Till innehåll på sidan

Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering

Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG) är en tillfällig organisation som bildades i mars 2020 med anledning av coronapandemin. Uppdraget är att styra, samordna, prioritera och kommunicera KTH:s resurser för utbildningens digitalisering i syfte att ta tillvara erfarenheterna från den digitala omställningen under våren 2020 i utbildning och examination samt att stödja genomförandet av digital undervisning och examination under läsåret 2020/2021.

Uppdaterat: 29 september 2022

Utbildningsportföljen tar vid efter arbetsgruppen för utbildningens digitalisering

Den 30 juni 2021 upphörde KTH:s krisgrupp för hantering av pandemin, arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG).

Arbetsgruppens tvärfunktionella samordning fortsätter med utbildningsportföljen som leds av Kristian Fäldt.

Bakgrund

Med anledning av det akuta läge som uppstod p.g.a. covid-19, där KTH under andra halvan av vårterminen bedrev all utbildning på distans och under läsåret 2020/2021 bedriver huvuddelen av sin undervisning och examination digitalt, beslutade rektor att samla resurser för att stödja digital utbildning i Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering. Arbetsgruppen inrättades 2020-03-19 och beräknas avslutas 2021-06-31.  

Organisation

Arbetsgruppens arbete skall rapporteras och samordnas med grundutbildningsutskottet och utbildningsplattformens styrgrupp.

Styrgrupp

Arbetsgruppen får direktiv från dess styrgrupp bestående av:

 • Joakim Lilliesköld (ordf.)
 • Arnold Pears
 • Katarina Johnsson-Berglund
 • Hans Wohlfarth.

Ledningsgrupp

Arbetsgruppen leds av Stefan Stenbom. Arbetsgruppens ledningsgrupp utgörs av teamledare för respektive team, förvaltningsledare och förvaltningsledare IT för förvaltningsobjekten, arbetsgruppens stab samt linjerepresentanter för de medverkande organisationerna.

Enheter/team

I Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering ingår:

 • förvaltningsobjekt e-lärande (IT på GVS + digitalt lärande på ITM)
 • förvaltningsobjekt studadm
 • projekt digital examination
 • synkroniseringsteam webbmöte, video, och streaming
 • synkroniseringsteam utbildningsadministration
 • synkroniseringsteam lokalt stöd (nytt VT21).
 • stabsfunktion för ledning, samordning och kommunikation.

Uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag har beslutats i rektorsbeslut V-2020-0234, V-2020-0411, V-2020-0512 och V-2020-0801. Uppdraget är att styra, samordna, prioritera och kommunicera KTH:s resurser för utbildningens digitalisering i syfte att ta tillvara erfarenheterna från den digitala omställningen under våren 2020 i utbildning och examination samt att stödja genomförandet av digital undervisning och examination under läsåret 2020/2021.

Övergripande

I rektorsbeslut V-2020-0411 formuleras KTH:s målsättning med Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering. 

 • Lärare, i största möjliga mån, har tillgång till personlig handledning, utbildningsaktiviteter och utbildningsmaterial för att kunna fortsätta utveckla sitt användande av digital utbildning och examination, både för online och campusförlagda aktiviteter.
 • Säkerställa kontinuerlig och systematisk utvärdering görs av den digitala omställningen av utbildningen i syfte att tillvarata kunskap om utbildningens digitala transformation samt formulera framtida behov,
 • Säkerställa erfarenheterna från den digitala omställningen omsätts i pedagogiska, tekniska och administrativa rekommendationer och stöd.

Prioriterade

Därutöver har dessa åtgärder prioriterats av AG-styrgrupp/Plattformsstyrgruppen/Grundutbildningsutskottet.

 • Fortsätta erbjuda support, personlig handledning och Lunch ’n’ Learn men anpassa tillgång efter behov.
 • Fortsätta stödja genomförande av examination på distans.
 • Samordna satsning kring lokalt stöd för utbildningens digitalisering (samt understödja etableringen).
 • Samordna/stödja satsning på nyhetsbrev för lärare om utbildning på KTH.
 • Utveckla pedagogiskt stöd och teknisk förvaltning för webbmöten, video och streaming (där webbmöte har högsta prioritet).
 • Utveckla lösning för att kunna rätta skannad tenta i Canvas.
 • Utöka utbildningserbjudandet kring workshops och erbjuda dem för institutioner. Exempel: Grunder Canvas, Undervisning genom webbmöte, Digital examination (kontinuerlig/avslutande), Salsundervisning med webbmöte, Flipped classroom, Video i undervisning.
 • Fortsätta säkra vitala system för genomförande av digital utbildning.
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-09-29