Uppdateringar i Ladok

Ladok uppdateras varannan vecka med ny funktionalitet eller rättningar av fel, s.k. "buggar". Det kan vara allt från små rättningar till större förändringar.
Här publicerar vi vad som kommit i senaste uppdateringen och som kan vara intresse för dig som användare. Större förändringar kommer även att kommuniceras ut direkt till berörda användare.

Nationell översikt i Studiedokumentation

Några har uppmärksammat att vissa användare ser en ny flik när man är inne på en student i Studiedokumentation andra gör inte det.

Ex. nationell översikt i Ladok

Den nationella översikten är endast tillgänglig för de behörighetsprofiler i Ladok som hanterar ärenden som rör antagning, examen, tillgodoräknanden.

Den nationella översikten har ersatt Ladok Ping som många handläggare av ovanstående frågor tidigare hade.

Juni 2020

17 juni

Nya funktioner

 • Det är nu möjligt att lägga till studieperiod på tillfällen för forskningsarbeten direkt från studiedeltagandefilken.

Förbättrade funktioner

 • I "Utdata: Deltagande Kurs" och "Utdata: Deltagande kurspaketering" är det nu möjligt att exportera till CSV-fil även vid utsökning på många utbildningskoder.
 • Nu kan man välja att låta Ladok skicka ut en mejlavisering till den person man tilldelar ett tillgodoräknandeärende. Detta styrs via en checkbox i samband med att tilldelningen görsFör en
 • Studieavgiftsskyldighet där studenten är "Ej avgiftsskyldig" och orsaken är "Övriga orsaker" kan nu "Till och med datum" anges.

Viktig rättning

 • Attesteringslänk på startsidan anpassar sig nu till eventuellt kursversionsbyte som kan ha skett efter klarmarkeringen.

5 juni

Viktig rättning

 • En rättning har genomförts för rapportering av studieaktivitet. Det är återigen möjligt att rapportera 0 % studieaktivitet.

3 juni

Förbättrade funktioner

 • Nu är det inte längre möjligt att registrera på kurstillfälle där det finns tillgodoräknande på hel kurs.]

 • Gränssnittet för enpersonsrapporteringen har förändrats något. Nu finns möjlighet att attestera via menyn "Åtgärder" på aktuell rad. Även kring "Titel/Alternativ titel" och "Hänvisning till beslutshandling" har smärre justeringar skett.

Maj 2020

20 maj

Förbättrade funktioner 

 • Nu hindras man från att spara en påbörjad resultatändring ifall det samtidigt hunnit påbörjas rapportering av nytt resultat på samma modul och student i en annan flik eller av annan användare.

 • När CSV-filer hämtas i "Utdata: Behörighetsvillkor", "Utdata: Resultat" samt "Utdata: Utfärdade bevis" så inkluderas nu alla rader från sökresultatet. Även utsökningsparametrarna inkluderas i CSV-filen.

 • I "Utdata: Behörighetsvillkor" är "Pågår inom" nu en obligatorisk utsökningsparameter.

 • Förbättring så att snabbkommandot Ctrl+S fungerar som det ska i dialogrutor.

Viktiga rättningar

 • Rättning av ett fel som gjorde att klarmarkerade resultat på kurser med s.k. "enda prov" inte dök inte upp på startsidans attesteringsflik.
 • Borttagning av de aviseringar av klarmarkerade resultat på startsidans attesteraflik som i och med en bugg i version 1.47 felaktigt blivit kvar där trots att resultaten redan attesterats. (Det gäller endast kurser med s.k. "enda prov".)

6 maj

Förbättrade funktioner

 • När CSV-filer hämtas i "Utdata: Uppehåll", "Utdata: Deltagande kurspaketering", "Utdata: Utbytesstudier" och "Utdata: Studieavgiftsbetalning" så inkluderas nu alla rader från sökresultatet. Även utsökningsparametrarna inkluderas i CSV-filen.

 • Intyg skapade av administratörer är nu åter editerbara, t.ex. för att signera digitalt.

 • I bevisärenden är nu rutan med noteringar alltid utfälld. Ärendets status påverkar inte visningen längre.

 • Vid avisering för flaggning av borttagning av resultat är det nu endast möjligt att avisera attestanter som har attesteringsrättighet för någonting av det flaggningen gäller.

 • Vid klarmarkering av resultat är det nu endast möjligt att avisera attestanter som har attesteringsrättighet för någonting av det klarmarkeringen gäller.

 • Förbättring av prestanda så att det nu blir bättre svarstider vid attestering med många ingående resultat.

Viktiga rättningar

 • Väntande attesteringar som visas på startsidan gällande resultat som är flaggade för borttagning rensas nu bort från startsidans "Att attestera"-flik när borttagningen är attesterad.
 • Rättning i engelska resultatintyg så att eventuellt svenskt betyg för "Annan merit" alltid skrivs ut om det saknas alternativt (engelskt) betyg.
 • Nationell översikt: Nu visas även examen som utfärdats på lärosäte där studenten saknar övriga uppgifter.
 • I Nationell översikt visas 0 hp, om modulen har 0 hp i omfattning. Tidigare visades ingen omfattning alls, vilket alltså inte kunde särskiljas från moduler som saknar omfattning.

 • När nytt modulresultat rapporteras in kontrolleras nu att det inte finns något pågående ändringsunderlag på aktuell modul.

 • Bevisärende: Rättning av ett problem som yttrade sig som systemfel när man hade påbörjat att ändra val av bevisbenämning i ärendet, men sedan avbröt processen utan att spara.

 • Bevisärende: Rättning av ett problem med ctrl + s när man försöker spara byte av bevisbenämning.

 • I bevisärenden är en rättning införd som minskar risken för problem med att dra kurser och rubriker på rätt plats i dispositionslistan.

April 2020

27 april

Viktiga rättningar

 • Rättning av ett problem vid skapande av medarbetarrättigheter som medförde att inte alla valbara användare alltid visades i listan.

 • Nu tillåts en attestant återigen att ta bort betygsgraden för ett klarmarkerat betyg. Det blir heller inte valideringsfel i attesteringsvyn om betygsgrad saknas för ett klarmarkerat betyg.

 • Rättning av omfattningskontrollen vid rapportering på aktivitetstillfälle, så att en student som bytt kursversion sedan aktivitetstillfällesanmälan inte längre felaktigt kan komma upp som klar för resultat på kurs.

 • Bevisärende: Nu kommer inte längre ett felmeddelande om man försöker byta bevisbenämning genom att kryssa bort examensinriktning.

 • Startsidan: För en attestant som saknar rapporteringsrättigheter och rapporteringsbehörighet visas nu (under en övergångsperiod) de kurser som attestestanten har attesteringsrättigheter för även i fliken "Mina kurser".

 • Om man skapar "Ny annan merit" direkt i TG-ärendet och klickar Spara, men sedan väljer Avbryt innan återautentiseringen fungerar det nu att komplettera informationen innan man återigen sparar och sedan genomför återautentiseringen. Tidigare blev man tvungen att börja om helt från början i det läget.

