nivå HÖG i princip enbart av pandemirelaterade åtgärder. Men nivå LÅG och MEDEL styrs även av pedagogiska ambitioner i enlighet med KTH:s styrdokument för utbildning (se nedan). Därmed kommer KTH:s utbildningsverksamhet på lång sikt gå mot visionen 2027 med en likvärdig fysisk och digital utbildningsmiljö.

KTH:s styrdokument

KTH:s långsiktiga mål med utbildningsverksamheten formulerades redan i måldokumentet Vision 2027 som fastställdes av universitetsstyrelsen 2011. 2018 beslutade styrelsen om fokus, vägval och riktning med måldokumentet Utvecklingsplan 2018-2023.

Vision 2027

I Vision 2027 står det bland annat att "De möjligheter som teknik för e-utbildning ger tas tillvara, och det virtuella campus är lika betydelsefullt som det fysiska." samt att "…fler möjligheter ges till individualiserad utbildning." (sida 3 i visionsdokumentet: Om KTH:s utbildning ur Vision 2027 ).

Utvecklingsplan 2018-2023

I KTH:s Utvecklingsplan 2018-2023 står det bland annat att: "KTH:s utbildning ska vara i världsklass och attrahera de mest lämpade och motiverade studenterna. En hög pedagogisk medvetenhet garanterar att den mest relevanta metoden för varje lärandesituation väljs. Utbildningens digitalisering ska fortsätta med framtagandet av en tydlig strategi där studenternas lärande sätts i fokus. En experimentell lärandemiljö med modern infrastruktur garanterar utbildningens yrkesrelevans." (sida 5 i utvecklingsplansdokumentet: ).

I utvecklingsplanen står det även: "Med digitaliseringens hjälp kan utbildningen göras mer nyskapande, tillgänglig och resurseffektiv. Satsningen på e-lärande i vid mening ska fortsätta och ge konkreta resultat i form av förändringar i pedagogik, uppläggning och genomförande av utbildning, liksom i den fysiska utformningen av lokaler. Digitalisering innebär större möjligheter till breddat deltagande för olika studentgrupper och bidrar därmed till större mångfald." (s. 11 i utvecklingsplan dokumentet: ). 

Verksamhetsplan 2021

I KTH:s verksamhetsplan för 2021 står det i avsnittet om mål och prioriterade uppdrag om digitalisering och utbildning så här: “Under det gångna året har det tagits stora steg att digitalisera såväl utbildning som forskningsverksamhet. Hela KTH har på mycket kort tid genomfört ett stort omställningsarbete från campusbaserad utbildning till digital utbildning. Erfarenheterna från denna utveckling måste tillvaratas i såväl arbetet med pedagogisk kompetensutveckling som i utformningen av vilket verksamhetsstöd som digital undervisning och examination kräver." (sida 6 i Verksamhetsplan för KTH år 2021, pdf ).

Begrepp

I denna scenariobeskrivning betyder digital underförstått "distans/fjärr", om inget annat anges eller behöver förtydligas. Ett särskilt sådant exempel är i examinationssammanhang där digital ofta betyder "examination som medieras med digitala verktyg" (t.ex. digital examination på campus, där examinationen exempelvis sker "på datorer i datorsal på campus").

Motsatsen till digital är campus, som betyder "fysisk".

Läs vidare

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19