Till innehåll på sidan

Examination i datorsal

Här presenteras examination i datorsal övergripande. Sidan riktar sig till examinator samt lokalt administrativt respektive lärarnära stöd och länkar vidare till specifika guider för respektive roll. Materialet kan även vara bra att läsa för den som planerar att genomföra en skrivning i vanlig sal där studenterna tar med sina egna datorer.

Utveckling av examination i datorsal

Hösten 2021 pågår arbetet med att ta fram gemensamma rutiner för hur examination i datorsal genomförs på KTH. Kontakta oss via e-learning@kth.se  om du är intresserad av att genomföra examination i datorsal.

Variationer på examination i datorsal

På KTH kan examination genomföras i datorsal med nedlåsning. Nedlåsningen av datorn gör att studenterna enbart får tillgång till delar av Canvas under examinationen. Läs mer om hur Nedlåsning av datorer för examination  fungerar. Att använda nedlåsning av datorer vid examination är valfritt och enbart möjligt att genomföra på KTH:s datorer. Nedlåsning är ej möjligt vid examination där studenterna tar med sina egna datorer. Majoriteten av de som väljer att examinera i datorsal använder därför nedlåsningen.

Examination i datorsal kan kombineras med att studenterna lämnar in delar av sina svar på papper. För att kunna göra bedömningen helt i Canvas är det rekommenderat att använda funktionen KTH Import Exams .

Guider för olika roller vid examination i datorsal

I den övergripande beskrivningen av hur examination i datorsal går till nämns vilka roller som ansvarar för olika uppgifter. På följande sidor kan du läsa mer om detaljerna kring uppgifterna för respektive roll:

Genomförandeprocess

Bild som illustrerar genomförandeprocessen som beskrivs på sidan.

Före tentamen

Boka datorsalar

Datorsalar bokas vanligen av den lokala administrationen på skolan när de blivit informerade om att examination ska ske i datorsal. Salar bör bokas minst 30 minuter före och efter skrivtiden.

Förbered Canvasrum

Examinator förbereder Canvasrummet för examinationen. Det lokala lärarnära stödet kan stötta i att skapa exempelvis moduler, uppgifter och quiz.

Informera studenter

Examinator ska informera studenter om hur examinationen ska genomföras. Det finns övergripande information för studenter om examination i datorsal (Studentwebben) .

Kontakta tentamensvakter

Tentamensvakter bokas av den lokala administrationen på samma sätt som vid en skriftlig salstentamen. Tentamensvakter ska informeras om att examinationen sker i datorsal och vilka ytterligare rutiner som gäller.

Kontakta Funka

Den lokala administrationen har kontakt med Funka om studenter i behov av kompensatoriskt stöd.

Informera IT-support

Den lokala administrationen mailar IT-support och informerar om kursens kurskod, vilka salar som kommer användas och examinationens datum och tider för att få inloggning till ett konto med nedlåsning för examinationen.

Före skrivtidens början

Studenter loggar in

Innan skrivtiden börjar får studenterna tid att logga in på datorn och i Canvas. Vid nedlåsning används ett särskilt examinationskonto, annars använder studenterna sina personliga KTH-konton. Inloggning i Canvas görs alltid med det personliga KTH-kontot.

Väl inloggad i Canvas ska studenterna navigera till rätt Canvasrum och där hitta uppgiften för examinationen.

Kontrollera nedlåsning

Då nedlåsning används ska det före skrivtidens början kontrolleras att alla studenter har loggat in med examinationskontot (ej sitt privata) och på så sätt aktiverat nedlåsningen. Detta görs av lokalt lärarnära stöd.

Tekniska problem

Tekniska problem är ovanliga och sker vanligen i början av tentamen. Läs mer om rutin för hantering av tekniska problem på sidan .

Under skrivtiden

Kontrollera Canvasinloggning och identitet

Under skrivtiden ska studenternas legitimation både jämföras med både personen i salen och kontot som är inloggat på Canvas. Detta görs av lokalt lärarnära stöd.

Studenter genomför tentamen

Studenter genomför tentamen och lämnar sedan in sina uppgifter i Canvas, loggar ut från och stänger av datorn.

Efter tentamen

Bedöm i Canvas

Examinatorn kan börja bedömningsarbetet direkt efter tentamen. Läs mer om att Bedömning i Canvas .

KTH Import Exams

Om examinationen innefattar handskrivna delar kan KTH Import Exams användas för att importera de handskrivna sidorna till en uppgift i Canvas. Läs mer om Skannade tentor till Canvas .

KTH Transfer to Ladok

Då bedömningen är klar rekommenderas att funktionen "KTH Transfer to Ladok" används för att säkert överföra alla omdömen korrekt till betyg i Ladok. Läs mer om Överföra omdömen i Canvas till betyg i Ladok .