 • Rättning så att det i bevisärenden nu fungerar korrekt att markera/avmarkera kurser i kurslistan med hjälp av tabb + mellanslag. Även ett problem med att inläsningen av kurser i kurslistan tog onödigt lång tid har åtgärdats.

 • Rättning i Bevisinformation så att det återigen går fint att redigera Lokal märkning för en bevisbenämning.

 • Vid skapande eller ändring av aktivitetstillfälle är nu klockslag inte längre obligatoriskt för valen "Datum med klockslag" och "Datumperiod med klockslag", det räcker med datum.

22 april

Ny funktion

 • Utbildningsinformation: Det är nu möjligt att hämta en CSV-fil över utbildningstillfällen som sökts fram.

Förbättrade funktioner

 • När CSV-fil hämtas i "Utdata: Aktör", "Utdata: Studieaktivitet och –finansiering" och "Utdata: Deltagande kurs" kan nu nu fler än 400 rader inkluderas. Utsökningsparametrar inkluderas i CSV-filen.

 • Nu visas vilka fält (d.v.s. även eventuella resultatnoteringar) som kommer tas bort när man tar bort utkast eller attesterade resultat via enpersonsrapportering.

 • På verifieringssidan av intyg döljer nu aldrig kontaktinformationen (sidfoten) själva innehålletI fliken "Att attestera" visas nu även resultat som är förberedda för borttagning.

 • I bevisansökan som görs i studentgränssnittet visas nu studentens kontaktuppgifter som ett sista steg.
 • All visning av resultat som behöver attesteras är borttagna från flikarna "Mina kurser" och "Mina kurser Organisationsrättigheter" på startsidan. Detta ska nu enbart visas i den nya fliken "Att attestera", som nu är först i ordningen av flikar på startsidan.

Viktiga rättningar

 • Rättning i tillgodoräknandeärende så att vid koppling till kurspaketering syns bara en version av paketeringen även om studenten har gjort tillfällesbyten inom kurspaketeringen.

 • I bevisärenden är sökfält för precisering vid "Val av bevisbenämning" återigen tillbaka.

 • Rättning av ett fel som gjorde att det ibland i Firefox inte gick att fylla i betyg i enpersonsrapporteringen.

 • I uppföljningsrapporten "Utfärdade bevis" har nu beräkningen av antal utfärdade bevis då en utbildning ingår i ett utbildningssamarbete rättats. Rapportunderlaget redovisar dock fortfarande ingående parter i ett utbildningssamarbete.

 • Rättning i Nationella översikten så det godkända resultatet alltid visas i de fall det även finns ett icke godkänt resultat med samma examinationsdatum.

 • Nationella översikten filtrerar nu även tillgodoräknanden på forskarnivå korrekt.

 • Rättning i tillgodoräknandeärenden av ett fel som gjorde att det i vissa fall kunde dyka upp ett felaktigt meddelande om att studentens kurspaketering inte är påbörjad.

 • I Nationell översikt visas nu även moduler som är tillgodoräknade med 0 poäng.

 • Vid skapande eller ändring av aktivitetstillfälle är nu klockslag inte längre obligatoriskt för valen "Datum med klockslag" och "Datumperiod med klockslag", det räcker med datum.

 • Rättning i Bevisinformation så att det återigen går fint att redigera Lokal märkning för en bevisbenämning.

 • Om man skapar "Ny annan merit" direkt i TG-ärendet och klickar Spara, men sedan väljer Avbryt innan återautentiseringen fungerar det nu att komplettera informationen innan man återigen sparar och sedan genomför återautentiseringen. Tidigare blev man tvungen att börja om helt från början i det läget.

 • Massetablering av interimspersonnummer fungerar nu korrekt.

 • Rättning så att det i bevisärenden nu fungerar korrekt att markera/avmarkera kurser i kurslistan med hjälp av tabb + mellanslag. Även ett problem med att inläsningen av kurser i kurslistan tog onödigt lång tid har åtgärdats.

8 april

Förbättrade funktioner 

 • I ärende för tillgodoräknande framgår det nu i ärendenoteringar om något i ärendet förändrats efter klarmarkering.
 • När aktivitetstillfälle skapas via kursvyn så används nu samma dialogruta som när aktivitetstillfälle skapas via menyvalet "Aktivitetstillfällen

Viktiga rättningar

 • Uppföljningsrapporter: Rättning så att kalenderhalvår formateras som Excel-formel t.ex. ="2020:1" i rapportunderlag.
 • I ärenden för tillgodoräknande tillåts nu åter radbrytning i beskrivningsfältet för "Annan specifikation".
 • I bevisärenden fungerar det återigen att skapa tomma rubriker och därmed få möjlighet att lägga in blankrader i examensbevis där så önskas.

Mars 2020

25 mars

Startsidan

 • Det finns nu en ny flik för användare med attesteringsrättigheter, som visar allt som finns att attestera för aktuell användare. Observera att resultatet måste vara klarmarkerat efter att Ladok uppgraderades till version 1.44 dvs 25 mars 2020 för att det ska visas i denna flik.
 • Fliken för kurstillfällesfavoriter har flyttats till startsidan.

Viktiga rättningar

 • Utdata - Studieavgiftsbetalning fungerar nu korrekt även om uppgift om studietakt saknas på utbildningstillfälle.

11 mars

Resultat/TG

 • I vyn för att rapportera på enskild student (enpersonsrapportering) är det nu möjligt att ändra ett attesterat resultat. Nya systemaktiviteter: "Resultat: Förbered ändring av attesterat resultat" och "Resultat: Attestera förberedda ändringar av attesterade resultat".
 • Nu finns möjlighet att skapa en ny "Annan merit" direkt i ett tillgodoräknandeärende. Ny systemaktivitet: "Resultat: Lägga till och vidimera annan merit i samband med tillgodoräknande".

 • Nu går det att göra ändringar i ett tillgodoräknandeärende även efter att det klarmarkerats. Ändring kan endast göras av den som klarmarkerat ärendet eller av den som har behörighet att attestera beslutet

  Förbättrade funktioner 

  • Nationell översikt: nu visas även Anknytning på kurspaketering
  • Det är nu möjligt att lägga in studieaktivitet och -finansiering även för perioder som infaller efter ämnestillfällets slutdatum.
  • När man i ett tillgodoräknandeärende valt "Annan specifikation" som mål så visas nu även dess engelska benämning.
  • I examensärenden syns nu även vilken beviskombination som valdes då ärendet skapades. Detta visas också i ärendesammanfattningen.
  • När man i ett tillgodoräknandeärende väljer ett "Annat resultat" eller "Annan merit" som grund visas nu även omfattning i rullistan (på samma sätt som för vanliga resultat).

  Viktiga rättningar

  • Om man försöker ändra ett attesterat resultat som har ifyllda resultatnoteringar visas nu en varningstriangel med informationstext om att resultatnoteringarna kommer att tas bort i samband med ändringen.
  • Rättning i aviseringsdialogen när man förbereder borttagning av attesterat resultat så att dropdownen visas korrekt.
  • Rättning så att man återigen kommer åt studenters kursvy (enpersonsrapportering) även om man inte har systemaktiviteten "Resultat: Läs rapporteringsrättigheter".
  • Rättning i tillgodoräknandeärenden så att man återigen kan använda kommatecken när man skriver in omfattning när man skapar en Annan specifikation.
  • Rättning så att deltagare i utbytesåtagande åter syns i deltagandefliken för kurs.
  • Rättning i studentgränssnittet så att anmälan till gemensamma aktivitetstillfällen inte ska kunna kopplas till fel kurs.

  • I "Utdata: Studieaktivitet och -finansiering" hanteras nu personer med äldre lokalt interimspersonnummer korrekt.

  • Det är nu möjligt att rapportera in studieaktivitet och -finansiering även efter genomfört tillfällesbyte.

  • I Utbildningsinformation har funktionaliteten korrigerats så det inte är möjligt att lägga in Studieaktivitet och -finansiering om studieperioderna ligger omlott. Då behöver studieperioderna registervårdas så de ligger efter varandra.

  • Uppdatering av folkbokföringsuppgifter täcker nu även studenter som tidigare saknat folkbokföringsbevakning.

  • Nu uppdateras uppföljningsrapporten "Utfall HST och HPR" löpande med nytt data samt förändringar i befintligt data.

  • I "Bevisinformation" visas nu korrekt källa för en fördefinierad text (Bevistyp, Bevisbenämning eller Beviskombination). I de fall ingen fördefinierad text finns så visas ingen källa.

  • Rättning i uppföljningsrapporten "Genomströmning kurspaketeringstillfälle" så det är möjligt att söka på underliggande kurspaketeringar även i de fall det saknas förväntat deltagande.

  • I vyn för att rapportera på enskild student (enpersonsrapportering) så visas nu eventuell markering om att modul som utgår korrekt.

Februari 2020

26 februari

Uppföljning

 • Uppföljning: Prestationer som gäller uppsats/självständigt arbete där titel inleds med bindestreck tas nu med i underlaget i HPR-rapporten.

Resultat

 • Nu finns möjlighet att lägga till enstaka student till aktivitetstillfälle genom att söka på personnummer.

Nationell översikt

 • Nu fungerar utskrift av sidan bättre
 • Förbättrad visning av studentens e-post och telefonnummer.
 • Titel som rapporterats in på en modul visas nu.
 • Avbrott visas nu inte i betygskolumnen utan bara i detaljvyn på en ej avklarad kurs.
 • Tillgodoräknanden med flera ingående mål på samma modul visas och summeras nu korrekt.

Viktiga rättningar

 • I Utbildningsinformation fungerar det nu korrekt att växla mellan menyvalen "Kurs, grundnivå" och "Kurs, avancerad nivå".

 • I utdata: Sök population fungerar det nu att hämta adresslistor även för studenter med interimspersonnummer.

 • Underlag för anmälan inom program: Benämning på program visas nu korrekt i sökresultaten.

 • I funktionen för att lägga till ny studieplan går det inte längre att trycka nästa om tillfälle inte är valt.

 • I resultatrapportering för en student (enpersonsrapportering) markeras inte längre fältet "Examinerad omfattning" som obligatorisk.

 • Det går nu att koppla ett tillgodoräknande även mot kurspaketeringar där det tidigare funnits återbud, men sedan gjorts ny antagning.

12 februari

Nyheter rörande masshantering av deltagare på kurstillfälle

 • Funktionaliteten ”Ta bort registrering för flera” (som kom vid förra uppdateringen av Ladok) har förbättrats. Nu är det möjligt att ta bort registreringar för studenter som är omregistrerade. Det är även möjligt att ta bort en registrering efter studieperiodens slut, detta kräver dock mer behörighet i Ladok.

Nyheter rörande resultatrapportering

 • Betavyn för resultatrapportering för en student (”enpersonsrapportering”) är nu ordinarie vy, vilket innebär att du kommer direkt till betavyn när du klickar på en kurs i studentens översikt. Det går fortfarande att växla till den tidigare vyn om man vill.

Nyheter rörande studentgränssnittet

 • Nu kan även studenter begränsa resultatintyg på kurspaketering, tidigare kunde endast personal göra det i Ladok.

Viktiga rättningar

 • Bevisärende: Ändringar som gjorts i dispositionslistan visas nu korrekt när man växlar till fotnotsvyn.

 • Uppföljningsrapporten "Genomströmning kurstillfälle" är nu rättad så att registreringar inte räknas dubbelt då det finns flera versioner av underliggande kurspaketering.

 • Nu visas andra meriter inom examen med korrekt omfattning även i studentgränssnittet.

 • När man lägger in Annat resultat och glömmer ett obligatoriskt värde för "Betygsskala fritext" kommer nu en varning och man har chans att komplettera med det som saknas.

 • I Bevisinformation har en rättning skett så att den bevisbenämning som man valt under en flik återigen följer med till nästa flik när man växlar mellan flikarna.

 • Rättning i studentgränssnittet så att tydligt felmeddelande nu visas ifall något går fel när en student försöker anmäla sig eller avanmäla sig till ett aktivitetstillfälle.

 • Rättning så att knappen "Visa moduler" återigen syns i Resultatuppföljning på kurs

  Examen: Nu visas återigen beslutsfattare (Utfärdat av) i de fall man dokumenterat utfärdat bevis och skrivit in beslutsfattarens namn manuellt.

Januari 2020

29 januari

Nyheter rörande masshantering av deltagare på kurstillfälle

 • Nu går det att ta bort registrering för flera studenter samtidigt. Du kan endast ta bort registreringar på kurstillfällen vars studieperiod inte har passerats ännu. Du kan inte ta bort omregistreringar. Se mer i guiden: ”Hantera studiedeltagande för flera studenter”.
 • Dialogrutan för att ta bort förväntat deltagande för flera studenter samtidigt visar nu även tillfälleskoden för kurstillfället.

Nyheter rörande intyg

 • Om en student har tidigt avbrott på en kurs där hen har ett tillgodoräknande så kommer inte det tillgodoräknandet med på resultatintyget.

Viktiga rättningar

 • Nu kommer kurser som ingår i inriktning med korrekt på resultatintyg vid begränsning på kurspaketering även vid tillfällesbyte på inriktning/program.

 • Resultatintyg begränsat på kurspaketering tar nu även med tillgodoräknad modul på kurs kopplad till kurspaketeringen.

 • Koppling av resultatnotering till ett kurstillfälle går nu återigen att ta bort så länge man inte börjat använda resultatnoteringen på det aktuella kurstillfället.

 • Summeringar i t.ex. studentöversikten gällande tillgodoräknanden har rättats. Tidigare visades felaktig information ifall samma modul funnits med som mål fler än en gång i ett och samma tillgodoräknande.

