Till innehåll på sidan

Vårreleasen 2022

Här är förslagen som antogs vid höstens Förvaltningsråd 211026 och implementeras till vårreleasen 2022, 23 mars.

1. Rubriker på Översikt

Sidan Översikt får rubrikerna ”Studieplan ska godkännas” och ”Studieplan ska revideras.” T.ex. huvudhandledare kan ha en del studieplaner som redan undergår revidering samt en del andra där det är dags att starta revidering, och de sorteras då in under respektive rubrik för tydlighetens skull.

rubriker

2. Snabbknappar för navigering

Vertikalt på höger sida kommer knappar med siffrorna 1-10 samt bokstaven M att synas. Klickar användaren på en knapp så hoppar systemet direkt till motsvarande kapitel i studieplanen, alltså kapitel 1-10 samt Meddelandeloggen. Användaren kommer alltså att kunna ha planen maximerad med knappen ”Fäll ut allt” och sen hoppa mellan kapitlen med snabbknapparna, vilket minskar scrollandet, ungefär som att ha flikar för olika delar av planen.

knappar

3. Aktivitetsgrad, d.v.s. den planerade studietakten kommer att kunna editeras av doktoranden samt som idag huvudhandledaren

Hittills har endast huvudhandledaren kunnat editera detta, och nu öppnas det upp för doktoranden också.

4. Automatiska uppdateringar endast i status Skapad och Väntar på doktorand

Vanliga automatiska uppdateringar är nya resultat införda i Ladok, som importeras till ISP under revidering. Hittills har dessa uppdateringar skett både när doktoranden och huvudhandledaren öppnat planen, men framöver kommer de endast att ske när doktoranden öppnar planen. Anledningen är att uppdateringarna förhindrade huvudhandledaren att skicka vidare planen framåt eftersom de räknades som en förändring/editering av planen vilket krävde doktorandens godkännande.

uppdaterad 2

5. Återgång till listan över studieplaner efter att användaren har tryckt Godkänn resp. Skicka tillbaka

När en användare, t.ex. en forskarutbildningshandläggare, har godkänt eller skickat tillbaka en studieplan kommer systemet sen att gå tillbaka till listan med kvarvarande studieplaner att hantera. I dagsläget stannar systemet kvar hos den skickade planen och användaren måste manuellt manövrera tillbaka till listan.

6. Bifogade filer till studieplanen ska märkas med info om vem som laddat upp och när

Filer bifogade till studieplanen märks med information om namn, roll och tidpunkt för den som laddat upp filen. Detta gäller enbart uppladdningar efter 2022-03-23.

bilaga

7. Uträkning av ”Sammanlagd hittillsvarande studietid” korrigeras efter antagningstyp

Uträkningen ska ta hänsyn till om doktoranden är antagen mot doktorsexamen eller licentiatexamen. Idag sker uträkningen alltid på totalt fyra års studier, d.v.s. som vid doktorsexamen. För en användare som är antagen mot licentiatexamen och hållit på ett år blir uträkningen idag 25% när den borde bli 50% och detta ska korrigeras. Användare får observera att den siffran därför kommer att ändras för uppdateras med antagning mot licentiatexamen nästa gång de öppnas för editering.

8. Standardrubriker i 3.2.1 Tillgodoräknade kurser samma som i Ladok

Samtliga rubriker under tillgodoräknanden stämmer nu överens med motsvarande rubriker i Ladok.

9. Uppdatering av e-postadress och namn

När namn och/eller e-postadressen uppdateras i personalsystemet på lärosätet och läses över i integrationerna till ISP ska dessa uppdateras i systemet, vilket inte görs idag.

10. Klickbara länkar till planen i Rapport 1

För användare som har tillgång till rapportfunktionen, kommer träfflistan i Rapport 1 att ha klickbara länkar till studieplanerna. Löpnumren i kolumnen till vänster kommer att vara klickbara, och användaren kan högerklicka och öppna planerna i nya flikar.

Studieplanen öppnas då i titta-läge eller redigera-läge beroende på användarens roll och studieplanens status i godkännandeprocessen. De klickbara länkarna förekommer endast i resultatlistan i ISP-systemet, inte i Excel-exporten.

klickbar

11. Beskrivningstext i Rapport 1 och 2

För användare som har tillgång till Rapport 1 och 2 kommer det att läggas in en förklarande text vad dessa rapporter/sökfunktioner innebär. Texten kan ändras lokalt av respektive lärosäte.

12. Kommentarsfält vid ”8. Tillstånd” ska kunna editeras även om Nej eller Ej Angivet är ikryssat

Kommentarsfältet under 8. Tillstånd är öppet att skriva i oavsett knappval för Tillstånd krävs Ja/Nej/Ej angivet (tidigare endast tillgängligt vid val ”ja”).

13. Bekräftelse efter byte av huvudhandledare/programansvarig

När användare (i dagsläget superadmin) har använt funktionen att byta huvudhandledare eller programansvarig i en studieplan kommer systemet att bekräfta att det är gjort på ett tydligare sätt än idag.

14. Möjlighet att oftare kopiera innehåll i systemet till testsystemet

Lärosätena kommer att kunna bestämma hur ofta testmiljön ska kopieras från skarpa miljön. Endast superadministratörerna använder testmiljön och idag sker kopieringen en gång per termin.

15. Utökad integrationsinformation

Systemet kommer att tillåta att mer information skickas över automatiskt från lärosätenas HR-avdelningar; dock behövs vidare lokal utveckling om det ska ske.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-23