Till innehåll på sidan

Undervisning

11 februari 2022

Scenario LÅG gäller för P3 VT22

Med anledning av skärpta pandemirestriktioner från 12 januari 2022 har GUx arbetat fram förutsättningarna inför läsperiod 3 (P3); KTH tillämpar KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet.

KTH:s konkretisering för utbildning inför period 3, 2022

Efter 9 februari

Efter att restriktionerna lyfts 9 februari kommer salsmöbleringen att återställas på campus. KTH tillämpar fortsättningsvis KTH:s scenario LÅG för utbildning som innebär att campus är öppet. Undervisning och examination där studenters lärande och möjlighet att nå kursers lärandemål, och som gynnas av att genomföras i den digitala miljön, fortsätter att genomföras digitalt. Övrig undervisning och examination genomförs på campus.

Beskrivning av aktivitetsområdet

Aktivitetsområdet undervisning omfattar alla de aktiviteter som genomförs där studenter deltar i syfte att lära sig ett kursinnehåll men inte är av praktisk eller laborativ karaktär. Inom området undervisning särskiljs aktiviteter där den fysiska närvaron på campus har betydelse, från aktiviteter där campusnärvaro har ingen eller liten betydelse, för studenters lärande och möjlighet att nå kursens lärandemål.

Tydliga behov av fysisk samvaro

Undervisningsaktiviteter med tydliga behov av fysisk samvaro är lärandeaktiviteter som inte är av praktisk eller laborativ karaktär, men där studenters lärande och möjlighet att nå kursens lärandemål gynnas av campusundervising. Exempel på sådana aktiviteter är:

  • schemalagd undervisning, med hög grad av samarbete, social närvaro, och interaktivitet mellan lärare och studenter samt mellan studenter, av sådan karaktär som är svår att utveckla via ett digitalt möte
  • undervisning där lokalens utformning har en central roll för genomförande av aktiviteten
  • undervisningen omfattar att flera personer interagerar med samma fysiska objekt (såsom ett labbkit eller en fysisk modell). För undervisning av praktisk karaktär se aktivitetsområdet Praktisk och laborativ undervisning .

Utan/litet behov av fysisk samvaro

Undervisningsaktiviteter utan eller med litet behov av fysisk samvaro är sådana lärandeaktiviteter där studenters lärande och möjlighet att nå kursens lärandemål gynnas av att undervisningen sker digitalt eller kan genomföras lika väl i både den fysiska och den digitala miljön. Exempel på sådana aktiviteter är:

  • schemalagd undervisning där lärare har utvecklat förmåga att genomföra undervisning i den digitala miljön med hög grad av samarbete, social närvaro, och interaktivitet
  • undervisning som är mer av förmedlande karaktär. 

Generella riktlinjer

För all undervisning gäller att aktiviteter, där lärare har utvecklat förmåga att genomföra digital undervisning med likvärdig eller högre kvalitet som campusundervisning, även fortsättningsvis genomförs digitalt.

Övergripande riktlinjer p.g.a. covid-19

LÅG

Både undervisningsaktiviteter som har tydliga behov av fysisk samvaro och de som saknar behov av fysisk samvaro får genomföras med fysisk närvaro på campus.

Vid alla undervisningsmoment utan tydliga behov av fysisk samvaro ska studenten kunna ta del av undervisningen i efterhand genom t.ex. inspelning eller delade föreläsningsanteckningar.

MEDEL

Undervisningsaktiviteter med tydliga behov av fysisk samvaro får genomföras på campus. Undervisningsaktiviteter utan behov av fysisk samvaro genomförs digitalt.

Vid alla undervisningsmoment utan tydliga behov av fysisk närvaro ska studenten kunna ta del av undervisningen genom streaming eller inspelning.

Kurser som har minst två parallella sessioner (t.ex. övningar, räknestugor, seminarier) ska även erbjuda helt digitala sessioner.

HÖG

Undervisningsaktiviteter med särskilt tydliga behov av fysisk samvaro får genomföras på campus i begränsad omfattning efter särskilt godkännande från GA. Undervisningsaktiviteter utan behov av fysisk samvaro genomförs digitalt.