 • Resultatintyg begränsat på kurspaketering fungerar nu som det ska även om studenten har gjort tillfällesbyte på kurspaketeringen.

 • I underlag för anmälan inom program fungerar nu sökning av program med eller utan inriktning korrekt.

 • I uppföljningsrapporter, när avgränsning på organisationsenhet eller utförande organisationsenhet görs, kommer nu uppgifter om HST respektive HPR som ligger direkt under översta nivån i organisationsstrukturen med.

 • I studentöversikten är nu summeringar inom kurspaketering som inkluderar rättade tillgodoräknanden korrekta även för uppgifter som dokumenterats före version 1.32 (11/9),

 • Vid utskrift av uppföljningsrapporter i Firefox skrivs nu alla sidor ut. Tidigare skrevs endast första sidan ut.

 • I Uppföljning är det nu möjligt att avmarkera parametrar via förstoringsglaset även i webbläsaren Edge

December 2019

Startsida (BETA)

 • 191217 Rättning så att texten "Startsida" visas i webbläsarfliken när man befinner sig på startsidan.
 • 191204  BETA-startsidan är nu default för alla användare vid KTH

Utdata

 • 191220 Rättning: Utdata Studieaktivitet och finansiering är nu rättad så att även doktorand med dokumenterad studieaktivetet och -finansiering men som saknar registrering inom vald period/angivet datumintervall tas med i sökresultatet.
 • 191217 Utdata Studieaktivitet och -finansiering har kompletterats så att det nu är möjligt att söka ut doktorander som saknar dokumenterad studieaktivitet och -finansiering för aktuell period under förutsättning att de har en registrering för den aktuella perioden.

Resultatrapportering

 • 191205 Rättning av ett problem att dokumentera beslut för tillgodoräknande.
 • 191204  Tillgodoräknanden - Förbättring så att endast kurspaketeringar utan avbrott eller återbud går att välja att koppla tillgodoräknande till. Förbättring är även gjord så att varning ges om man försöker koppla ett tillgodoräknande till en kurspaketering som ännu inte är påbörjad (förväntat deltagande).
 • 191204 Nu förhindras tillgodoräknande av hel kurs när deltagande, dvs registrering utan avbrott, finns på kursen eller om godkänt modulresultat finns på kurs med avbrott.
 • 191204 Rättning: Knappen attestera av tillgodoärende är nu blå och valen blir gråmarkerade när man hovrar över dem
 • 191204 Förbättring vid resultatrapportering av aktivitetstillfälle så att förslag på examinationsdatum läggs in automatiskt utifrån aktivitetstillfällets datum.
 • 191204 Vid skapande av medarbetarrättigheter för rapportörer/attestanter på individuella åtaganden kan man nu se den aktuella studentens namn och personnummer i "Medarbetarrättigheter". Den kopplade läraren får sedan tidigare informationen om individen via den nya startsidan.
 • 191204 Rättning:  så att man alltid hamnar i ett aktivitetstillfälles rapporteringsflik om man går in på ett aktivitetstillfälle från kursöversiktens rapporteringsflik. Tidigare var det en bugg som gjorde att man istället för att komma till rapporteringsfliken när man går in på ett aktivitetstillfälle för att rapportera resultat hamnar i deltagarfliken.
 • 191204 Rättning:  Rättat problem med att koppla resultatnoteringar till andra kurstillfällen

Studiedeltagande

 • 191217  För resultatintyg i administratörsgränssnittet finns nu möjlighet att begränsa på kurspaketering.
 • 191217 Studieaktivitet och -finansiering kan nu dokumenteras i ett separat fönster direkt från listning av deltagare i vyn Deltagande - Kurspaketering.
 • 191204 När student etableras i Ladok som har ett svenska pnr, så skapas nu bevakning av folkbokföringsadress direkt.

Uppföljning

 • 191220 Rättning: HST-rapporten - Nu hämtas värdet för studieavgiftsbetalning från studentens FFG-registrering. Tidigare hämtades värdet från FO-registrering efter tillfällesbyte.
 • 191220 Rättning:  Ett fel som förhindrade export av underlag vid avgränsning på Studieavgiftsbetalning i rapporten Helårsstudenter är nu rättat.
 • 191217 Rättning: Rapportunderlaget för HPR-rapporten är korrigerad så att det inte blir flera rader vid olika benämning på kursens versioner. Nu används benämning från senaste version av kurs.
 • 191217 Rättning: Utsökningen av studieavgiftsbetalning i HST-rapporten är korrigerad. Nu hämtas alltid studieavgiftsbetalning från studentens första registrering (FFG) på kurstillfälle. Tidigare hämtades det från registrering på aktuell studieperiod. Förändringen påverkar även data bakåt i tiden, t.ex. när uttagsdatum används.
 • 191204 Ny rapport därHST- och HPR presenteras i en o samma rapport. Fler begränsningar kommer senare

November 2019

Studiedeltagande/startsida (BETA)

 • 191120  Alla flikar i Ladok har ändrat utseende i syfte att vara tydligare.

Studiedeltagande/resultatrapportering

 • 191106  Förbättringar är gjorda så att studenter som byter kurstillfälle inte förlorar eventuell anmälan till aktivitetstillfälle som gjordes via gamla kurstillfället. Kommentar KTH: Man bör dock kontrollera så att det nya tillfället är öppet för anmälan så att uppgifterna visas korrekt i bl.a. tjänten "Aktivitetstillfällen".

Resultatrapportering

 • 191120 Resultatöversikten (där man rapporterar resultat för en student) har förändrats. Bland annat visningen av resultat från andra versioner och hur man väljer version att hantera resultat på. (endast i BETA-vyn). Rapportering på enstakta student (även borttag, särskild behörighet krävs just nu) kan göras från den nya översikten
 • 191120 För tillgodoräknande kan nu en grund endast förekomma en gång i samma ärende.
 • 191120 Det är nu möjligt att ändra resultatnoteringstyp för resultatnoteringar som ännu inte används. dvs om man vill ha t.ex. checkbox, datum etc.
 • 191106 Det är nu möjligt att koppla annat resultat, med ursprung eget lärosäte, direkt mot yttre kurspaketering.

Uppföljning

 • 191120 Rättning. Helårsprestationer-rapporten använder nu "bästa möjliga" registrering när uppgifter ska hämtas som är beroende av placeringen i studentens studieplan. I första hand används registreringen som studenten var registrerad på när resultatet lades in. Tidigare användes alltid förstagångsregistreringens placering. Vissa typer av avgränsningar/grupperingar kan ge andra summor/fördelningar än tidigare men totalsumman av HPR påverkas inte. Om ett uttagsdatum bakåt i tiden används så används dom nya reglerna på historiskt data, vilket kan ge en skillnad mot redan uttagna rapporter för samma uttagsdatum.

Studentgränssnittet

 • 191120 Rättning av ett fel som gjorde att en student som är anmäld till ett aktivitetstillfälle och som gjort tillfällesbyte till en ny kursversion där samma aktivitetstillfälle finns, men inte samma modul, fick upp en icke fungerande anmälningsknapp till aktivitetstillfället i studentgränssnittet.
 • 191120 Rättning av ett fel som gjorde att en student som är anmäld till ett aktivitetstillfälle och som fått sin registering på kursen borttagen (t.ex. vid avbrott) fick felmeddelande vid inloggning i studentgränssnittet.
 • 191106 Rättning är gjord i studentgränssnittet så att totalsumman visas korrekt.

Utdata

 • 191106 Rättning i Utdata Aktör så att när filtrering görs på "Registrering inom" kommer inte längre doktorander med förväntat deltagande med.

Oktober 2019

Resultatrapportering

 • 191009 Ny vy för att hantera resultat för en student. Funktionaliteten ger möjlighet att hantera resultat på samtliga versioner som studenten har gått. Klarmarkerat resultat som avser äldre kursversion indikeras på betastartsidan.
 • 191009 I deltagarlistan för ett aktivitetstillfälle kan nu sortering av listan göras.

Uppföljning

 • 191023 (RÄTTAT) Uppföljningsrapporten HPR: när användaren väljer att avgränsa på Finansieringsformgrupp.

Utdata

 • 191023 (RÄTTAT) Utdata utbytesstudier: "Läses inom" kommer nu med när CSV-fil hämtas.
 • 191023 (RÄTTAT) Utdata: Studieavgiftsbetalning, rättat vilka värden som kommer i Tillståndskolumnen då CSV-fil hämtas.

Startsidan BETA

 • 191023 (RÄTTAT) Betastartsidan låser sig inte längre när man backar tillbaka dit efter att ha varit inne på en modul.
 • 191009 På betastartsidan är sök student och sök kurstillfälle återinfört.

Studentgränssnittet

 • 191023  Studentgränssnittet visar studentens personnummer i sidhuvudet.

September 2019

Studiedokumentation

 • 190925 (RÄTTAT) Felet med skräptecken istället för ÅÄÖ i adresslista har hanterats.
 • 190911 Ny filtreringsmöjlighet, Utbildningstypsgrupp, är tillagt under Studiedokumentation vid sökning av kurs/kurstillfälle.
 • 190911  Det är nu möjligt att ändra placering i studieplan för kurs med tidigt avbrott
 • 190911 Vid sökning av kurs/kurstillfälle i studiedokumentation har en ny filtreringmöjlighet införts i presentationen av sökresultat. Det har tillkommit en filtrering för att kunna visa endast kurstillfällen med studenter som är klara för resultat på kurs. Observera att denna filtrering bara sker på de kurstillfällen som visas på sidan enligt det pagineringsval man gjort, den filtrerar alltså inte fram utifrån samtliga sökträffar.
 • 190911 Summeringen i Studentöversikten har justerats så att beräkningen tar hänsyn till att ett tillgodoräknande har rättas genom att läggas in eller tas bort i kurspaketering.

Resultatrapportering

 • 190911 (RÄTTAT) Attestering av resultat, tillgodoräknanden, andra meriter och annat resultat är nu möjliggjort även för tidszoner som ligger så långt före Sverige att det hunnit bli nästa dag i det landet. Attesteringsdatum blir då ändå det datum som gäller i Sverige för den aktuella tidpunkten.

Uppföljning

 • 190925 (RÄTTAT) I uppföljningsrapporten Studiedeltagande - aktivitet blir nu sorteringen vid gruppering på nybörjare korrekt.
 • 190911 (RÄTTAT) Vid time-out i Uppföljning visas nu fliken 'Hämtade rapportresultat' automatiskt. Ingen refresh av sidan behövs.
 • 190911 (RÄTTAT) Justerat rapporten Helårsprestationer så att endast uppgift om finansieringsform hämtas från kurstillfället för förstagångsregistreringen.

Startsidan BETA

 • 190925 Användarstöd i form av hjälptexter, frågeikoner och tooltips (knappbeskrivning) har tillkommit på betastartsidan, både för fliken "Mina kurser" och för fliken "Mina kurser (organisationsrättigheter)".
 • 190911 Snabbsökningsfunktion för kurskod och personnummer har flyttats/tillkommit längst uppe till höger i sidhuvudet (den gröna listen). Dessa fält följer med på alla sidor inom Studiedokumentation, och kan nås via snabbkommandon var man än befinner sig på sidorna. Vid sökning slussas man till den vanliga kurssökningssidan respektive studentsökningssidan.
 • 190911 På betastartsidans flik för medarbetarrättigheter på organisationsnivå sparas nu den senast valda organisationen i webbläsaren. Nästa gång man går in på startsidan så hamnar man automatiskt på samma organisation om man använder samma webbläsare.
 • 190911 Nu finns en ny länk i Ladoks sidfot som leder till Versionsinformation. Här presenteras vad som är nytt i respektive version av Ladok.
 • 190911 På Betastartsidan visas nu referens, namn och personnummer, för individuella kurstillfällen.
 • 190911 (RÄTTAT) På Betastartsidan visas nu organisationer sorterade i alfabetisk ordning utifrån benämning. Även organisationskoden visas.
 • 190911 (RÄTTAT) Nya Betastartsidan: I vissa scenarion tändes inte attesteringsknappen som den skulle. Detta är nu rättat.

Studentgränssnittet

 • 190911  (RÄTTAT) Summeringar och visning av kurser under oavslutade kurser i studentgränssnittet har korrigerats.
 • 190911  (RÄTTAT) Ett problem med visningen av oavslutade kurser i Studentgränssnittet har åtgärdats

Augusti 2019

Studiedokumentation

 • 190813 När intyg hämtas finns nu möjlighet att ta med sparad text. Texten sparas i webbläsaren så om användaren byter webbläsare eller dator måste en ny text sparas. Texterna hanteras separat för varje typ av intyg.
 • 190813 Begränsning på datumperiod vid uttag av registreringsintyg och intyg över förväntat deltagande fungerar åter igen.

Utdata

 • 190813 För utdata utbytesstudier har utsökningsmöjligheterna utökats.
  • Utbytesavtalets organisationsenhet
   (att begränsa på ingående kurstillfällens organisationsenhet kräver en större insats, ffa om användare ska kunna ges möjlighet att välja det ena eller det andra)
  • Extern part (filtreras fram via Land)
  • Utbytesavtal
  • Utbytesprogram
  • Students kurspaketering (utresande) – eller ingå i resultatet
  • I kolumnen Tillstånd ska tillstånden Återbud och Avklarad visas (Utbytesavtalets)
 • 190813 Nu ingår även student som lämnat återbud respektive gjort tidigt avbrott i utsökningen i Utdata Studieavgiftsbetalning.
 • 190813 Det är nu obligatoriskt att ange om utsökningen avser In- eller utresande (Utbytesalternativ) samt att ange en utsökningsperiod.

Resultatrapportering

 • 190813 När resultat klarmarkeras får endast användare med behörighet att attestera resultaten upp knappen "Avisera mig själv"

Utbildningsinformation

 • 190813  Vid listning av utbildningar i utbildningsinformation är kolumnen "Aktuell version" ändrad till ny kolumn "Version" där versionsnummer för utbildningen visas.

