Till innehåll på sidan

Användarmanual - Om kursen

"Om kursen" är den plats som innehåller information om kurs som studenten behöver innan kursens genomförande. "Om kursen" innehåller information som stödjer studenten vid val av kurs samt vid planering och förberedelse av kurs. "Om kursen" innehåller även information om kursens utveckling och historik. Information om kursens genomförande ska finnas i Canvas.

Följande instruktioner riktas i första hand till lärare, kursansvariga och examinatorer för kurs, men också till personer som arbetar med kursinformation inom utbildningsadministration.

På varje sida inom "Om kursen" finns det överst i högerspalten en länk till "Administrera Om kursen", vilken är startsidan för att administrera innehåll på "Om kursen". Läs mer om sidorna i "Om kursen" och hur innehållet administreras nedan.

1. Om kursen
1.1   Inför kursval
1.2   Förbereda och gå kurs
  1.2.1  Om kurs-PM
  1.2.2  Kurs-PM
1.3   Kursens utveckling
1.4   Arkiv
2. Administrera Om kursen
2.1   Introduktion till kursen
  2.1.1  Redigera introduktion till kursen (egen bild och egen text)
2.2   Kurs-pm
  2.2.1  Skapa och publicera nytt kurs-PM
  2.2.2  Ändra publicerat kurs-PM
  2.2.3  Lägg till kurstillfällen till kurs-PM
  2.2.4  Ladda upp kurs-PM i PDF-format
2.3   Kursanalys och kursdata

  2.3.1  Publicera ny kursanalys
  2.3.2  Ändra publicerad kursanalys
  2.3.3  Kopiera länk till utkast
  2.3.4  Förhandsgranska utkast
  2.3.5  Radera utkast

1. Om kursen

Kursinformationsplatsen "Om kursen" är helt publik och innehåller information om en kurs. Informationen presenteras på flera sidor där varje sida har ett eget syfte och ändamål. "Om kursen" består av sidorna "Inför kursval", "Förbereda och gå kurs" (med undersidan "Om kurs-PM"), "Kursens utveckling" och "Arkiv". Informationen har alltså strukturerats efter studenternas faser innan och efter kursens genomförande. Sidorna grupperas i vänstermenyn. Läs mer om varje sida nedan.

Överst i högerspalten på varje sida inom "Om kursen" finns en länk till "Administrera Om kursen", vilken är startsidan för att administrera innehåll på "Om kursen".

Bild på vänstermeny i Om kursen

1.1 Sidan Inför kursval

Sidan "Inför kursval" består i huvudsak av tre delar: överst finns en sektion för introduktion till kursen, till vänster finns en sektion för information om kurs och dess kursplan medan det till höger finns information om kursomgång. Överst i högerspalten finns en länk till "Administrera Om kursen", vilken är startsidan för att administrera innehåll på "Om kursen".

Bild som illustrerar informationsstrukturen på sidan Inför kursval

Introduktion till kursen består av en bild och beskrivning av kursen. Kursansvarig eller examinator kan välja om kortbeskrivningen från Kopps ska visas eller om den vill ange en egen introduktion till kursen. Det görs med funktionen Introduktion till kursen, se avsnitt 2.1 Introduktion till kursen nedan.

För att visa information för en specifik kursomgång väljs termin och kursomgång (om det finns fler samma termin) via dropdown. Informationen visas då till höger på sidan. Överst i kolumnen visas fakta om kursomgången, följt av länk till kurs-pm och schema. Sedan visas en sektion för uppgifter om anmälan till kursen. Nederst finns de kontaktuppgifter som är relevanta för kursomgången samt aktuell kursplan som PDF. 

Information om kursen och dess kursplan visas i en bredare vänsterkolumn. Information om kursen hämtas bland annat från den kursplan som gäller för den termin som det valda kurstillfället har som starttermin. Kursinformationen i vänsterkolumnen är grupperad efter Innehåll och lärandemål, Kurslitteratur och förberedelser, Examination och slutförande samt Ytterligare information.

1.2 Sidan Förbereda och gå kurs

På sidan "Förbereda och går kurs" visas undersidan "Om kurs-PM". Om det finns ett kurs-PM skapat med hjälp av verktyget för detta på Om kursen-sidan visas även detta kurs-PM som en undersida. 

1.2.1 Sidan Om kurs-PM

Ett kurs-PM är kursomgångens detaljerade plan för genomförande. Ett kurs-PM innehåller information som hjälper studenten att förbereda och planera för kursomgångens genomförande och examination. Sidan "Om kurs-PM" ger en kort förklaring till vad ett kurs-PM är och vilken funktion ett kurs-PM fyller för studenten.

