Rekommendationer och goda exempel

Att ge allmänna råd om hur examination ska vara utformad eller anpassad är svårt då ämnesdiskurs, kursens innehåll och lärandemål samt målgruppen för examinationen påverkar de val man gör. Nedan rekommendationer är framtagna för att stödja lärare och examinatorer i processen att planera för examinationen på distans.

Examinationsformer på distans 

På följande undersidor har vi samlat rekommendationer, vägledning och goda exempel som du som lärare och/eller examinator kan vara hjälpt av när du planerar för examination på distans på annat sätt än salstentamen.  

Olika examinationsformer ställer olika krav på hur uppgiftsfrågorna utformas och ibland även hur bedömningen genomförs. Vid en omläggning av examinationen är det därför bra att inledningsvis bra att backa tillbaka till lärandemålen, för att fråga sig vad det egentligen är studenterna ska kunna efter avslutad kurs.

Olika sätt att bedöma lärandemål vid examination på distans

Den examinationsform som används i en kurs är ofta väl beprövad och du som lärare kanske känner dig trygg med formatet och kring hur examinationen är organiserad (med avseende på t.ex. studenternas möjlighet att använda otillåtna hjälpmedel). Salstentor kan vara ett effektivt sätt att inhämta bedömningsunderlag från en stor studentgrupp och lämpar sig väl för vissa ämnen. Speciellt när vi examinerar kunskaper av sådant slag att vi kan avgöra om en studentprestation är rätt eller fel utförd (t.ex. matematiska beräkningar i grundläggande matematikkurser). För andra typer av kunskaper och färdigheter kan andra examinationsformer vara lika bra eller bättre lämpade än en salstenta. När examination ska genomföras på distans kan det vara lämpligt att fundera över med vilka metoder kursen examineras. I filmen "Alternativ till salstentamen-olika sätt att bedöma lärandemål vid digital examination" från webinariet 2020-03-20 (på engelska, KTH Play) presenteras olika sätt att tänka kring lämpliga examinationsformer på distans.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-15