Startsidan BETA

 • 190813 Ny flik på betastartsidan där kurser via användarens organisationsrättigheter visas.
 • 190813 På betastartsidan är nu ordningen för perioderna ändrad.
 • 190813 Endast kurser som har moduler får en indikation på betastartsidan (orange markering) om att det finns resultat på kurs att rapportera
 • 190813  På betastartsidan visas nu mer information gällande aktivitetstillfällen.

Juni 2019

Utbildningsinformation

 • 190619 Nu kan utbildning i status utkast tas bort. Ny systemaktivitet "Utbildningsinformation: Ta bort utbildning i status utkast"

Maj 2019

Resultatrapportering

 • 190523 Det finns möjlighet att välja vilka resultatnoteringar som ska visas vid resultatrapportering. Det gör att betyg/datum kommer närmare personuppgifterna.
 • 190523 Nu ges en Spara-varning vid sidbyte och ändring av filter i rapportering- och attesteringsvyn så att rapportören inte förlorar pågående inrapportering då den försöker gå vidare utan att spara.
 • 190523 "Klarmarkera-knapp" finns nu även längst ned i rapporteringsvyn så att man ska slippa scrolla upp till toppen på sidan för att klarmarkera.
 • 190523 "Nu går det att avisera sig själv vid klarmarkering via "Tilldela mig själv-knapp"
 • 190509 Nu finns möjlighet att tillgodoräkna mot del av kurs, där delen har en utbildningstyp utan angiven omfattning.
 • 190509 Åtgärdat så att ofullständiga utkast inte stör resultatrapportering eller ger felaktiga summor på räknare i vyerna för resultatrapportering och -attesterin

Studiedokumentation

 • 190523 Möjlighet att registrera student på befintliga, ännu ej registrerade/omregistrerade (dvs "Ej påbörjade), studieperioder för avklarad kurs. Är endast tillåtet på samma tillfälle som den senaste (om)registreringen, dvs. om det finns ett förberett tillfällesbyte ska det fortfarande inte gå att genomföra tillfällesbytet om kursen har blivit avklarad. ex. För att institutionen ska få korrekt ersättning och för att studenten få rätt studiemedel behöver denna FO-registrering läggas in även om betyg på kurs redan finns.
 • 190523 Om vald tidsperiod för registreringsintyg inte innehåller några registreringar för en kurspaketering kommer inte kurspaketeringen att skrivas ut som rubrik.
 • 190523 Nu finns ett förenklat flöde för att förbereda kurspaketeringstillfällesbyte för en studieplan och alla underliggande kurspaketeringar/kurser efter ett uppehåll. Nytt menyval: "Fortsatta studier, förbered tillfällesbyte"
 • 190523 Nu är det möjligt att registrera/omregistrera på återstående studieperioder även om kursen är avklarad. Ny systemaktivitet: "Studiedeltagande: Tillåt registrering/omregistrering vid avklarad kurs"
 • 190523 Nu finns ett förenklat flöde för återuppta studier på nuvarande kurspaketeringstillfälle efter ett uppehåll. Nytt menyval: "Fortsatta studier, nuvarande tillfälle"
 • 190523 För att minska antal klick i systemet så lagras nu val av periodtyp i webbläsaren i studieöversikt och studiedeltagande
 • 190523 Nu är det möjligt att se fler än 25 kurser/kurspaketeringar vid sökning i samband med Lägg till kurs/Lägg till kurspaketering i Studiedeltagandefliken.

Uppföljning

 • 190523  När csv-fil till exportunderlag hämtas för rapporter i Uppföljning så visas nu personnummer rätt formaterat i Excel. När csv-fil hämtas från utdata deltagande kurs och deltagande kurspaketering så visas nu personnummer rätt formaterat i Excel.
 • 190523 Rättat: Nu har gruppering av kurstillfällen i HPR justerats så att individuella kurstillfällen också kommer med i resultatet.
 • 190523 Inaktiva studenter. Möjlighet att gruppera på kurspaketeringstillfälle.

  Kompletterat rapportresultatet med uppgift om kurspaketeringstillfällets startdatum.
  Gäller både visning i gränssnittet som export av resultatet till excel. Uppgiften finns redan i rapportunderlaget.

 • 190509 Åtgärdat Uttag av rapportutsökningar som redan finns med exakt samma parametrar under "Hämtade rapportresultat" förhindras för att minska lasten på databasen. Om det finns en rapporthämtning så bör vi inte acceptera nya rapporter med exakt samma parametrar för en användare. En ny hämtning belastar bara systemet i onödan och gör att samtliga hämtningar går långsammare.

Utdata

 • 190529 Åtgärdat problem med export av adresslista i Utdata - Sök population, tidigare fick man meddelande om "Systemfel"

Studentgränssnittet

 • 190523 Rättat: Nu sorteras även kurser med benämning innehållande Å, Ä och Ö korrekt.
 • 190509 I studentgränssnittet sorteras kurser i första hand i omvänd kronologisk ordning på startdatum (senaste överst), i andra hand sortering på benämning och i tredje hand på kurskod.

Startsidan BETA

 • 190523 Ny struktur för kurser på Beta-startsidan så att rapportör/attestant med färre klick ska komma direkt till rapportera- respektive attesteravyn.
 • 190509 På nya startsidan finns nu en periodväljare som ger möjlighet att välja en termin i taget.

April 2019

Studiedokumentation

 • 190425 När man söker ut studenter på ett kurspaketeringstillfälle och sedan klicka i "Visa från alla i denna version" är sorteringen med avseende på period justerad så att den fungerar korrekt.
 • 190411 I det fall studieperiod har registervårdats i Utbildningsinformation efter att student har registrerats visas varningstriangel med meddelande om detta i fliken Studiedeltagande. Tidigare visades detta fall med ikonen "Anp". Den ikonen används nu endast efter att studieperiod och/eller omfattningsvärde anpassats för den enskilde studenten. Ska registrerade studenter följa den nya perioden så måste i dagsläget registreringen tas bort (en och en) och sedan registreras på nytt för att få de nya datumen.
 • 190411 När uppehåll dokumenteras visas nu information om att det kan finnas utbildningstillfällen där studenten är förväntad deltagare och/eller pågående utbildningstillfällen inom perioden för det dokumenterade uppehållet. Handläggaren kan behöva se över detta så att korrekta uppgifter finns för studenten.
 • 190411 När utbytestillfälle för utresande läggs till inom befintlig studieplan visas information för att uppmärksamma användaren att det kan finnas behov av att spärra innehåll från tillfällesstruktur eller hantera befintligt förväntat deltagande.
 1. För att förhindra att förväntat deltagande skapas utifrån publicerat innehåll i tillfälllesstrukturen kan det läggas en spärr för "yttre kurspaketeringstillfälle"
 2. Studenten kan ha förväntat deltagande inom "yttre paketeringstillfälle” under utbytesstudiernas studieperiod
 • 190411 Nu visas avklarade kurspaketeringar utan datum som "Avklarad" under "Studiedokumentation - Kurspaketering - Deltagande" och "Studiedokumentation - Utdata - Deltagande kurspaketering".

