Till innehåll på sidan

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett Sida-finansierat stipendieprogram som syftar till att stärka svenska lärosätens samarbete med universitet i låg- och medelinkomstländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Programmet stimulerar till långsiktiga samarbetsprojekt med institutioner i länderna samt till ömsesidig kompetensuppbyggnad och förståelse för de deltagandes kulturer. Genom Linnaeus-Palme kan KTH:s fakultet söka finansiering för lärar- och studentutbyte.

Ansökningsprocess

  1. Programmet administreras av Universitets- och högskolerådet (UHR). Läs mer om vilken finansiering som kan förväntas genom programmet (storlek på stipendier och schablonbelopp) samt riktlinjer för stipendiater på Linnaeus-Palme partnerskap (utbyten.se) .
  2. Gör en ansökan utifrån det ansökningsförfarande och de blanketter som finns hos Linnaeus-Palme partnerskap (utbyten.se) .
  3. Se intern deadline ovan för att lämna ansökan och skolans medgivande (docx 65 kB)  om deltagande till Bassam Kayal, KTH:s kontaktperson för Linnaeus-Palmeprogrammet. 
  4. En ramansökan sammanställs därefter av KTH:s kontaktperson och inlämnas tillsammans med respektive institutioners projektansökningar till UHR.

Programmet består av fyra delar:

Planeringsresor

Planeringsresan ska fungera som en förberedelse inför kommande utbyten. Genom resan ska de svenska och utländska lärosätena få möjlighet att diskutera mål och syfte för samarbetet, upplägget för utbytena och säkra kvaliteten. Det är viktigt att det finns en bred förankring kring utbytesverksamheten inom institutionerna. Därför ska planeringsresan genomföras av lärare som är väl etablerade vid institutionerna i respektive land. För godkända planeringsresor ges en schablon summa som ska täcka resa och uppehälle under en vecka.

Lärarutbyte

Lärarutbytena ger studenter tillfälle att få undervisning av en utländsk lärare utifrån ett internationellt perspektiv. Både den svenska och den utländska läraren ska undervisa på grundnivå eller avancerad nivå. Lärarutbytet innebär ett nära samarbete med värdinstitutionens lärare för att kunskaper och erfarenheter ska spridas mellan institutionerna och berika undervisningen i respektive land. Lärarutbytet ska också skapa en grund för studentutbyten. Det kan bland annat handla om att säkerställa kvaliteten och klargöra hur kurser kan tillgodoräknas. Ett lärarutbyte omfattar tre till åtta veckor och deltagare kan söka medel för resa och uppehälle. Lärarna kan även få bidrag för en tvåveckors språkkurs före utlandsvistelsen.

Studentutbyte

Studentutbytet ska ge studenter från Sverige och låg- och medelinkomstländer en meriterande akademisk grundutbildning, en internationell erfarenhet och förståelse för andra kulturer. Utbytet gäller heltidsstudier under en till två terminer och ska tillgodoräknas efter hemkomst. Kravet är att studenten ska ha studerat på universitetsnivå under minst ett år före avresan. För studentutbyten ges stipendier som ska täcka merkostnader under utlandsvistelsen.

Utvärderingsresor

När ett samarbete beviljats medel för minst tre år finns möjlighet att genomföra utvärderingsresor. Syftet är att gemensamt följa upp och utvärdera samarbetet, både ur ett akademiskt och ur ett administrativt perspektiv. Utvärderingsresan är en möjlighet att utveckla och kvalitetssäkra samarbetet. För utvärderingsresor ges en schablonsumma som ska täcka resa och uppehälle under en vecka.

Innehållsansvarig:Bassam Kayal
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-10-12