Internationella och tvärvetenskapliga sabbatsperiod för lärare vid KTH

KTH finansierar 12 Sabbatical varje år. Skolchefer nominerar projekt till en kommitté som leds av vicerektor Annika Stensson Trigell.

I KTH:s verksamhetsplan kan du läsa om sabbatsperiod

Internationella och tvärvetenskapliga sabbatsperioder för lärare vid KTH

Lärare och forskare ska vara internationellt aktiva och det tvärvetenskapliga samarbetet ska utvecklas. Den internationella mobiliteten och det tvärvetenskapliga engagemanget för lärare och forskare ska uppmuntras. Sabbatsvistelser vid utländska universitet, vid andra fakulteter och ämnesområden, samt hos externa parter utanför högskolan är en del i kompetensutvecklingen för fakulteten, både vad gäller utbildning och forskning.

Till fakultetsutveckling med internationella och tvärvetenskapliga sabbatsperioder satsas 1,2 mnkr per skola under tre år. Skolorna ansvarar för att nominera kandidater i enlighet med de riktlinjer som fakultetsrådet fastställer. Beredningen av riktlinjer och beslut kring delgivning görs av en fakultetsrådet utsedd kommitteé som leds av vicerektor för forskning.

Mobilitet kan utövas i längre sammanhållna perioder eller i mindre del av arbetstid av en fakultetsrådet utsedd tidsperiod.

Syftet med dessa centrala bidrag för en sabbatsperiod för lärare är att

 • ge ökad synlighet till KTH:s personutbyte,
 • skapa en exklusivitet som också är meriterande för individen,
 • ge lärare en möjlighet att via en central satsning komma vidare i sin personliga utveckling,
 • premiera excellens i forskning, samt
 • uppmuntra förnyelse i verksamheten.

Ansökningsperioder och ansökningsprocess

Nästkommande ansökningsperioder är:

2018-05-02--2018-06-02

2018-09-01--2018-09-30

Ansökan om sabbatsperiod skickas till skolchefen. Skolchefen skickar aktuella ansökningar till Petra Rosenquist, personalavdelningen, UF.

Med ansökan skall bifogas:

 • Inbjudningsbrev från mottagande institution.
 • CV
 • Kort motivering till resa med redogörelse för planerade aktiviteter, inklusive projektplan som tydliggör en utveckling för individen och för KTH:s forskningsaktiviteter.
 • Koppling till skolornas nya verksamhetsuppdrag, och i detta särskilt beakta jämställdhetaspekter och hur förutsättningarna kring skolornas medfinansiering kan förtydligas.

Urvalsprocess

 1. Skolchefen nominerar kandidater.
 2. Skolchefen redogör för skolans bidrag till sabbatsperioden.
 3. En kommitté bestående av vicerektor för forskning (sammankallande) och upp till 5 lärarrepresentanter (utses av fakultetsrådet) lämnar förslag om tilldelning.
 4. Rektor beslutar om tilldelning.

Urvalskriterier

 1. Excellens i forskning, utbildning eller samverkan med det omgivande samhället.
 2. Redogörelse för hur sabbatsperioden kan generera förnyelse och fördjupning till gruppens verksamhet och KTH:s forskningsaktiviteter.
 3. Jämställdhetsaspekter.
 4. Redogörelse av skolans bidrag till sabbatsperioden.

Rapport

Efter vistelsen ska mottagaren återrapportera skriftligt till rektor.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp