Till innehåll på sidan

Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan som arbetar för gemensamma lösningar som ger positiva effekter för hela Norden. Nordiska ministerrådet erbjuder ett antal bidrag och stipendieprogram där KTH kan söka finansiering för olika former av internationella aktiviteter inom utbildning och forskning.

Ansökan kan göras av KTH-personal direkt till Nordiska ministerrådet, eller de organisationer som på uppdrag av Nordiska ministerrådet handlägger ansökan, på samtliga program. Notera att projekt inom vissa program kan behöva intern förankring innan ansökan initieras. Bland annat bör, vid påbörjan av framtagande av nya utbildningsprogram, BUS-gruppen kontaktas för processöversikt. Stöd i ansökningsprocessen erbjuds.

Nordic Master Program

Genom Nordic Master Program kan KTH, i samverkan med andra universitet i Norden, ansöka om utvecklingsmedel på upp till 1 miljon danska kronor per projekt för projekt som har som mål att utveckla gemensamma masterprogram. Konsortiet ska bestå av institutioner från minst tre nordiska länder/autonoma regioner (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland). De slutgiltiga programmen ska locka studenter både från Norden och utanför.

Mer information och ansökan

Nordisk-ryskt samarbetsprogram inom utbildning och forskning

Programmet bygger på ett samförståndsavtal mellan Nordiska ministerrådet och Ryska federationens utbildnings- och vetenskapsministerium. Programmet finansierar projekt som stärker det nordisk-ryska samarbetet inom utbildning och forskning genom mobilitet bland fakulteter, personal och studenter, nätverksbyggande, gemensamma kurser och andra aktiviteter inriktade på ett hållbart och långsiktigt samarbete. Bland de ryska institutionerna kan endast ackrediterade institutioner för högre utbildning med federal finansiering bli partnerinstitutioner.

Mer information och ansökan

Stöd till forskningssamarbete från NordForsk

NordForsk stöder forskningssamarbete inom nationellt prioriterade områden, där nordiska forskningsgrupper samarbetar för att uppnå gemensamt mervärde. NordForsk finansierar forskningssamarbete och beviljar inte stipendier eller stöd till individuella projekt. Finansieringenen syftar till att skapa ett mervärde som förbättrar kvaliteten, synlighet och tillämpbarhet av forskningen. Mer specifika krav varierar, och framgår i de individuella utlysningarna.

Mer information och ansökan hos Nordforsk

Nordplus 2012-2016

Nordplus är Nordiska ministerrådets utbildningsprogram som stöder mobilitet, projekt och nätverksaktiviteter och är öppet för institutioner, organisationer och andra som arbetar med utbildning och livslångt lärande. Nordplus omfattar de fem nordiska länderna, inklusive Grönland, Färöarna och Åland, samt Estland, Lettland och Litauen. Finansiering ges bland annat till projekt för utbyte och spridning av erfarenheter, samarbete mellan lärosäten, samarbetet mellan högskolorna och arbetsmarknaden samt individuell akademi- eller arbetsplatsbaserat utbyte
för studenter och lärare i Nordplus-länder.

Mer information och ansökan hos Nordplus

Innehållsansvarig:Christina Murray
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-17