Till innehåll på sidan

Examination på distans

Dessa sidor innehåller råd, rekommendationer och riktlinjer kring planering och genomförande av examination på distans på KTH.

Ny sidstruktur och nya URL:er

Dessa webbsidor om Examination på distans på E-lärandewebben har nu möblerats om med ny sidstruktur och nya URL:er. Vi kommer jobba skyndsamt med att försöka länka om/rätt från andra sidor (inkl. Canvas) som länkar hit, men ber om överseende med att vi kan ha råkat missa det någonstans. Om du har frågor, kontakta e-learning@kth.se .

Examinationsformer

Enligt Grundutbildningsutskottets (GU) konkretisering av rektors beslut  gäller följande examinationsformer under VT21:

Examination ska fortsättningsvis i första hand ske med andra examinationsformer än skriftlig salsexamination (tentamen eller kontrollskrivningar). Utifrån beprövad erfarenhet och för att öka mångfalden av examinationsformer rekommenderar Grundutbildningsutskottet att muntlig examination eller digital oövervakad examination används i högre utsträckning. Vidare uppmuntras kontinuerlig examination.

För examinationsformer som kan användas på distans, se länkarna nedan.

Mer om olika examinationsformer

Att välja och utforma genomförandet

Webbinarium

Olika sätt att bedöma lärandemål vid examination på distans

Olika examinationsformer ställer olika krav på hur uppgiftsfrågorna utformas och ibland även hur bedömningen genomförs. Vid en omläggning av examinationen är det därför bra att inledningsvis bra att backa tillbaka till lärandemålen, för att fråga sig vad det egentligen är studenterna ska kunna efter avslutad kurs.

Utformningsprocess: steg för steg

Genomförandeprocess: vem gör vad ?

Informera studenter

Funkas rekommendationer

System att använda 

För examination på distans har Grundutbildningsutskottet beslutat att följande system ska användas: 

Support och FAQ

Kontakt angående digital examination

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination