Ny plats för kursinformation

Den nya kursinformationsplatsen "Om kursen" har förbättrats med två nya funktioner. Examinator eller kursansvarig kan nu välja en egen bild till kurssidan i Kurs- och programkatalogen. En egen vald bild ger kursinformationen ett relevant sammanhang och ger en bättre upplevelse av kurssidan än standardbilden som baseras på kursens huvudområde/-ämne. Lägg till en egen bild! En annan glädjande nyhet är att antal förstagångsregistrerade studenter och examinationsgrad hämtas och beräknas automatiskt från Ladok för publicering av färdigställda kursanalyser. I användarmanualen beskrivs hur man går tillväga för att välja egen bild till kurssidan och använda automatiskt hämtade siffror från Ladok för publicerad kursanalys. Läs också mer om de tidigare utvecklingsstegen av nya kursplatsen längre ned på denna sida.

Tidigare publicerad information om kurs-pm

Tisdagen den 10:e september lanserar KTH ett nytt systemstöd för att publicera färdigställda kurs-pm inför kursstart. Med det nya stödet kommer kurs-pm att publiceras på nya kurssidan ”Kursinformation” i Kurs- och programkatalogen. Läs mer om den nya kurssidan längst ned på denna sida. Det nya systemstödet för publicering av kurs-pm medför ett par frågor som vi förklarar nedan. Det är främst examinatorer, kursansvariga och lärare som är mottagare av följande information.

Målet; vad vill vi uppnå?

Det nya stödet för att publicera kurs-pm är ett steg på vägen mot de långsiktiga målen att:

 • studenten ska enkelt hitta kursinformation för sina behov. Information i kurs-pm är användbar både för val av kurs och i synnerhet till förberedelserna inför kursstart.
 • KTH ska erbjuda studenten en konsekvent, uppdaterad och korrekt kursinformation.
 • Studenten ska förstå sina rättigheter och skyldigheter samt annan viktig praktisk information inför kursstart.
 • Tydliggöra kursinformationsstrukturen genom konsolidering till kurssidan och Canvas

Från och med i höst 2019 vill vi att studenter ska hitta sina kurs-pm på nya kurssidan i Kurs- och programkatalogen vid kursstart.

Planen; hur ska det gå till?

 1. Den nya kurssidan ”Kursinformation” i Kurs- och programkatalogen får stöd för att visa kurs-pm för respektive kursomgång.
 2. Efter lansering ska nya kurs-pm publiceras inför varje kursstart på sidan ”Kursinformation” med hjälp av ett publiceringsverktyg. Se nedan ”Hur publicerar jag kurs-pm nu?
 3. KTH kommer från lansering att ta till vara på kända behov och nya förbättringsförslag från lärare och studenter för att kontinuerligt förbättra visningen på sidan ”Kursinformation” och publiceringsverktyget. Projektet kommer bland annat utreda möljligheten att göra det enklare för lärare att skapa och publicera kurs-pm. 

Hur publicerar jag kurs-pm nu?

Ni som i systemen är examinator eller kursansvarig för en kurs använder publiceringsverktyget, som är tillgängligt via kurssidan i Kurs- och programkatalogen, för att publicera kurs-pm inför kursstart. Kurs-pm måste vara i filformatet PDF, men den behöver inte följa någon specifik mall i denna första version av funktionen. Det publicerade kurs-pm:et kommer att visas för respektive kursomgång på kurssidan ”Kursinformation”. Givetvis kan nya versioner av kurs-pm:et publiceras obegränsat antal gånger.

Kurssidan har samma adress som tidigare kurssida, dvs. https://www.kth.se/student/kurser/kurs/KURSKOD. Ni kan också nå kursens publiceringsverktyg direkt på https://app.kth.se/kursinfoadmin/kurser/kurs/KURSKOD.

Publicering av kurs-pm för en kursomgång görs med tre steg i publiceringsverktyget. Information om publiceringens steg för steg finns i en användarmanual som hittas via publiceringsverktyget och på Användarmanual - Om kursen . Förfarandet är enkelt;

 1. Välj kursomgång
 2. Ladda upp kurs-pm
 3. Granska och publicera. Klart!

Om ni anser er sakna behörighet att publicera kurs-pm på nya kurssidan ska ni vända er till er Programredaktör eller Kursredaktör i Kopps som ger systembehörighet för examinator respektive kursansvarig. Sidan KOPPS-användare  hjälper er att hitta rätt person.

Vad händer med redan publicerade kurs-pm?

Gamla kurs-pm behöver inte flyttas till nya kurssidan. Vi vill och hoppas dock att studenter på kommande kurser kan ta del av kurs-pm via kurssidan inför kursstart.

Om jag vill veta mer?

Frågor om information i detta utskick kan ställas till Kristian Fäldt , projektledare för Kursinformationsprojektet.

Lämna gärna feedback och nya förbättringsförslag genom de ordinarie kanalerna.

Tidigare publicerad information om kursanalyser

Torsdagen den 15:e augusti lanserar KTH ett nytt systemstöd för att publicera färdigställda kursanalyser. Med det nya stödet kommer kursanalyser publiceras på sidan ”Kursens utveckling och historik” under den nya kurssidan ”Om kursen” i Kurs- och programkatalogen. Stödet för att publicera kursanalys är ytterligare ett steg på vägen till att samla kursinformation till kurssidan och kursrummen i Canvas. Senare kommer fler steg tas på denna väg; t.ex. stöd för publicering av Kurs-PM och annan kursinformation som beror på behov hos studieadministration, lärare och studenter. Läs mer om den nya kursplatsen längst ned på denna sida. Det nya systemstödet för publicering av kursanalys medför ett par frågor som vi förklarar nedan. Observera att process och rutiner kring enkäter och framtagande av kursanalys inte berörs av denna ändring. Det är främst examinatorer, kursansvariga och lärare som är mottagare av följande information.

Målet; vad vill vi uppnå?

Det nya stödet för att publicera kursanalys är ett steg på vägen mot de långsiktiga målen att:

 • studenten ska enkelt hitta kursinformation för sina behov. Kursanalysen är användbar vid val av kurs och för att ta del av slutsatserna av kursvärderingen som studenten deltagit i.
 • KTH ska erbjuda studenten en konsekvent, uppdaterad och korrekt kursinformation.
 • öka transparensen mot både studenter och lärarkollegiet av kvalitetsarbetet med kurserna.
 • effektivisera handläggningen av publicering av kursanalyser.
 • underlätta förståelse för kursens utveckling för en ny lärare på kursen.

Från och med i höst 2019 vill vi att studenter ska hitta publicerade kursanalyser samlat med annan viktig kursinformation på nya kurssidan i Kurs- och programkatalogen.

Planen; hur ska det gå till?

 1. Den nya sidan ”Kursens utveckling och historik” med plats för kursanalyser lanseras som en undersida till ”Om kursen” i Kurs- och programkatalogen.
 2. Efter lansering ska nya färdigställda kursanalyser publiceras på sidan ”Kursens utveckling och historik” med hjälp av ett publiceringsverktyg. Sidan används för kursanalyser som tagits fram genom LEQ och Social eller på något annat sätt. Se nedan ”Hur publicerar jag kursanalyser nu?
 3. Redan publicerade kursanalyser flyttas med fördel till sidan ”Kursens utveckling och historik”. Läs mer om redan publicerade kursanalyser nedan.
 4. Sidan ”Kursdata & Kursanalys” på kurswebbarna i Social kommer att leva vidare parallellt under en övergångsperiod, men kommer närmare årsskiftet att avvecklas. Mer information om det kommer under hösten.
 5. KTH kommer från lansering att ta till vara på kända behov och nya förbättringsförslag från lärare och studenter för att kontinuerligt förbättra sidan ”Kursens utveckling och historik” och publiceringsverktyget.

Hur publicerar jag kursanalyser nu?

Ni som i systemen är examinator eller kursansvarig för en kurs använder publiceringsverktyget som är tillgängligt via kurssidan i Kurs- och programkatalogen. ”Om kursen” har samma adress som tidigare kurssida, dvs. https://www.kth.se/utbildning/kurser/kurs/KURSKOD. Ni kan också nå kursens publiceringsverktyg direkt på https://www.kth.se/kursinfoadmin/kurser/kurs/KURSKOD.

Publicering av ny kursanalys och kursdata för en kursomgång görs med tre steg i publiceringsverktyget. Information om publiceringens steg för steg finns i en användarmanual som hittas via publiceringsverktyget och på https://intra.kth.se/utbildning/utbi/kursinformation/kursinfo-anvandarmanual. Förfarandet är enkelt;

 1. Välj kursomgång
 2. Ladda upp kursanalys samt redigera kursdata
 3. Granska och publicera. Klart!

Om ni anser er sakna behörighet att publicera kursanalyser på nya kurssidan ska ni vända er till er Programredaktör eller Kursredaktör i Kopps som ger systembehörighet för examinator respektive kursansvarig. Sidan https://app.kth.se/kopps/admin/userlist hjälper er att hitta rätt person.

Vad händer med redan publicerade kursanalyser?

Det är önskvärt att redan publicerade kursanalyser flyttas till nya kurssidan för att ge en bra bild av kursens utveckling för både studenter och lärarkollegiet på ett samlat ställe.

Kursanalyser som är publicerade på någon av sidorna ”Kursutveckling” eller ”Kursdata & kursanalys” på kurswebbarna i Social kommer att flyttas av projektet Kursinformationsprojektet. Det arbetet kommer att påbörjas direkt efter lansering och avslutas under sen höst 2019. Projektet kommer att successivt att planera och genomföra flytten till nya kurssidan. Innan flyttat material publiceras kommer projektet att ta kontakt med kursansvariga eller motsvarande kontaktperson för kursen för att verifiera att flyttens innehåll blir korrekt. Under den sena hösten 2019 kommer motsvarande sidor på kurswebbarna i Social att stängas.

Kursanalyser som är publicerade på annat ställe än ovan nämnda kan projektet inte hantera. Här överlåter vi till lärare och kursansvariga själva att besluta om huruvida redan publicerade kursanalyser ska flyttas till nya kursplatsen.

Om jag vill veta mer?

Frågor om information i detta utskick kan ställas till Kristian Fäldt, krifa@kth.se.

Lämna gärna feedback och nya förbättringsförslag genom de ordinarie kanalerna.Tidigare publicerad information om nya kursplatsen

Torsdag den 23:e maj lanserar KTH en ny kurssida i Kurs- och programkatalogen på kth.se. Den nya kurssidan är ytterligare ett steg på vägen till att samla kursinformation till kurssidan och kursrummen i Canvas. Det största steget är faktiskt redan taget i övergången till Canvas, men fler steg är planerade där nya kurssidan ligger närmast i tiden. Efter lansering kommer nya kurssidan byggas ut med mer funktionalitet som publicering av kursanalys, publicering av Kurs-PM och annan kursinformation som beror på behov hos studieadministration, lärare och studenter.

Målet; vad vill vi uppnå?

Den nya kursplatsen är ett led på vägen mot de långsiktiga målen att:

 • studenten ska enkelt hitta kursinformation för sina behov
 • KTH ska erbjuda studenten en konsekvent, uppdaterad och korrekt kursinformation
 • öka transparensen mot både studenter och lärarkollegiet av kvalitetsarbetet med kurserna.

Planen; hur ska det gå till?

 1. En ny kursplats ”Om kursen” ersätter dagens kurssida i Kurs- och programkatalogen 23:e maj.
 2. Som ett andra steg kommer ”Om kursen” att byggas ut med stöd för att publicera kursanalyser med kursdata.
 3. Som ett tredje steg vidareutvecklas kursplatsen med stöd för att publicera kurs-PM.
 4. Ett fjärde steg är att utifrån perspektiven studieadministration, lärare och student utvärdera och ta ut en ny riktning för vilken kursplatsen ska utvecklas mot.


Varefter kursplatsen utvecklas med nya funktioner kommer information att stegvis arkiveras eller flyttas från motsvarande plats på kurswebbarna i Social. Under denna period kommer även kursinformationslänken i Personliga menyn pekas om till den nya kursplatsen. På längre sikt ska kursinformation utanför kursens genomförande att hittas på nya kursplatsen. När detta är uppnått är plattformen på plats för att konsolidera kursinformationen till nya kursplatsen ”Om kursen” och kursrummen i Canvas.

Det kommer att komma mer information om varje steg efter lansering av nya kursplatsen och framåt. I följande informationsblad vill vi informera om vad som är bra att veta för lanseringen av nya kursplatsen som sker torsdagen den 23:e maj.

Annan design och struktur

Innehållet på nya kursplatsen, ”Om kursen”, är i det närmaste identiskt med den gamla kurssidan och informationen hämtas även fortsättningsvis från Kopps. Däremot har sidan en ny design i enlighet med kth.se för en bättre användarupplevelse och tillgänglighet. Nya kursplatsen ser fantastisk ut i mobil! En annan förändring är att informationen strukturerats på ett nytt sätt. ”Om kursen” har tagits fram genom samverkan med studieadministration, lärare och studenter. För att studenten ska hitta rätt information om en kurs är det viktigt att informationen är samlad, att studenten kan känna igen sig mellan olika kurser samt att visa den information som är relevant utifrån person och situation. Designen för ”Om kursen” tar fasta på det.

Om studenter och hitta rätt kursinformation

”Om kursen” ska innehålla information om en specifik kurs för att stödja studenten att:

 • Göra ett korrekt val av kurs
 • Göra förberedelser inför kursstart
 • Slutföra kurs

Det allra viktigaste för studenter är, och här kommer ni som är ansvariga för kursinformation in, att det finns information som är korrekt och att den är tillräckligt detaljerad för att studenter ska kunna välja rätt kurs, kunna förbereda sig inför kursstart och slutföra en kurs.

Sidan ”Om kursen” är särskilt viktig för studenter när de ska göra sina kursval. Idag upplever studenter att det ofta saknas information eller att informationen inte är tillräckligt detaljerad (som den kan vara i ett kurs-PM) för att de ska kunna göra ett bra kursval. Brist på information kan leda till att studenter letar reda på gammal information, ställer fler frågor till kursansvariga och studievägledare och i värsta fall till att studenter känner en osäkerhet även efter valet av kurs. Kunskapen om studenternas behov visar på hur viktigt det är att studenten enkelt ska hitta konsekvent, uppdaterad och korrekt kursinformation. Genom att vi aktivt samlar kursinformationen till nya kursplatsen ”Om kursen” och kursrummen i Canvas gör vi både oss själva och studenterna mer nöjda.

Något som måste göras?

Den nya kursplatsen ”Om kursen” kommer att ersätta den nuvarande kurssidan på samma adress som tidigare. Därmed kommer ni uppleva en ny kursplats i Kurs- och programkatalogen efter den 23:e maj på samma adress.

Ta tillfället i akt att i samband med lanseringen av den nya kursplatsen ”Om kursen” se över informationen på sidan så att studenten får korrekt, relevant och tillräcklig information om din kurs. Fortsättningsvis uppdateras kursinformationen enligt de rutiner ni redan jobbar efter.

Ni som är kursansvariga eller examinator för kursen har nu också möjlighet att ersätta kortbeskrivningen från Kopps med en längre introducerande beskrivning av kursen. Det är tänkt att ni i framtiden ska få fler verktyg att använda för att ge en introduktion om kursen, tex. välja en relevant bild som publiceras på kursplatsen. Ni som är kursansvariga eller examinator kommer att via en länk på nya kursplatsen kunna ta er till ett enkelt administrationsverktyg där den introducerande beskrivningen kan läggas till eller tas bort. Kontakta IT-support om ni som kursansvariga eller examinator för en kurs inte ser länken. Mer om Introduktion till kursen i användarmanualen för Om kursen .

Efter lansering kommer administrationsverktyget byggas ut med stöd för att publicera kursanalyser och kurs-PM på sidan. Kursanalyser och kurs-PM som redan är publicerade på kurswebbarna i Social kommer att flyttas av projektet. Mer information om det kommer i samband med respektive steg efter sommaren.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Kristian Fäldt
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-15