Resultatrapportering

 • 190425 Nu finns möjlighet att inom forskningsarbete utan angiven omfattning skapa modul utan angiven omfattning. Det ger möjlighet att ange omfattning när resultatrapportering sker.
 • 190425 Nu finns möjlighet att rätta tillgodoräknande. Det som går att rätta är benämningar på "annan specifikation" samt koppling till kurspaketering.

 • 190425 Nu finns möjlighet att rätta en Annan merit.

 • 190425 Nu finns möjlighet att rätta annat resultat.

 • 190411 Aviseringar gällande attestering via e-post grupperas nu också på kurs. Tidigare grupperades de endast på mottagare vilket resulterade i att om det skickades flera aviseringar till samma mottagare inom samma 30- minutersperiod så skickades endast en avisering även om det rörde flera kurser. Nu kommer ett e-postmeddelande per kurs.

Uppföljning

 • 190425 Rättning: I uppföljningsrapporterna för HST och HPR har en felaktig presentation av kolumnvärden vid gruppering på Kalenderår justerats.

Studentgränssnittet

 • 190425 I och med denna version så kommer student att förhindras att göra återbud under pågående valperiod/anmälningsperiod om student är behörig till att ta bort val/anmälan (systemaktivitet " Student-Studiedeltagande: Studieval och anmälan - ta bort "). Denna förändring kan påverka eventuella integrationer då den nya regeln införs som förhindrar detta samt att återbudslänken inte kommer att dyka upp under pågående valperiod/anmälningsperiod.
 • 190425 Första gången en student loggar in i studentgränssnittet efter release den 25 april 2019 så får studenten en notifikation om resultat som tillkommit under de senaste 7 dagarna. Vid efterföljande inloggningar kommer endast resultat som tillkommit sedan den senaste inloggningen att visas.
 • 190411 I studentgränssnittet har benämning på knappen "Ta bort" för att ta bort val alternativt ta bort anmälan förtydligats till "Ta bort val/anmälan".
 • 190411 I studentgränssnittet visas nu kurspaketeringar vars startdatum inte är passerat under "Kommande" även om det saknas uppgift om kurstillfällen för programmet/inriktningen i Ladoks "struktur". Detta ger att efter val av tex inriktning, så visas vald inriktning under "Kommande" även om innehåll saknas.

Mars 2019

Startsidan

 • 190328 Startsidan är under omarbetning. Det finns nu möjlighet att välja en alternativ startsida (preliminär betaversion). Valet ligger kvar som default i den aktuella webbläsaren. OBS att denna preliminära version kan komma att förändras. Innehållet styrs utifrån vilka kursrättigheter en användare har tilldelats i funktionaliteten för medarbetarrättigheter. Målsättning är att underlätta för användare som rapporterar och attesterar resultat och att detta blir standardstartsida inför HT2019.
 • 190328 Rättat: Nu visar räknaren för "Klara för resultat på kurs" på startsidan rätt i och med att den inte tar med de som fått borttagen registrering.

Studiedokumentation

 • 190328 Rättat: När man tar ut resultatintyg och väljer "Ta endast med kurser enligt val" visas nu kurs och modul korrekt även för kurser från olika versioner.
 • När yttre kurspaketering (ex. program) tillgängliggörs får inre kurspaketering (ex. inriktning/spår) samma tillgänglighetsdatum i det fall dessa inte har avbrott/avklarad/återbud.
 • Nu förhindras skapande av förväntat deltagande för kurspaketeringstillfällen som är Ej pågående, pga tillfällesbyte.
 • Kod visas före benämning i dropdown för studiefinansiering i gränssnittet för att hantera studieaktivitet och finansiering.

Resultatrapportering

 • 190328 Rättat: Korrigerat så att utkast tas bort korrekt även då data "blankas ut" i användargränssnittet vid resultatrapportering.
 • Filtrera: I rapportera-/attesteraflikarna är filtreringstratten ändrad till en knapp, placerad på en egen rad.
 • Ändring gjord så att ett eventuellt fel som uppstår vid återautentisering kommer att visas på samma sätt som det visas om man inte har återautentisering påslagen
 • Bättre felmeddelande när inte återautenticeringen fungerar

 • I formuläret för att ändra aktivitetstillfälle har paginering av träffar införts vid utsökning av kurstillfällen. Det innebär att man kan stega sig fram i sökresultatet om det skulle vara så stort att allt inte syns i rutan.

Uppföljning

 • 190328 Prestandaförbättringar av rapportfrågorna i Uppföljning
 • 190328 Rättat: Rättat fel vid export av resultat från genomströmningsrapporterna i Uppföljning där filen var tom.
 • 190328 Rättat: Rättat problem vid export av underlaget
 • Förbättringar i CSV-exporten för resultatuppföljning då tillgodoräknande finns på modul.
 • Nu hanteras beräkning av bidrag till HPR i specialfallet då student fått tillgodoräknande på del av kurs och sedan gör tillfällesbyte till version av kurs som inte har moduler.

Utdata

 • 190328 Man måste välja antingen inresande eller utresande i Utdata Utbytesstudier

Studentgränssnittet

 • 190328 Grund för tillgodoräknande visas nu med rätt antal poäng i Studentgränssnittet

Februari 2019

Studieöversikten

 • Rättat - Vid utskrift av bl.a. översiktssidan för framsökt student skrivs nu namn och personnummer återigen ut.

Resultatrapportering

 • TG-ikon visas i resultatrapporteringsvyn för tillgodoräknade moduler med omfattning 0 och tillgodoräknade moduler utan omfattning.
 • Rättat - Åtgärdat problem som kunde uppstå vid klarmarkering av väldigt många resultat.
 • Rättat - Förbättrat möjligheten att öppna en CSV-fil med långt filnamn för rapporteringslista. Excel har en begränsning för filens sökväg på 221 tecken och det filnamn som skapas i Ladok i detta fall är nu max 204 tecken. Men i och med att Excels begränsning inte enbart gäller själva filnamnet utan hela sökvägen till filen, så kan det fortfarande bli problem om man sparar sin fil i en mapp långt ner i en trädstruktur. Om detta skulle inträffa kan man välja att spara på t.ex. C:/tmp/ i sin dator (alltså med kort sökväg).
 • Menyvalet 'Gemensamma aktivitetstillfällen' har bytt namn till 'Aktivitetstillfällen'. Länkar till aktivitetstillfällen leder nu till resultat- respektive attesteravyer under detta menyval. Det innebär att rapportering/attestering blir möjlig för alla deltagare på ett aktivitetstillfälle, även om man sökt fram aktivitetstillfället via ett kurstillfälle.
 • Det går nu inte längre att lägga till samma del av kurs utan omfattning eller del av kurs med omfattning noll flera gånger som mål i tillgodoräknande.
 • Om en student redan har ett underkänt attesterat resultat med samma examinationsdatum så visas en varning om detta i rapporteringsvyn. Gäller både vid rapportering via aktivitetstillfälle respektive kurstillfälle.
 • Studenter med återbud kan inte längre kopplas till aktivitetstillfälle.
 • Vid beräkning av prestation för hel kurs ta hänsyn till om prestation för modul finns för student . För resultat på kurs som inte har moduler i aktuell version tas nu hänsyn till om studenten har resultat på moduler som tillhör annan version av kursen (där den versionen hade moduler) vid framräkning av prestationspoäng.

