Till innehåll på sidan

Rekommendationer, kurstyper och begrepp för digital utbildning på KTH

På denna sida finns rekommendationer för digital utbildning vid KTH. Med digital utbildning avses campusutbildning eller distansutbildning som använder digitala verktyg. Varje utbildningssituation är unik och som lärare bör du därför kritiskt förhålla dig till dessa rekommendationer och fundera på hur de är, eller inte är, relevanta för just din kurs. Innehållet på denna sida är framtaget av Stefan Hrastinski och Stefan Stenbom vid Institutionen för Lärande och fastställt av Grundutbildningsutskottet.

För allmän info om att arbeta på distans, se sidorna Arbeta på distans  och Rekommendationer för arbete på distans (på grund av covid-19) .

Rekommendationer för lärare

Börja enkelt

Börja med att prova undervisningsmetoder och digitala verktyg som du inte känner är allt för komplicerade. När du känner dig trygg med dessa kan du sedan gå vidare och prova nytt.

Basera på kunskap

Undervisningsmetoder och digitala verktyg som du överväger att använda har troligen redan använts och utvärderats av många andra. Fråga kollegor, sök på internet samt ta del av litteratur och artiklar.

Tydliga instruktioner

Det är viktigt att du kommunicerar tydligt till dina studenter vad som förväntas av dem, vad som ska göras, hur och när. Studenterna känner sig ofta mer ensamma vid distansstudier och behöver då särskilt tydliga instruktioner, vilket också gör att missförstånd kan undvikas.

Förmedla ditt kursupplägg och din förväntan till studenter

Studenter har ofta inte lika stor erfarenhet av digital utbildning som av campuskurser. Därför är det en god idé att du som lärare när kursen startar förklarar hur kursen är upplagd och vad de förväntas göra för att klara av kursen.

Var tillgänglig för dina studenter

Distansstudier ska inte förväxlas med självstudier. På KTH förväntas kurser för programstudenter ha schemalagd undervisning på campus eller via webbmöte. Däremot kan andelen kursträffar vara färre när andra lärandeaktiviteter införs i kursen (som att dela undervisningsfilmer eller använda diskussionsforum). Var tydlig gentemot studenterna om hur och när lärare och assistenter finns tillgängliga för att svara på frågor. En bra idé kan vara att svara på frågor i ett diskussionsforum då många studenter ofta har liknande frågor.

Uppmuntra studenter att arbeta tillsammans

 Tänk på att studenterna är en viktig resurs för varandra. Att uppmuntra studenter att hjälpa varandra och arbeta tillsammans bidrar både till studenternas lärande och underlättar för dig som lärare.

Skapa ett socialt sammanhang

 En vanlig återkoppling kring digital utbildning är att man som student och lärare kan känna sig mer isolerad. Försök därför att visa en social närvaro genom att uppmuntra till dialog och skapa en känsla av samhörighet mellan lärare och studenter samt studenter emellan. Ett effektivt sätt att öka känslan av social närvaro i webbmöten är att både lärare och studenter använder ljud och webbkamera.

Använd kompletterande undervisningsmetoder

Olika undervisningsmetoder och digitala verktyg kan användas för att uppmuntra till lärande på olika sätt. Exempelvis kan diskussionsforum vara bra för reflektion, medan schemalagd undervisning via webbmöte kan vara bra för att skapa kontinuitet och socialt sammanhang. Undvik att basera din kurs allt för mycket på föreläsningar. Ett alternativ kan vara att spela in korta föreläsningar eller skapa studiematerial och använda tiden när du träffar dina studenter (t.ex. i klassrum eller via webbmöte) för problemlösning och diskussion.

