Till innehåll på sidan

Plattformen för utbildningens digitalisering

KTH har en plattform för utbildningens IT-stöd, vars område benämns utbildningsplattformen. Plattformen är en tvärfunktionell beslutsgrupp som består av en styrgrupp som ansvarar för att samordna de satsningar som görs inom området för e-lärande och studieadministration.

Utbildningsplattformen

Utbildningsplattformen koordinerar och ansvarar för digitaliseringssatsningar och förvaltning av grundutbildningens IT-stöd på KTH. Utbildningsplattformen är en del av den portföljstyrning som håller på att utvecklas på KTH (se rutan längst ned på sidan).

Mer om utbildningsplattformen kan du ta del av genom att lyssna/se på Fikapoddens avsnitt 32 där styrgruppsordförande talar om strategisk styrning via IT-plattformar vid KTH: Om utbildningsplattformen i Fikapodden .

Vision

 • Utbildningsplattformen ger lärare och administratörer förutsättningarna för att skapa programutbildning i världsklass.
 • Plattformen erbjuder lärare ett arbetssätt som är effektivt, pedagogiskt och rättssäkert.
 • Plattformen uppfattas som en helhet och utvecklas ständigt för att automatisera arbetet och erbjuda nya kvalitetshöjande möjligheter för utbildningen.

Organisation

Styrgruppen för utbildningens IT-stöd

Plattformsstyrgruppen för utbildningens digitalisering sammanträder månadsvis. Styrgruppen ansvarar för att samordna de satsningar som görs inom området för e-lärande och studieadministration.

Styrgruppsordf. och verksamhetsrepresentanter

 • Joakim Lilliesköld (EECS) - styrgruppsordf.
 • Jan Gulliksen - vicerektor för digitalisering
 • Hans Wolfarth - chef IT-avdelningen
 • Joakim Pettersson - objektsägare IT för e-lärande och StudAdm
 • Arnold Pears (ITM) - prefekt Lärandeinstitutionen
 • Stefan Stenbom (ITM) - objektsägare e-lärande
 • Kattis Jonsson Berglund (EDO) - objektsägare StudAdm
 • Tilda Byrstedt (THS) - studeranderepresentant, chef för utbildningsinflytande

Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG)

Arbetsgruppen för utbildningens digitalisering (AG)  är en tillfällig krisorganisation som bildades med anledning av coronapandemin i syftet att kraftsamla resurser för att stödja omställningen till digital utbildning. Den första uppdragsperioden varade från 2020-03-19 till och med 2021-06-30. AG kan vid behov återinrättas om kris uppstår igen.

Det tvärfunktionella arbetssätt som initierades av AG under coronakrisperioden fortsätter med utbildningsplattformens projektkontor. Projektkontorets sammansättning motsvarar AG:s ledningsgrupp. 

Utbildningsplattformens projektkontor 

Baserat på erfarenheterna från AG kommer utbildningsplattformens projektkontor fortsätta utvecklingen av samordning för att lösa gemensamma frågor kring utbildningens digitalisering. I projektkontoret, som leds av Kristian Fäldt, ingår följande team och projekt:

 • förvaltningsobjekt e-lärande (IT på GVS + digitalt lärande på ITM) 

 • förvaltningsobjekt studieadministration (IT + EDO på GVS)

 • projekt digital examination

 • synkroniseringsteam webbmöte, video, och streaming  

 • synkroniseringsteam utbildningsadministration

 • synkroniseringsteam lokalt stöd

Lokalt stöd

Lokalt stöd  tillkom under våren 2021 som ett av AG:s synkroniseringsteam. Uppdraget, att utveckla och samordna en långsiktig satsning kring lokalt lärarnära stöd för utbildningens digitalisering, fortsätter inom ramen för utbildningsplattformens projektkontor. 

Pågående projekt och satsningar 

Utveckling drivs för närvarande inom tre områden som kommer resultera i en serie utvecklingsprojekt. Dessa tre områden är:

 • digital examination
 • digital kursproduktion
 • kursinformation

KTH:s IT-plattformar

KTH har en IT-portföljgrupp som utgörs tre plattformar: utbildning, forskning och administration. I respektive plattform ingår förvaltningsobjekt, systemägare och projekt.

Syfte med IT-plattformarna

Överbrygga stuprörsutveckling och utgå ifrån verksamhetsprocesser istället för avdelningsprocesser. 

Organisation och arbetssätt

 • STRATEGI - Portföljstyrgrupp
  • Kerstin Jacobsson - Universitetsdirektör
  • Joakim Lilliesköld - styrgruppsordf. utbildningsplattformen
  • Annika Stensson Trigell - styrgruppsordf. forskningsplattformen
  • Hans Wohlfarth - styrgruppsordf. administrativ plattform
  • Jan Gulliksen - adjungerad.
 • STYRNING - Plattformsstyrgrupper för:
  • Utbildning
  • Forskning
  • Administration
 • LEDNING - Förvaltningsgrupper och projekt i respektive plattform.
 • GENOMFÖRANDE - Olika team utför det operativa arbetet.
  • Referensgrupper och nätverk
Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-26