Till innehåll på sidan

Praktisk och laborativ utbildning

28 september 2021

Scenario LÅG gäller för HT21 och fortsättningsvis

Rektor beslutade den 1 juni 2021 (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning (2021-06-02)

KTH:s utbildning efter 29/9 2021

Med lättade restriktioner kommer möbleringen att återställas, men pedagogiskt kommer motsvarande scenario låg att gälla som det nya normala för undervisning och examination.

Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning (2021-09-17)

"När restriktionerna hävs" intervju med rektor (2021-09-20)

Beskrivning av aktivitetsområdet

Praktisk och laborativ undervisning är lärandeaktiviteter som antingen kräver särskild fysisk utrustning eller att studenten befinner sig på en särskild plats för att genomföra aktiviteten. Exempel på sådana aktiviteter är laborationer, studiebesök, uppmätning på plats, fältbaserade undersökningar eller arbete i verkstad/makerspace/ateljé.

Generella riktlinjer

För all praktisk och laborativ campusundervisning gäller att:

  • den genomförs i mindre grupper av studenter
  • aktiviteten anpassas för att minimera smittspridning
  • trängsel undviks 
  • den genomförs med adekvat skyddsutrustning, tvättning och desinfektion.

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

LÅG

Praktisk och laborativ campusundervisning får genomföras.

MEDEL

Code of conduct

Uppförandekod gällande att minimera smittspridning (code of conduct) innebär att studenten försäkrar att: 

  • hen är symptomfri,
  • använder sig av skyddsutrustning,
  • följer lärarens eller assistents anvisningar,
  • samtycker till att lärare eller assistent avvisar student som inte följer anvisningarna.

Praktisk och laborativ campusundervisning får genomföras.

Uppförandekod gällande att minimera smittspridning (code of conduct) ska följas.

HÖG

Praktisk och laborativ campusundervisning får enbart genomföras där det finns en kraftig negativ påverkan för uppfyllande av kursens lärandemål om den genomförs i den digitala miljön. Övrig praktisk och laborativ verksamhet genomförs digitalt. 

Digitala laborationer rekommenderas i de fall där det är möjligt att studenterna hämtar den särskilda utrustningen (t.ex. labbkit eller fysisk modell), eller får den hemskickad, och sedan genomför aktiviteten på distans.

Uppförandekod gällande att minimera smittspridning (code of conduct) ska följas.