Till innehåll på sidan

Tidigare releaser

Höstreleasen 2021

Här är förslagen som antogs vid vårens Förvaltningsråd 210419 och implementerades till höstreleasen 2021, 27 oktober.

1. Meddelandeloggen kan vara öppen när planen editeras, samt nålas fast längst ner

Funktion införs att kunna scrolla igenom samt öppna/stänga studieplanen medan användaren har Meddelandeloggen öppen för redigering. Loggen kan också nålas fast längst ner på skärmen medan användaren scrollar igenom och editerar resten av studieplanen.

2. Hjälptexterna blir tydligare

Hjälptexterna får en grå bakgrund så att de inte blandas ihop med övrig text.

3. E-postnotifikation till huvudhandledare

Huvudhandledaren får e-postnotifikation när en studieplan skickas tillbaka doktoranden under revidering.

4. Bättre kalender

Kalendern i studieplanen kommer att göras enklare och möjlighet att välja månad och år införs för att minska bläddringen.

5. Tydligare vid flera flikar öppna samtidigt

Doktorandens namn att skrivas ut längst upp i studieplanen bredvid löpnumret, samt i fliken i webbläsaren, för att inte blanda ihop planerna, detta för att granskare som har flera studieplaner öppna i olika flikar ska få lättare att hålla isär planerna.

6. Nytt alternativ: ”Ej angivet”

Det nya defaultvärdet ”Ej angivet” kommer att införas för fält där användaren idag kan välja mellan ”Ja” och ”Nej” och där defaultvärdet idag är ”Nej.” Studieplaner som sen förut har ”Nej” ifyllt kommer dock inte att ändras automatiskt.

7. Ändring i behörigheten ”Tittbehörighet (skola)”

Användare med behörigheten ”Tittbehörig (skola)” kommer att kunna se studieplaner i status Skapad och Väntar på, förutom som idag de med status Fastställd.

8. Möjlighet att ange tid i timmar

Fälten ”2.3 Institutionstjänstgöring” och ”2.4 Hittillsvarande och planerad förlängningsgrundande ledighet…” ska kunna anges i timmar, förutom som idag i procent och dagar.

9. Bättre filtrering vid ny bihandledare

Vid filtreringen för att söka fram bihandledare i systemet blir det möjligt att söka på alla skolor samtidigt.

10. Ny sökvariabel: Eventuella avvikelser

Fältet ”5.7 Eventuella avvikelser från tidigare studieplan” blir sökbart i Rapport 2 för de som har den funktionen.

11. SCB-ämnet tas bort

En del studieplaner har ett s.k. SCB-ämne som KTH inte använder och detta tas bort.

12. Onödiga rullgardiner tas bort

List/rullgardin kommer att tas bort i de fall det bara finns ett alternativ att välja på. 

13. Ämneskod blir sökbart

Ämneskod kommer att finnas med som sökbegrepp i Rapport 1 och 2. (Efterfrågat av Linköping.)

14. HTML i texter

Superadmin kommer att kunna använda HTML i vissa texter för ökad tydlighet. (Särskilt hjälptexter kan ha nytta av detta på KTH.)

15. Funktion att ta bort notifieringar

Superadministrationsfunktion införs för att pausa eller ta bort notifieringar för en studieplan. Detta bör vara en ovanlig åtgärd.

16. Ställföreträdande fastställare får funktion som ordinarie

Ställföreträdande fastställare ska kunna godkänna studieplanen i doktorandens och handledarens ställe. Detta bör vara en ovanlig åtgärd.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Vårreleasen 2021

Här är förslagen som antogs vid höstens Förvaltningsråd 2020-10-20 och implementerades i vårreleasen 2021, 24 mars.

1. Varning vid samtidig editering

Hela studieplanen inklusive Meddelandeloggen varnar en andra användare om någon redan editerar planen. Varningen ska gälla hela studieplanen d.v.s. alla fält och alla roller, och både när studieplanen är skapad och befinner sig i godkännandeflödet (väntar på).

2. Sortering av studieplaner i inkommande datumordning på sidan Översikt

Studieplaner under Notifieringar på Översikt sorteras på datumet då de inkom till användaren. Detta gäller alla roller/användare och ger en mycket bättre möjlighet att snabbt bedöma vilken ordning studieplanerna bör hanteras än när de inte är sorterade på ankomstdatum.

3. Funktion för doktorander att starta revidering av studieplan

Doktorander ska kunna inleda revidering av studieplanen precis som huvudhandledaren. När doktoranden har startat revideringen går det ett mail till huvudhandledaren.

Revidera för doktorand

4. Ökat maxantal tecken under sektion 6. Samtal

Maxantal tecken blir 8.000 tecken precis som under sektion 7. Kommentarer, för att delen Samtal ska kunna fylla en bättre funktion.

5. Tillgänglighet: Kunna navigera via tangentbordet

Som en del i att göra systemet tillgängligt för de personer som inte kan/vill använda mus ska det gå att via tangentbordet ta sig runt och använda systemet. Idag fungerar detta på de flesta ställen, men ibland är markeringen otydlig.

6. Inrapporterad aktivitets-% per halvår från ladok ska specas i ISP - inte bara summerad nettotid

Den stora förändringen är att ett nytt fält som heter ”Hittillsvarande studietakt” (tillfälligt numrerat som nr. 1 i orange på bilden) läggs in och när det fälls ut så specificerar det studietakten från Ladok för varje termin. Detta är utfällt på bilden. Den tidigare, sammanslagna, siffran finns också kvar men fältet ändrar namn något och heter nu ”Sammanlagd hittillsvarande studietid (%) – Ladok” (nr. 2 i orange på bilden). Fälten ”Aktivitetsgrad” och ”Hittills uppnått arbete…” finns kvar som förut även om de fått lite nya placeringar i rutan.

takt med siffror

7. E-postadress för doktorand ska vara obligatoriskt fält

Studieplanen går inte att skicka vidare om det saknas en ifylld e-postadress för doktoranden. Detta för att försäkra att en adress finns tillgänglig i systemet.

8. Meddelande ska gå till programansvarig när en studieplan fastställs

Programansvarig får notifiering då hen ingår i godkännandeflödet för planen.

9. Andra roller än Huvudhandledare ska kunna ändra fältet ”Doktorsprogram.”

Doktorand kan fylla i fältet Doktorsprogram under sektion 1.

10. Funktionen "Växla behörighet" görs tydligare och mer användarvänlig

För användare med flera roller i systemet, t.ex. huvudhandledare och programansvarig: “Växla behörighet” flyttas till menyn till vänster då den har varit svår att hitta på vissa lärosäten när den legat bakom person-ikonen längst upp i högra hörnet.

Växla behörighet

11. Kommentarsfält införs för Programansvariga under sektion 7. Kommentarer

Programansvarig kan t.ex. skriva om hur det går för doktoranden och detta blir en del av den fastställda studieplanen. Observera att om fältet fylls i skickas studieplanen tillbaka till doktoranden för att godkännas på nytt.

12. Möjlighet införs att ändra texter i statuslisten

Bild på statuslisten

Superuser kan ändra text i knapparna längst upp, och t.ex. ändra Supervisor till Principal Supervisor för de lärosäten som vill.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Höstreleasen 2020

De här förändringarna släpptes i höstreleasen 2020-11-04

1. Färre antal klick i eISP2 – funktion att fälla ut och ihop alla flikar i studieplanen

Blå knappar som heter ”+ Fäll ut allt” och ”- Fäll ihop allt” kommer att låta användaren fälla ut och ihop alla olika delar av studieplanen. De kan också öppnas och stängas var och en för sig.

ut

2. Namn på handledare och e-post till doktorander och handledare i notifieringar

Användare som får notifieringar om studieplaner som behöver behandlas kommer att få namn och e-postadresser till berörd doktorand och handledare i notifieringen samt på email. Gäller Fastställare vid påminnelse om revidering efter 13 månader.

3. Bugg: Rapport 1

En bugg som påverkade sökfönster i funktionen Rapport 1 är fixad.

4. Ny avgränsning i Rapport 2 för internationellt deltagande: examensår

Användare av funktionen Rapport 2 kan nu söka på internationellt deltagande samt examensår och andra avgränsningar.

5. Lokalt examensmål under 9. Examensmål

KTH:s Hållbarhetsmål kommer att finnas under det nya området Lokalt examensmål under del 9, tillsammans med planerade och genomförda aktiviteter för att nå målen. Lite jobb är kvar att göra så kanske hinner det inte få namnet Hållbarhetsmål till releasen men det är på gång.

6. Fält Institutionstjänstgöring- kunna välja att ange i procent eller dagar

I fältet Institutionstjänstgöring under 2.3 kommer användare att kunna välja på att ange omfattningen i procent eller antalet dagar.

7. Ny söktyp: Planerade kurser i Rapport 2

Användare som behandlar systemet administrativt ska kunna söka fram planerade kurser för doktorander på sin skola.

8. Sidnumrering PDF

PDF-versionerna av studieplanen kommer att ha sidnumrering. Studieplaner som redan är fastställda får sidnumrering vid nästa revidering.

9. Rapport 2 (Kvar från ISP2-projektet)

Funktionen Rapport 2 är uppdaterad med nya sökfunktioner

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-16