Till innehåll på sidan

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

Nedan riktlinjer gäller för alla program och kurser oavsett påverkansnivå.

28 september 2021

Scenario LÅG gäller för HT21 och fortsättningsvis

Rektor beslutade den 1 juni 2021 (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning (2021-06-02)

KTH:s utbildning efter 29/9 2021

Med lättade restriktioner kommer möbleringen att återställas, men pedagogiskt kommer motsvarande scenario låg att gälla som det nya normala för undervisning och examination.

Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning (2021-09-17)

"När restriktionerna hävs" intervju med rektor (2021-09-20)

Utgångspunkter

De ingångsvärden som har legat till grund för scenarierna är följande:

 • KTH följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Regeringens direktiv i syfte att minska smittspridning av covid-19.
 • KTH:s personal och studenter har ett personligt ansvar att följa nationella och regionala råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.
 • KTH:s utbildning är inte allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar men påverkas av att regeringens ställningstagande ska vara normerande för hela samhället.
 • KTH:s uppdrag att bedriva utbildning och forskning betraktas som nödvändig verksamhet i samhället. Att ta sig till och från lärosätet med kollektivtrafik är därför en nödvändig resa (avrådan gäller icke nödvändiga resor).
 • KTH:s campus ska så långt det är möjligt vara öppna så att studenterna har tillgång till studieplatser, bibliotek och laborativ verksamhet på alla campus.
 • För att främja alla studenters psykiska välmående och lärande, strävar KTH efter att prioritera alla studentgrupper lika mycket så långt det är möjligt.

Ett KTH

Rektorsbeslut och grundutbildningsutskottets* konkretisering för genomförande och begränsningar kring genomförande av utbildning p.g.a. covid-19 gäller för hela KTH:s utbildningsverksamhet och ska inte kompletteras med lokala beslut på skolnivå om lättnader eller skärpningar. Detta är viktigt för att bibehålla enhetlighet och motverka otydlighet.

Vid behov kommer rektor efter diskussioner i samordningsgruppen* fatta nya beslut när lättnader är möjliga eller om ytterligare skärpningar behövs.

*Läs om grundutbildningsutskottet, samordningsgruppen och hur KTH arbetar med anledning av covid-19

Pedagogiska aspekter

Samtliga årskurser (på programnivå, inte på kursnivå) ska ha en blandning av undervisning på campus och i digitala former. Praktiska moment eller moment med tydligt behov av samspel och interaktion mellan lärare och student eller mellan studenterna ska genomföras på campus för att bibehålla tillräckligt hög kvalitet på utbildningen utifrån programmålen.

Ansvar på programnivå

Examinator ansvarar för att:

 • i samråd med kursens lärare och programansvariga, avgöra vilka aktiviteter i kursen som ska genomföras på campus
 • göra nödvändiga schema- och lokalförändringar
 • informera kursens studenter om kursens upplägg via Canvas eller kurs-pm.

Programansvarig är ansvarig för att:

 •  koordinera campusbaserade kursmoment i syfte att hålla ihop momenten utifrån program- och årskursperspektiv. 

Kursmoment kan ändras för att realisera övergången till mer digital utbildning. Beslut om förändring fattas av grundutbildningsansvarig på respektive skola efter föredragning av examinator.

Ansvar på kursnivå

Examinator ansvarar för att:

 • Att kurs genomförs med både synkrona och asynkrona läraktiviteter och inte bara som självstudier.
 • Att tillräcklig vikt läggs på kontinuerlig studentåterkoppling under kursens gång genom att en kursnämnd tillsätts.
 • Att lärplattformen Canvas används som verktyg för information, kommunikation och administration kring kursens aktiviteter.

Smittskyddsaspekter

Så länge kravet att man ska stanna hemma vid sjukdomssymptom gäller nedan punkter:

 • all undervisning på campus följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer (t.ex. antalet personer per undervisningslokal och fysisk distansering).
 • behöver lärare vara generösa med att studenter skall kunna delta digitalt eller få ersättningsuppgifter vid campusundervisning.

28 september 2021

Med lättade restriktioner från 29 september 2021

Med de lättade restriktionerna från och med den 29/9 upphör kraven på att lärare av smittskyddsskäl ska vara generösa med digitalt deltagande eller ersättningsuppgifter vid campusundervisning. Eventuella ändringar i lagd plan görs dock lämpligen till läsperiod 2. Läs mer på Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning (2021-09-17) .

Om student testats positiv för covid-19

Student som har testats positivt för covid-19 bör meddela antingen programstudievägledaren (som har tystnadsplikt), kursansvarig lärare eller examinator om detta. Den person som får denna information har ansvar för att den förs vidare till skolans UA och ska dessutom tänka på tystnadsplikten. Därefter görs en bedömning av GA i samråd med vicerektor för utbildning och berörd skolchef om lämpliga åtgärder. 

Information till studenter "Om du blir sjuk" på Studentwebben 

Anpassning av lokaler

17 september 2021

Lokalerna återställs p.g.a. lättade restriktioner

Från den 29 september kommer de pandemirelaterade restriktionerna gällande hur många som får vistas i KTH:s lokaler tas bort. Fastighetsavdelningen kommer att iordningställa lärosalarna till originaluppställning på alla campus. Det beräknas ta ungefär en vecka efter 29 september.

KTH:s lokaler har anpassats för att minska risken för smittspridning. Observera att även möbleringen i lärosalar anpassas för att minska risken för smittspridning. Möbleringen får därför inte ändras, och möbler får inte flyttas mellan salar.

Så har lokalerna anpassats (KTH:s hantering av covid-19)

Om fysisk närvaro krävs ska verksamheten planeras så att fysisk närkontakt och trängsel undviks. Om möjligt, ska verksamheten förläggas vid tider så att trängsel i kollektivtrafik undviks. Samordning ska ske kring gemensamma lokaler och allmänna utrymmen där flera enheters/motsvarande medarbetare vistas samtidigt.