Till innehåll på sidan

Utforma skriftliga uppgifter

För att skapa bra uppgifter krävs eftertanke. När studenter har fri tillgång till andra informationskällor, så som vid en hemtentamen, krävs extra mycket tanke för att examinationen ska genomföras med hög validitet och reliabilitet. Nedan följer rekommendationer att tänka på vid utformning av examinerande uppgifter, främst för att motverka fusk.

Uppgiftlydelse

Nedan följer några exempel och rekommendationer att tänka på vid utformning av en examinerande uppgift.

Syfte och utformning

Syftet med uppgiften bestämmer utformningen. Är kursen indelad i olika moment/teman och denna uppgift redogör för en del av lärandemålen eller kan alla lärandemål redovisas med uppgiften. Se "Koppla examination till undervisning" på sidan Hemtentamen  för att se exempel.

Vid utformning av uppgiften måste det också tänkas på; Hur långt ska studenternas arbete vara, ordbegränsning? Vilka filformat får lämnas in? Hur mycket arbetstid förväntas studenten ha lagt på uppgiften? När och vart ska uppgiften lämnas in?

Utformning med tanke på bedömning

Studenten ska ha kännedom om vad det är som bedöms. Tänk på att detta inte ska bli en extra checklista för studenten. Är uppgiften graderad pass/fail eller hela betygsskalan A-F eller finns det olika uppgifter motsvarande olika betygsnivåer. 

Formuleringar i uppgiftslydelsen

Att formulera en uppgift så att den ger studenterna rätt uppfattning av vad som förväntas av dem kan vara svårt. En hjälp kan vara att använda bilden nedan. Där står verb kopplade till de högre nivåerna av Blooms reviderade taxonomi, de stora verben är de högre nivåerna och övriga är andra verb som kan sammankopplas.

Bild på olika verb skrivna i olika storlek.

Uppgiftslydelse för att motverka fusk

Här är olika rekomendationer för att motverka fusk genom uppgiftlydelsens utformande.

  • Framtida arbetsuppgifter
  • Aktuella händelser
  • Olika angreppssätt och lösningar
  • Varianter av samma uppgift
  • Tidsbegränsning

Framtida arbetsuppgifter

Ett bra sätt för att utforma examinationen på är att tänka på hur studenten kommer arbeta med ämnet då studietiden är färdig. En sådan examination förbereder inte bara studenten bättre inför yrkeslivet utan brukar också vara svårare att fuska på. Få arbetsuppgifter går att lösa med fusk.

Aktuella händelser

Basera uppgifter på aktuella händelser, det gör det svårare för studenten att söka fram någon annans gamla lösning.

Olika angreppssätt och lösningar

Om det vid en examination önskas att alla studenter ska arbeta med exakt samma uppgift är det bra om uppgiften går att angripa på flera olika sätt. Uppgifter med flera möjliga angreppssätt och lösningar är svårare att fuska på. Informera gärna studenterna om att det finns flera lösningar så att de är medvetna om att det är egendomligt om alla studenter gjort på exakt samma sätt.

Varianter av samma uppgift

Att låta studenterna få olika varianter av samma uppgift kan också vara en bra ide för att hjälpa studenten att inte fuska. Värdena kan varieras för varje student genom att exempelvis basera värdena på studenternas födelsedatum eller med hjälp av slumpade värden i en quiz eller om uppgiften inte rör värden kan frågor slumpas till studenterna med hjälp av quizar.

Tidsbegränsning

Begränsa tidenstudenterna har för att arbeta med uppgifterna. Fundera på vad som passar frågan, några timmar eller flera dagar. En tidsbegränsning påverkar både omfattningen på studenternas arbete samt deras möjligheter att ta till otillåten hjälp.

Presentationsform för att motverka fusk

Variera kontexten

Sätt in frågan i en bestämd kontext. Exempelvis att lösningen på problemet ska presenteras så som de skulle redovisa den för projektledaren, chefen, ett småsyskon. etc. Detta minskar studentens möjlighet att söka fram en färdig lösning. För att variera en specifik uppgift kan studenter få samma problem men ombes redovisa "för olika personer".

Be om egna resonemang

Att beräkningar ska kommenteras med studentens egna ord. Även om en uträkning bör se ut på samma sätt för en grupp elever så borde studentens beskrivning med egna ord av uträkningen variera. Uppgiften med kommentarer hjälper även studenten att noga kolla igenom uträkningen då den är klar samt befästa kunskapen genom att bearbeta uppgiften en andra gång på ett alternativt sätt.

Skriftliga uppgifter och URKUND

En rekomendation är även att, om inlämningarna består av datorskriven text, koppla dem till urkund för att snabbt få en första granskning av studenternas arbeten. Här finns mer information om hur en Canvas uppgift skapas och länkas till URKUND .

Hjälp studenterna att undvika plagiering

Presentatör: Carl-Mikael Zetterling (professor vid EECS-skolan), 2020-05-19. Det här webbinariet hölls på engelska.

I det här webbinariet presenterades en strategi med sex steg för att avskräcka studenterna från plagiering. Strategin finns beskriven i boken “Hjälp studenterna att undvika plagiering” (Carroll och Zetterling, 2009). Du hittar hela boken som PDF via Diva och snabblänken plagiarism.se . Under webbinariet diskuterades även olika ansatser kring hur man kan utforma uppgifter för att motverka plagiering och andra typer av fusk. På KTH Play finns filmen “Avoiding plagiarism” riktad till studenter om plagiering som du kan nyttja i din kurs, tex genom att lägga in den i dina kursrum i Canvas.

Gå till KTH Play för tillgång av presentationsmaterial:
Hjälp studenterna att undvika plagiering (KTH Play)

Kontakt angående examination på distans

Har du frågor om eller önskar du handledning angående digital examination?

Mejla: e-learning@kth.se , märk ditt ärende: handledning examination

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-02-16