Till innehåll på sidan

Publicering av klasslistor

För att tillse att studenters personuppgifter endast sprids när så är relevant och för att minska risken för röjande av skyddsvärda personuppgifter har KTH antagit en "anvisning om hantering av förteckningar över studenter". På denna sida kan du ta del av information om anvisningen och hur den ska tillämpas i praktiken.

Anvisning

Vid avvikelser ska anvisningen gälla framför information på denna sida. Kontakta registraturen (e-postadress: registrator@kth.se) för aktuell version av anvisningen.

Om begreppet förteckning

Anvisningen täcker olika typer av förteckningar - t.ex. klass- och grupplistor - dvs. skriftliga sammanställningar över studenter. Av uttrycket förteckning följer t.ex. att det ska röra sig om mer än ett namn.

Anvisningen i sammandrag

Förteckningar över studenter får inte spridas till andra än anställda på KTH.

Undantag från anvisningen har beslutas av dataskyddsombudet. Ett undantag finns också om det finns en laglig skyldighet eller rättigheter att sprida förteckningen, t.ex. utlämnande av allmänna handling.

Med studenters samtycke får förteckningar, okodade eller där studenten har valt en kod, anslås. Fysiska förteckningar får cirkulera i klassrummet om studenterna har gett sitt samtycke. Förteckningarna får endast vara tillgängliga för studenter i samma kursomgång.

Kodade förteckningar över studenter, i vilket KTH har valt kod, får anslås om koderna inte till sin utformning avslöjar enskild students identitet. Detta gäller även för fysiska förteckningar som cirkuleras i klassrummet.

En förteckning för anslås digitalt om KTH:s administrativa systemstöd används för sådant anslag. Digitalt anslag ska tas ned senast två veckor efter att kursomgången har avslutas.

En förteckning far anslås i fysisk form, om det sker i lokaler som KTH disponerar. En sådan förteckning ska tas ned senast två veckor efter anslagsdatumet. En förteckning får cirkuleras i fysisk form om det sker i en undervisningslokal som KTH disponerar och om förteckningen tas in samband med undervisningens avslutande.

Om undantag från anvisningen

Dataskyddsombud vid KTH beslutar om enskilda och i tid begränsande undantag från anvisningen. Beslutade undantag är publicerade på denna sida.

Följande undantag har blivit permanenta:

  1. Grupplista får utan students samtycke anslås digitalt med synbarhet för endast samma kursomgång.

  2. Klasslistor o.dyl. får utan students samtycke cirkuleras i undervisningssal som KTH disponerar.

Anvisningen ska i övrigt följas.

För frågor om undantagen kan du kontakta Dataskyddsombudet (e-post: Dataskyddsombud@kth.se )

Om utlämnade av uppgifter om student

Om student eller utomstående begär ut uppgifter om student ska avdelningen för utbildningsstöd (EDO) vid Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) rådfrågas (e-post: ladok@kth.se ).

Innehållsansvarig:Robin Roy
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-04-29