Till innehåll på sidan

Organisation av utbildning på KTH

Här ges en översikt av de huvudsakliga organ som utgör organisation av utbildningsverksamheten på central nivå på KTH.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN) är KTH:s högsta organ för beredning av övergripande utbildningsfrågor. Utbildningsnämnden har tre utskott av mer operativ karaktär. I utskotten lyfts frågor på eget initiativ eller på uppdrag av till exempel utbildningsnämnden. Länkarna till UN med utskott till leder till sidorna om KTH:s organisation.

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet har ett övergripande ansvar för att utveckla kvalitén i KTH:s utbildning, forskning och samhällssamverkan samt i rekryterings- och befordringsprocesser för läraranställningar. Dessutom är fakultetsrådet rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor. Fakultetsrådets ansvar och uppgifter relaterat till utbildning är bland annat att:

  • förvalta och utveckla KTH:s kvalitetssystem,
  • fungera som en länk mellan KTH:s ledning och lärare,
  • ansvara för att skapa goda förutsättningar för ämnesöverskridande kollegialt utbyte.

På intranätets sidor om KTH:s organisation finns mer information om Fakultetsrådet .

Utbildningsplattformen

Utbildningsplattformen  är KTH:s plattform för utbildningens digitalisering. Plattformens styrgrupp samordnar de satsningar som görs inom området för e-lärande och studieadministration. 

Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering 

Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG)  är en tillfällig krisorganisation som bildades med anledning av coronapandemin för att kraftsamla resurser för att stödja omställningen till digital utbildning.

Lokalt stöd

Lokalt stöd  är sedan våren 2021 ett av AG:s synkroniseringsteam. Uppdraget är att samordna en satsning kring lokalt stöd för utbildningens digitalisering.

KTH-övergripande arenor för utbildningsutveckling

På KTH finns många möjligheter att delta i nätverkande kring olika frågor som berör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För akademiska ledare finns särskilda nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbeten kring utbildningsutveckling. Från och med läsperiod 4 2020 genomförs regelbunda öppna nätverksträffar i Zoom som alla vid KTH är välkomna till.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-30