Till innehåll på sidan

Skapa en fråga i ett quiz

Här finns information om vad som är bra att tänka på då du skapar quizfrågor. Hur du gör för att lägga till en fråga samt vad som är bra att tänka på då du skapar felaktiga svar och feedback.

Frågor i Canvas med New eller Classic Quizzes

Classic Quiz avvecklas på obestämd tid

Vi rekommenderar att du använder quizmotorn “New Quizzes” då Canvas gamla quizmotor “Classic Quiz” kommer avvecklas i en flerstegsprocess. Det finns inget satt datum för när detta är klart utan KTH inväntar kritiska funktioner innan vi slutar stödja Classic Quiz. Nedan hittar du mer information om avvecklingen och hur du migrerar en Classic Quiz till New Quizzes.

Migration av Classic Quiz-frågor till New Quizzes

Classic Quiz avveckling skjuts fram på obestämd tid

För att skapa en fråga behöver du veta vilka olika sorters frågor du kan använda. Här finns en lista på alla frågesorter som finns i New Quizzes i Canvas . Där står generella rekommendationer för hur respektive frågetyp kan användas varav den kan vara intressant även om du sitter med Classic Quizzes. Här finns motsvarande lista för frågetyper i Classic Quizzes , dock bara kort presenterade.

I New Quizzes trycker du på plusknappen för att skapa en ny fråga. Längre ner på den länkade sidan kan du läsa mer på Canvas Common om hur en ny fråga skapas i New Quizzes .

I Classic Quizzes klickar du på "+ Ny Fråga" för att skapa en ny fråga. Längre ner på den länkade sidan kan du läsa mer på Canvas Common om hur en ny fråga skapas i Classic Quizzes .

Att tänka på vid formulering

För att göra ditt quiz tydligt för studenterna är det viktigt att du använder ett tydligt språk. Om det inte är ordförråd du testar studenterna på har alla nytta av ett enkelt språk som är lätt att förstå. Du bör hålla frågorna lagom långa, max några meningar. När du formulerar frågor kan du bland annat tänka på följande:

  1. Undvik negationer
  2. Duplicerad information
  3. Nivå på frågorna
  4. Granska frågor.

Nedan förklaras dessa fyra aspekter lite närmare.

1. Undvik negationer

För att göra texten lätt att läsa bör du vara försiktig när du använder negationer. Exempelvis är meningen "Övningsuppgifter före provet ska vara på samma nivå som slutprovet" lättare att förstå än "Övningsuppgifter ska inte ligga på olika nivåer före provet som under slutprovet".

2. Duplicerad information

Ett vanligt misstag när quiz skapas är att svaret på en fråga kan läsas i en annan frågas text. Ett tips för att undvika detta är att försöka få en tankegång/teman som följer med genom frågorna och om du har flera liknande välformulerade frågor kan du placera dem i en grupp/frågebank och därifrån slumpmässigt välja ut vilken fråga som används till respektive students quiz.

3. Nivå på frågorna

Ett annat vanligt misstag är att quizets nivå inte återspeglar nivån i resten av kursen. För att studenterna ska uppfatta quizet som rättvist underlag för bedömning och/eller undervisning, bör frågorna i quizet vara lika svåra som i resterande undervisning och examination.

4. Välj rätt svarsform

Fördelen med frågor med uttalade svar, som "sant eller falskt", är att de är lätta att bedöma. Men det är också lättare för studenter att kopiera någon annans svar i, än i frågor där studenterna måste skriva sina egna svar, så som i "Formel", "Numerisk", "Fyll i den tomma rutan - öppen post" och "Uppsats". De frågorna rekommenderas därför till quiz som ska användas för examination.

Skapa felaktiga svar

Det kan vara svårt att skapa felaktiga svarsalternativ; här är några enkla tips. Fel alternativ bör vara troliga men utan att lura studenten genom att vara för lika det korrekta svaret. Titta på gamla redan genomförda uppgifter för att se vanliga felaktiga svar. Låt alla alternativ (korrekta och felaktiga i samma fråga) ha samma grammatik, samma längd eller samma antal värdesiffror.

Nedan följer några exempel på dåliga svarsalternativ (rätt svar är understruket) för att illustrera varför det är viktigt att felaktiga svar är utformade som de rätta men inte för lika så att de lurar studenten. I de två första exemplen får studenten en tydlig indikation om vad som är rätt svar och i det tredje exemplet är svaren för lika för att göra det möjligt att välja rätt även om studenten vet svaret.

Exempel på dåliga svarsalternativ

  • Ex 1: 2 / 3,1415  / 4 / 5  
  • Ex 2: Grön / Röd / Gul / Blå med en svag övergång till lila vid kanterna
  • Ex 3: 2 / 2.0 / 2,0 / 1,9999

Skapa feedback

Torkel Klingbergs forskning* visar att relevanta kommentarer om en students arbete skapar mer studiemotivation än bara beröm. Bra feedback problematiserar svaret och får studenten att tänka på uppföljande frågor och deras svar. Mindre bra feedback är "Inte korrekt" eller "Bra" eftersom det inte tillför någon relevant information till studenten. Feedback bör bidra med information om varför svaret inte är korrekt eller varför svaret är bra. Feedback bör utformas enligt syftet med quizet.

Som en riktlinje för hur man formulerar feedback kan man tänka sig att feedback på frågor i ett quiz för examination bör kort och koncist berätta vad som är ett bra svar och varför samt om studenten svarade korrekt eller felaktigt. När lagom lång feedback ges, max några meningar och i form av förklarande text, kan studenter som svarade korrekt tolka förklaringen som beröm, medan den som svarade fel lär sig av förklaringen.

Om quizet istället används som en inlärningsaktivitet bör feedbacken problematisera. De som svarade fel borde få hjälp att tänka rätt, lära sig varför fel svar är fel, medan de som svarade korrekt bör få feedback som väcker nya frågor och tankar om ämnet.

* Torkel Klingberg (2016) Hjärna, gener & jävlar anamma - hur barn lär. Stockholm Natur och kultur.

Innehållsansvarig:e-learning@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-13