Till innehåll på sidan

Organisation av utbildning på KTH

Här ges en översikt av de huvudsakliga organ som utgör organisation av utbildningsverksamheten på central nivå på KTH.

28 september 2021

Scenario LÅG gäller för HT21 och fortsättningsvis

Rektor beslutade den 1 juni 2021 (V-2021-0421) att undervisning och examination från och med 29 augusti 2021 tills vidare ska bedrivas enligt scenario låg, vilket innebär att campus är öppet.

"Från pandemi till pedagogisk utveckling" intervju med vicerektor för utbildning (2021-06-02)

KTH:s utbildning efter 29/9 2021

Med lättade restriktioner kommer möbleringen att återställas, men pedagogiskt kommer motsvarande scenario låg att gälla som det nya normala för undervisning och examination.

Så påverkar lättade pandemirestriktioner KTH:s utbildning (2021-09-17)

"När restriktionerna hävs" intervju med rektor (2021-09-20)

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN) är KTH:s högsta organ för beredning av övergripande utbildningsfrågor. Utbildningsnämnden har tre utskott av mer operativ karaktär. I utskotten lyfts frågor på eget initiativ eller på uppdrag av till exempel utbildningsnämnden. Länkarna till UN med utskott till leder till sidorna om KTH:s organisation.

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet har ett övergripande ansvar för att utveckla kvalitén i KTH:s utbildning, forskning och samhällssamverkan samt i rekryterings- och befordringsprocesser för läraranställningar. Dessutom är fakultetsrådet rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor. Fakultetsrådets ansvar och uppgifter relaterat till utbildning är bland annat att:

  • förvalta och utveckla KTH:s kvalitetssystem,
  • fungera som en länk mellan KTH:s ledning och lärare,
  • ansvara för att skapa goda förutsättningar för ämnesöverskridande kollegialt utbyte.

På intranätets sidor om KTH:s organisation finns mer information om Fakultetsrådet .

Utbildningsplattformen

Utbildningsplattformen är KTH:s plattform för utbildningens digitalisering. Plattformens styrgrupp samordnar de satsningar som görs inom området för e-lärande och studieadministration. 

Med anledning av coronapandemin tillsattes en särskild Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG)  för att i en krissituation samla resurser för att stödja omställningen till digital utbildning. 

Det tvärfunktionella arbetssätt som initierades av AG under coronakrisperioden fortsätter med utbildningsplattformens projektkontor. Ett av projektkontorets uppdrag är att stödja utvecklingen och samordningen av lokalt lärarnära stöd på skolorna.

Läs mer om Utbildningsplattformen .

KTH-övergripande arenor för utbildningsutveckling

På KTH finns många möjligheter att delta i nätverkande kring olika frågor som berör utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För akademiska ledare finns särskilda nätverk för erfarenhetsutbyte och samarbeten kring utbildningsutveckling. Från och med läsperiod 4 2020 genomförs regelbunda öppna nätverksträffar i Zoom som alla vid KTH är välkomna till.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-13