Använd olika bedömningsmetoder

Det finns många olika sätt att genomföra bedömning och examination. Använd i möjligaste mån formativa bedömningsmetoder, vilket innebär att studenter löpande utför och får återkoppling på uppgifter under kursen. Fundera på om du kan ersätta exempelvis en salstentamen med löpande uppgifter, hemtentamen eller muntlig examination. Det är inte ovanligt att man med digitala verktyg kan skapa bedömningsaktiviteter som stämmer bättre överens med ingenjörspraktiken eftersom mycket av det arbete som ingenjörer gör idag är datoriserat. 

Dela med dig av ditt undervisningsmaterial

KTH:s verksamhet är i huvudsak finansierad av offentliga medel. Gör gärna undervisningsmaterial som du tror andra kan ha nytta av öppet tillgängligt. Tänk som alltid på att det är viktigt att följa lagar om upphovsrätt.

Reflektera och utvärdera

Reflektera och utvärdera både kontinuerligt under kursens gång och när kursen har avslutats. Skapa ett underlag som hjälper dig att förstå hur din användning av digitala verktyg för att stödja studenternas lärande kan vidareutvecklas. Diskutera kursupplägget med dina studenter, i lärarlagen och med kollegor.

Använd i första hand de digitala verktyg som stöds av KTH

Du kan även använda andra digitala verktyg som kompletterar KTH:s utbud om du känner dig trygg med dessa. Säkerställ i så fall att du följer lagar och regler (t.ex. GDPR). Du bör även vara medveten om att KTH inte ger support för digitala verktyg som inte stöds av KTH.

Använd pedagogiska stödresurser

KTH har ett väl utvecklat pedagogiskt stöd som bl.a. inkluderar ett intranät med utbildningsmaterial, webbinarier samt personlig handledning och support. Om du vill ha tips på hur du konkret kan göra det som beskrivs i detta dokument, ta kontakt med e-learning@kth.se .

Kurstyper

Dessa kurstyper är en vidareutveckling från Allen, I. E., & Seaman, J. (2010). Class Differences: Online Education in the United States. Sloan Consortium.

Kurstyper med tillhörande beskrivning

Kurstyp

Beskrivning

Campus

0 % digitalt

Alla kursens aktiviteter genomförs som fysiska träffar.

 

Kurser av detta format kan använda digitala verktyg (t.ex. lärplattformen) för att dela dokument eller annan information men inga lärande- eller bedömningsaktiviteter görs med digitalt stöd.

Campus med webbstöd

1-25 % digitalt

En stor majoritet av kursens aktiviteter genomförs som fysiska träffar men även digitala aktiviteter förekommer.

 

Kursens utformning omfattar att komplettera vad som i grunden är en campuskurs med digitala inslag där några aktiviteter görs digitalt. 

 

Kurser av detta format använder typiskt lärplattformen för att dela dokument och administrera examinationsuppgifter men även asynkrona lärandeaktiviteter (t.ex. diskussionsforum) eller synkrona lärandeaktiviteter (t.ex. webbmöten) kan förekomma.

Hybrid

25-75% digitalt

Kursens aktiviteter genomförs med både digitala och fysiska träffar.

 

Kursens utformning utgår från att lärare för varje aktivitet gör ett aktivt val för om den skall genomföras digitalt eller fysiskt. Valet baserat på vilken metod som passar bäst för kursens innehåll och lärandemål. 

 

Kurser av detta format har typiskt en balans mellan de fysiska och digitala aktiviteterna och har reducerat antalet fysiska träffar. Lärplattformen och kringliggande verktyg används för information, kommunikation och administration. De fysiska mötena används ofta för samtal och diskussioner snarare än för att föreläsa.

Distans med campusträffar

75-99 % digitalt

En stor majoritet av kursens aktiviteter genomförs digitalt men även fysiska träffar förekommer.

 

Kursens utformning omfattar att komplettera vad som i grunden är en distanskurs med några aktiviteter som genomförs fysiskt.

