Publicering av klasslistor

För att tillse att studenters personuppgifter endast sprids när så är relevant och för att minska risken för röjande av skyddsvärda personuppgifter har KTH antagit en "anvisning om hantering av förteckningar över studenter". På denna sida kan du ta del av information om anvisningen och hur den ska tillämpas i praktiken.

Aktuell version av anvisning

Anvisning om hantering av förteckningar över studenter (pdf 873 kB)

Närmare om begreppet förteckning

Anvisningen täcker olika typer av förteckningar - t.ex. klass- och grupplistor - dvs. skriftliga sammanställningar över studenter. Av uttrycket förteckning följer t.ex. att det ska röra sig om mer än ett namn.

Närmare om undantag från anvisningen

Dataskyddsombud vid KTH beslutar om enskilda och i tid begränsande undantag från anvisningen. Beslutade undantag är publicerade på denna sida.

Följande undantag har blivit permanenta:

  1. Grupplista får utan students samtycke anslås digitalt med synbarhet för endast samma kursomgång.

  2. Klasslistor o.dyl. får utan students samtycke cirkuleras i undervisningssal som KTH disponerar.

Anvisningen ska i övrigt följas.

För frågor om undantagen kan du kontakta Dataskyddsombudet på Dataskyddsombud@kth.se .

Närmare om utlämnade av uppgifter om student

Om student eller utomstående begär ut uppgifter om student ska avdelningen för utbildningsadministration (AUA) - gruppen för systemstöd - vid universitetsförvaltningen rådfrågas.

Du kan kontakta gruppen på ladok@kth.se .

Innehållsansvarig:Robin Roy
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-20