Till innehåll på sidan

Bedöm uppgifterna vid skannad tentamen

När tentorna skannats in till Canvas behöver de som ska göra bedömningsarbetet besluta om en procedur för hantering av bedömning och om hur bedömningen ska presenteras för studenterna. Det går att i mycket efterlikna den process som används för papperstentor men det går också att med hjälp av digitaliseringen utveckla tydligheten och automatisera summeringen.

Funktionen KTH Import Exams  gör så att du slipper hantera pappershögarna efter tentamen, det innebär dock inte att tentamensupplägget digitaliserats varav bedömning efter tentamen kan behöva ske mycket snarlikt med hur papperstentorna brukar hanteras. Ett exempel på detta är hur resultatet av bedömningen bäst dokumenteras eller presenteras. I skanningsprocessen är det inte möjligt att dela upp tentamen så att en uppgift i Canvas motsvarar en uppgift för tentamen. Därför behöver varje lärare som bedömer i en kurs ta ställning till hur tentamens delpoäng, poäng för varje tentamensuppgift, ska noteras.

Använda SpeedGrader i Canvas

I Canvas går det att både skriva in resultat i bedömningsöversikten  och i SpeedGrader . Funktionerna är kopplade till varandra och det är tänkt att i SpeedGrader ser du studenternas uppgifter och bedömer medan i bedömningsöversikten ser du en överblick och kan vid behov göra justeringar. Justeringar kan till exempel behövas då exempelvis en komplettering ändrat studentens resultat. Känner du dig osäker på hur SpeedGrader fungerar finns en hjälpande guide: Bedöma dokument i Canvas .

Bedöma samtidigt 

I SpeedGrader går det bra att flera lärare bedömer samma students uppgift samtidigt, noteringar med Speedgraders verktyg kan göras samtidigt och sparas parallellt. Detta påverkar alltså inte arbetet med hur bedömningen ska genomföras av skannade tentor utan varje lärare kan bedöma när det passar bäst utan oro för om någon annan lärare samtidigt sitter och bedömer en annan del.

Viktigt att tänka på om du vill sambedöma i SpeedGrader med lärandemålsmatris

Observera att om du valt att lägga till en matris med lärandemål för bedömningen i SpeedGrader kan enbart en lärare i taget hantera studenternas matriser. Bedömningsmatriserna sparas med knappen "spara" men sidan måste laddas om i webbläsaren för att uppdateras. Den som skriver i en matris utan att först uppdaterat sidan kommer att radera alla andras noteringar i matrisen. Att uppdatera sidan tar olika lång tid beroende på hur många studenter som ska bedömas, vilket gör att det inte alla gånger är ett hållbart arbetssätt. Rekommendationen är att du och bedömande kollegor bestämmer tid för när respektive person får redigera studenternas matriser.

Notering med SpeedGraders övriga noteringsverktyg fungerar för sambedömning samtidigt.

Notera poäng på olika sätt

Poäng för hela tentamen och delpoäng kan noteras på olika sätt i SpeedGrader, välj den metod som passar er kurs bäst. En uppgift i Canvas kan bedömas på fyra olika oberoende ställen. 

Det går att:

Läs mer om användning av alternativen på Hantera resultat med Canvas .

Kontakt angående examination

Har du frågor om examination? Det finns kontaktpersoner för planering och samordning av examination på varje skola, och du kan även få hjälp med digitala upplägg från E-lärande.

Kontakt för examination

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-14