Till innehåll på sidan

Konkretisering av rektorsbeslut V-2020-0410 för utbildning på KTH under HT20

Med anledning av rektorsbeslut V-2020-0410 för utbildning på KTH under HT20 har Grundutbildningsutskottet formulerat sina konkretiseringar, prioriteringar och krav.

Det är viktigt att KTH:s nya studenter erbjuds en god start på sina studier och det är i allmänhet enklare att etablera personliga relationer mellan människor vid det fysiska mötet. Därför prioriteras nyantagna studenters möjligheter att få anknytning till KTH och skapa gemenskap vid konkretiseringen av rektorsbeslut V-2020-0410.

En överslagsberäkning av hur många studenter som med beaktande av fysisk distansering samtidigt kan undervisas i sal på KTH:s olika campus har lett fram till konkretiseringen nedan.

För alla campus gäller:

 • Praktiska laborativa kursmoment och workshopbaserade kursmoment, enligt PA:s bedömning, som kräver närvaro på campus ska ordnas för studenter i alla årskurser under förutsättningar att relevanta åtgärder för att begränsa smittspridning vidtas.
 • Samtliga kurser i årskurs 1 på förberedande nivå, grundnivå eller avancerad nivå genomförs i form av en blandning av campusförlagd salsundervisning och digital undervisning.
  • På kursnivå bör minst hälften av den schemalagda undervisningstiden vara campusförlagd.
  • På programnivå ska minst hälften av den schemalagda undervisningstiden vara campusförlagd.
 • Samtliga kurser i årskurserna 2 och 3 på grundnivå och i årskurs 2 på avancerad nivå genomförs i form av digital undervisning, undantaget praktiska laborativa moment och workshopbaserade kursmoment, enligt PA:s bedömning.
 • Studenter från årskurs 2 och 3 på grundnivå och i årskurs 2 på avancerad nivå som samläser kurser med studenter från årskurs 1 på grundnivå eller avancerad nivå tillåts delta i campusförlagda moment i dessa kurser.
 • För icke-obligatoriska kurser som inte tillhör en specifik årskurs beslutar grundutbildningsansvarig i samråd med programansvarig/studierektor och examinator hur stor del av kursen som ska ges digitalt.

Utöver detta finns följande krav för digital undervisning:

 • Att större vikt läggs på kontinuerlig studentåterkoppling under kursens gång genom att en kursnämnd tillsätts.
 • Att Canvas används som lärplattform för information, kommunikation och administration kring kursens aktiviteter.

Förändringar i examination i förhållande till kursplan ska godkännas av grundutbildningsansvarig i samråd med programansvarig, studierektor, examinator och av THS utsedd studentrepresentant. Samtliga förändringar ska dokumenteras skriftligt. För specifika examinationsformer gäller:

 • Skriftlig salsexamination ska motiveras av pedagogiska skäl.
 • Övervakad skriftlig examination på distans får användas i undantagsfall och ska motiveras av både pedagogiska och praktiska skäl.
 • Kontinuerlig examination med digitala verktyg av delmoment får ske utanför tentamensperioder.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-12-07