Till innehåll på sidan

Examination på distans

Dessa sidor innehåller råd, rekommendationer och riktlinjer kring planering och genomförande av examination på distans på KTH.

NYHET 20 APRIL 2021

Inför tentamensperiod i P4 samt omtentor i P3 (jun) och P4 (aug)

It-support

Supportens öppettider under ordinarie tentamensperiod och omtentamen är kl 07:30-16:30. För stöd under pågående tentamen, ring 08-790 66 00. För tekniska frågor kring examinationsverktygen kontakta it-support@kth.se .

Här finns uppdaterad information inför kommande tentaperioder

Inför tentamensperiod 4 och omtentor i juni och augusti

Examinationsformer

Enligt Grundutbildningsutskottets (GU) konkretisering av rektors beslut  gäller följande examinationsformer under VT21:

Examination ska fortsättningsvis i första hand ske med andra examinationsformer än skriftlig salsexamination (tentamen eller kontrollskrivningar). Utifrån beprövad erfarenhet och för att öka mångfalden av examinationsformer rekommenderar Grundutbildningsutskottet att muntlig examination eller digital oövervakad examination används i högre utsträckning. Vidare uppmuntras kontinuerlig examination.

Använd examinationsrum

Examination med anmälan i Ladok ska genomföras i examinationsrum i Canvas , inte i kursrum.

Mer om olika examinationsformer

För examinationsformer som kan användas på distans, se länkarna nedan.

Att välja och utforma genomförandet

Webbinarium

Olika sätt att bedöma lärandemål vid examination på distans

Olika examinationsformer ställer olika krav på hur tentamenslydelsen utformas och ibland även hur bedömningen genomförs. Vid en omläggning av examinationen är det därför bra att inledningsvis backa tillbaka till lärandemålen, för att fråga sig vad det egentligen är studenterna ska kunna efter avslutad kurs.

Genomförandeprocess: vem gör vad ?

Informera studenter

Checklista inför examination i Canvas

Funkas rekommendationer

System att använda 

För examination på distans har Grundutbildningsutskottet beslutat att följande system ska användas: 

Support och FAQ

Kontakt angående examination på distans

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination