Till innehåll på sidan

Inför tentamensperiod P2 samt omtentor i december: här finns uppdaterad information

EXAMINATION PÅ DISTANS

Publicerad 2020-11-02

Genomförandet av examination i period P2 och omtentor i december kommer fungera på samma sätt som föregående tentaperiod i P1. Särskilda rum i Canvas kommer fortsätta att skapas för varje examinationstillfälle på löpande basis. Här hittar du vidare till information om examinationsrumslösningen i Canvas och om var du hittar uppdaterad information i strukturen på E-lärandes sidor för examination på distans.

Uppdaterad 21 DEC. 2020

Support och FAQ

Teknik

För tekniska frågor kring examinationsverktygen kontakta it-support@kth.se .

Supportens öppettider under tentamensperioden 7-8 januari och 11-15 januari 2021 är kl 7:30-18:30.
Om du önskar support under pågående tentamen, ring 08-790 66 00

Administration och Funka

För administrativa frågor kontakta utbildningsadministrationen på din skola som även hjälper till med eventuell överföring av tentamensupplägg till tentafunka.

För frågor kring studenternas kompensatoriska stöd i förhållande till olika examinationsformer, kontakta funka@kth.se .

FAQ

Vanliga frågor och svar, FAQ, kring examiantion på distans.

KTH:s rekommenderade examinationsformer

Examination ska i första hand ske med andra examinationsformer än skriftlig salsexamination (tentamen eller kontrollskrivningar). Detta baseras både på begränsningarna pga. Covid-19 och de långsiktiga målen formulerade om utbildning i Vision 2027  och bland annat digitalisering i Utvecklingsplan 2018-2023 . Skriftlig salsexamination kan genomföras om det är motiverat av pedagogiska skäl. Beslut om genomförande av skriftlig salsexamination fattas av vicerektor för utbildning efter föredragning av grundutbildningsansvarig alternativt forskarutbildningsansvarig. I motiveringen för salstentamen ska examinator redogöra för hur examinationen ska ske om KTH stänger ner salsexamination pga. utvecklingen av Covid-19. .

Så här skapas examinationsrum till period P2, 2020

För alla typer av aktivitetstillfällen i Ladok generas examinationsrum i Canvas där examination kan genomföras enligt examinators önskemål. Examinationsrummen skapas med en gemensam mall och för enklare hantering av exempelvis extra skrivtid har varje examinationsrum som skapats särskilda sektioner för funkastudenter.  

Varje natt skapas examinationsrum i Canvas utifrån de aktivitetstillfällen som finns i Ladok. Rummen skapas för aktivitetstillfällen som infaller inom nästkommande 30 dagarsperiod. Alla typer av aktivitetstillfällen i Ladok ingår i överföringen. Examinationsrummen i Canvas baseras på en enkel mall för att underlätta genomförandet av examinationen och skapa en gemensam grund. Examinator i respektive kurs får behörighet till examinationsrummet och kan hitta det i sin personliga meny. Rummen är opublicerade i Canvas och publiceras av examinator endast om om de ska användas. Läs mer om examinationsrum i Canvas .

Bakgrund

I och med arbetet med utbildningens digitalisering görs löpande uppdateringar gällande bland annat kopplingen mellan Ladok aktivitetstillfällen och Canvas. Under våren hanterades tentarum i Canvas manuellt. Tidigare i september skapades en automatiserad lösning för skapandet av KS-rum i Canvas baserat på aktivitetstillfällen i Ladok. Utvecklingen fortsätter och nu har även en lösning utvecklats för att automatisera överföring så att alla typer av aktivitetstillfällen i Ladok genererar examinationsrum (inkluderar både tentarum och KS-rum) i Canvas. För varje examinationsrum skapas särskilda sektioner för funkastudenter.

Uppdaterad information och länkar

E-lärandes webbsidor för examination på distans fick 2 oktober ny sidstruktur, varför tidigare webbadresser (URL:er) kanske inte längre fungerar. Nedan ser du den nya innehållsstrukturen på E-lärandes sidor på Intranätet samt Studentwebbens sidor om tentamen för studenter på externa webben kth.se/student.

Kontakt angående digital examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-02