 

Kurser av detta format använder typiskt lärplattformen, webbmöten och kringliggande verktyg används för att realisera de digitala aktiviteterna. Kurserna har några enstaka fysiska träffar som används för att bygga relationer mellan lärare och studenter. Även andra aktiviteter som är svårare att genomföra digitalt förekommer, såsom laborationer, demonstrationer och tentamen. Kursens utformning möjliggör att man som deltagare inte behöver vara bosatt i Stockholmsområdet utan man kan resa till KTH för kursens fysiska träffar. Kurserna har ofta ett större inslag av asynkrona aktiviteter för att nå en bredare målgrupp av deltagare (t.ex. deltagare som yrkesarbetar).

Distans

100 % digitalt

Alla kursens aktiviteter genomförs digitalt. Kursen har inga fysiska träffar.

 

Kurser av detta format använder typiskt lärplattformen, webbmöten och kringliggande verktyg används för att realisera de digitala aktiviteterna.

 

Kurserna har ofta ett större inslag av asynkrona aktiviteter för att nå en bredare målgrupp av deltagare (t.ex. deltagare som yrkesarbetar). Kurser kan också vara helt asynkrona där man som deltagare går kursen i eget tempo utan interaktion med andra deltagare. Det kan förekomma att kursen har någon fysisk träff men de är inte ett krav för att delta i kursen.

Vanliga metoder i digital utbildning

Blended/Blandad

Samlingsbegrepp för kurser av typerna campus med webbstöd, hybrid och distans med träffar på campus.

Flipped classroom

Metod som bygger på att studenterna först genomför asynkrona självstudieuppgifter och sedan används den synkrona lärarledda tiden åt diskussioner och samtal om kursinnehållet. Exempel är att studenterna läser en artikel eller ser på videoklipp som lärare delat samt svarar på frågor kring innehållet. I den lärarledda tiden (som kan ske antingen fysiskt eller som webbmöte) tas avstamp i de oklarheter som studenterna har kring kursinnehållet (vilket visar sig genom hur de har besvarat förberedelseuppgifterna). Mötet får därmed ett stort inslag av diskussion och återkoppling.

Salsundervisning med webbmöte eller livestream

I forskningssammanhang kallas begreppet blended-synchronous. Metod som innebär att för varje synkron aktivitet (lektion) kan deltagarna välja om de vill delta i salen eller digitalt. Läraren befinner sig i allmänhet i det fysiska rummet men har både studenter som deltar i salen och digitalt (ofta via ett webbmöte eller genom direktsänd video).

Beskrivning av centrala begrepp

Lärandeaktiviteter

 Aktiviteter som lärare har planerat att man som deltagare skall göra för att lära sig kursens ämnesinnehåll (lärandemål).

Bedömningsaktiviteter

Aktiviteter som lärare har planerat att man som deltagare skall göra för att visa att man kan kursens ämnesinnehåll (lärandemål).

Synkrona lärande- och bedömningsaktiviteter

Lärande- och bedömningsaktiviteter som genomförs vid en viss tidpunkt. Det innebär att dina studenter interagerar med varandra, utbildningsmaterial och/eller dig som lärare i realtid. Exempel är fysisk föreläsning, webbmöte, chatt eller salstentamen. Det är i allmänhet enklare att skapa kontinuitet med synkrona aktiviteter.

Asynkrona lärande- och bedömningsaktiviteter

Lärande- och bedömningsaktiviteter som genomförs inom ett tidsintervall men inte vid en viss tidpunkt. Det innebär att dina studenter interagerar med varandra, utbildningsmaterial och/eller dig tidsförskjutet. Exempel är självstudiematerial, videolektioner och diskussionsforum.

Kontakt och stöd för digital utbildning

Har du frågor eller önskar du handledning om digitalt lärande?

För support: it-support@kth.se

För pedagogisk support: e-learning@kth.se  (det kan hända att svar inte kan ges samma dag).

Andra kontakter för utbildning

Om du har andra frågor kring utbildning på KTH samlas de uppgifterna på Kontakter för utbildningsstöd på KTH .

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-30