Studiedokumentation

 • I de fall det inte är möjligt att ange studieaktivitet och finansiering visas nu informationsmeddelande
 • 190227 KTH: Vi har stängt möjligheten att anta inresande igen, det blev problem med att handlägga utresande o DD-studenter med behörighetsprofilen. Utredning o diskussion pågår av VoS o UA o nationell support
 • 190220 KTH: Nu kan de internationella handläggarna anta inresandes studenter, se lathund i Canvas
 • Rättat - Antal aktivitetstillfällen summeras felaktigt
 • Rättat - Lista med kurs- och modulresultat går ej att skriva ut för över 100 deltagare
   

Utdata

 • Utdata för kurspaketering (program) har utökats med möjlighet att söka och visa underliggande kurspaketeringar (inriktningar). Ett program i taget
 • Rättat: Utdata - utbytesstudier, tidigare "prestandaproblem" är åtgärdade
 • Val av utdatafunktion sker nu i en meny istället för som tidigare via flikar.
 • Ny utdatafunktion för att söka deltaganden på yttersta kurspaketering (ex. program)
 • Utdatavyn Studieaktivitet och -finansiering är åtgärdad avseende prestanda.
 • Prestandaförbättring i funktionen Utdata Utfärdade bevis

Uppföljning

 • Processen för hämtning av rapportresultat, export av resultat eller rapportunderlag som får "time-out" har förbättrats. Hämtning av rapportresultat, exportunderlag vid timeout (pptx 286 kB)
 • Rättat - Genomströmning kurspaketeringstillfälle. Omregistrering på kurstillfälle efter byte av kurspaketeringstillfälle redovisas felaktigt
 • Rättat - Genomströmning kurspaketeringstillfälle. Registreringar räknas trots återbud på kurspaketeringstillfället

Utbildningsinformation

 • Nu visas även finansieringsform i listning av kurstillfällen i Utbildningsinformation.

Avancerat

 • Rättat - Medarbetarrättigheter: Nu går det att lägga kursrättighet (medarbetarrättighet) på samma kurs och samma medarbetare två gånger om det är så att kursen bytt organisation i ny version.
 • Sidan för medarbetarrättigheter har snabbats upp, bl.a. genom att endast medarbetare med rättigheter visas. Vidare behöver organisation inte längre fyllas i när man skapar en kursrättighet.
 • Rättat uppdatering av flikar vid navigering från Antagning, flera studenter.

Studentgränssnittet

 • När en examensansökan görs i studentgränssnittet väljs nu inte längre det första alternativet i listan över beviskombinationer automatiskt utan studenten måste själv välja en examen aktivt för att komma vidare.
 • Nu finns en gemensam inloggningssida för studentgränssnittet med information både på svenska och engelska. Bild inloggning Ladok för studenter (PNG 18 kB)
 • Nu visas uppgift om studieaktivitet även i studentgränssnittet, kalenderhalvår och studieaktivitet.

  Har studieaktivitet eller en individuell studieplan dokumenterats för doktoranden kan hen se detta i studentgränssnittet genom att:

    1.På startsidan visas en länk med texten ”Mer information” under benämningen på kurspaketeringen. Klicka på länken Studieaktivitet (PNG 263 kB)  2.Länken leder till sidan som visar den studieaktivitet eller en individuell studieplan som dokumenterats
 • Studieval som görs för vissa utbildningar i "Ladok för studenter" (ej AKP) - Möjlighet att ta bort studieval under valperiod i studentgränssnittet.

  När studenten är anmäld läggs kurstillfället i kolumnen ”Kommande”.

  Studenten kan ångra sig: genom att klicka på knappen ”Ta bort” tas anmälan på kurstillfället bort. Om studenten sedan vill anmäla sig till kurstillfället igen kan hen göra detta under anmälningsperioden.

Antagning till utbildning via NyA, samt anmälan inom program (AKP) - detta avser Antagningsgruppen

 • Om en antagning inom program kommer från NyA, där programmet enligt Ladoks regelverk ej får innehålla tillfällets utbildningstyp, placeras antagningen nu i "Ej hanterade antagningar"
 • Kurspaket inom Behörighetsgivande förutbildning får nu rätt utbildningstyp vid utannonsering.
 • Attributet tillträdesnivå är inte längre obligatoriskt vid utannonsering
 • Rättat så inte dubbletter skapas i underlaget för anmälan inom program.
 • Numera inkluderas även program på förutbildningsnivå med poäng och veckor i funktionen "Underlag för anmälan inom program"Takvärde för att skicka
 • 'Underlag för anmälan inom program' är numera max 45 hp.

Övrigt

 • Titel i webbläsarfliken sätts till födelsedata när man valt student, detta för att webbläsarhistoriken inte ska innehålla känsliga personuppgifter som sparas på datorn mellan inloggningar i systemet.
 • Beställning av folkbokföringsuppgifter sker nu automatiskt via så kallade "bevakningar av folkbokföringsuppdateringar" i Studentregistret. I nuläget görs det för samtliga studenter i Ladok. Längre fram kan det bli aktuellt att inte förlänga bevakningar för gamla/inaktuella studenter.

Januari 2019

Studieöversikten

 • Nu visas ett "Ej påbörjat" deltagande i studentöversikten från och med att det finns förväntat deltagande fram tills dess att studieperiod/första studieperiod har passerats.

Resultatrapportering

 • Nu syns helt tillgodoräknad modul i resultatrapporteringens lista över studenter. Raden är dock ”dimmad” och resultatrapportering går inte att göra på den raden.
 • Nu visas ett tydligare felmeddelande vid pågående resultatrapportering om registrering tas bort för aktuell student och kurs.
 • Vid resultatrapportering på modul inom kurs med avbrott, visas nu tydligare information om att avbrott finns på kursen.

Studiedokumentation

Utdata

 • Utdata Resultat: Kurskoden visas nu tillsammans med Modulkoden i rullistan vid val av "Moduler inom valda kurser"
 • Utdata: Nu finns det engelsk sökhjälp i alla utdataflikar.

Uppföljning

Utbildningsinformation

Studentgränssnittet

 • Efter en student loggat in i studentgränssnittet så kan hen välja byta till andra lärosäten som har studentgränssnittet aktiverat och där studier bedrivs.
 • Nu syns studentens angivna epostadress på startsidan i studentgränssnittet
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Katarina Tillman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-22