På sidan visas även kurs-PM från föregående år, från innevarande år och från kommande år. De visas som länkar till respektive kurs-PM. Länken visas på det språk som kurs-PM:et är skrivet på. Därför kan länkar till kurs-PM för en engelsk kursomgång visas på engelska trots att din språkinställning är svenska. Tidigare kurs-PM visas på sidan "Arkiv". Observera att endast kurs-PM som är skapade/uppladdade på Om kursen-sidan visas på sidorna "Om kurs-PM och "Arkiv".

Studenter som i personliga menyn klickat på länken "Om kursen [kurskod]" i någon av flikarna "Kurser/Aktuella" eller "Kurser/Övriga" kommer att hamna på sidan "Om kurs-PM" om det inte finns ett publicerat kurs-PM för det kurstillfälle som studenten är registrerad på.

Bild på sidan Om kurs-PM

1.2.2 Sidan Kurs-PM

Ett kurs-PM är planen för en specifik kursomgångs genomförande. Kurs-PM som har skapats via "Om kursen kommer" att visas som en egen sida under "Förbereda och gå kurs", benämningen på sidan är samma som benämningen på själva kurs-PM:et. 

Det är kursens aktuella kurs-PM som listas under "Förbereda och gå kurs" i vänstermenyn. Aktuella kurs-PM är kurs-PM för kursomgångar som har starttermin under föregående år, innevarande år samt alla framtida år. Alla kurs-PM är publika och åtkomliga även för besökare som inte är registrerade på aktuell kursomgång.

Kurs-PM innehåller information som författaren till kurs-PM:et själv valt att inkludera och skriva med hjälp av verktyget. I sidans högerspalt finns kompletterande information till kurs-PM:et, exempelvis version av det aktuella kurs-PM:et, länkar till kurs-PM som PDF och kursplan som PDF, länkar till sidor på Studentwebben som är särskilt värdefulla för nya studenter. Och givetvis finns kontaktuppgifter till kursomgångens lärare, kursansvarig, examinator, lärarassistenter m.fl. i högerspalten.

Bild på sidan Kurs-PM

1.3 Sidan Kursens utveckling

Sidan "Kursens utveckling" innehåller publicerade kursanalyser med kursdata för kursens kursomgångar. Sidans syfte är att visa på hur kursen utvecklas över tid. Innehållet kan vara värdefullt för studenten att ta del av inför kursval eller för att se resultatet av den kursvärdering som man deltagit i. För lärare kan innehållet användas som stöd för vidare utveckling av kursen.

Bild på sidan Kursens utveckling

På sidan listas kursens publicerade kursanalyser i kronologisk ordning grupperat på kalenderår. Kursanalyserna benämns med kursomgångens termin och de kurstillfällen som ingick i kursomgången. Kursanalyser publiceras för en specifik kursomgång med viss kursdata, som t.ex. examinator, kursansvarig, examination, eventuella kommentarer till examination, program som kursen är obligatorisk för, vilka kurstillfällen som ingår i kursomgången, antal förstagångsregistrerade studenter och examinationsgrad. Även förändringar som har införts till den specifika kursomgången samt aktuellt kurs-PM och kursplan kan finnas publicerade med kursanalysen.

För varje kalenderår finns en länk till administrationsverktyget för att publicera en ny kursanalys (se avsnitt 2.3.1 Publicera ny kursanalys). För varje publicerad kursanalys finns en länk till administrationsverktyget för att ändra en publicerad kursanalys (se avsnitt 2.3.2 Ändra publicerad kursanalys). Båda länkarna visas oavsett vem som är besökare av sidan, men det är endast examinator för kursen eller kursansvarig på en kursomgång på kursens som kan ta sig vidare till administrationsverktyget.

1.4 Sidan Arkiv

Varje kurs har en arkivsida på "Om kursen" som innehåller kursens historiska dokumentation. För närvarande finns samtliga versioner av kursens kursplaner samt samtliga publicerade kurs-PM, både kurs-PM som webbsidor och kurs-PM som PDF. Varje publicerad version av kurs-PM som webbsida listas på sidan. Den senast giltiga versionen av kurs-PM som webbsida markeras med texten "senaste versionen".

Bild på sidan arkiv i Om kursen

2. Administrera Om kursen

För att administrera visst innehåll på kursplatsen ”Om kursen” finns ett administrationsverktyg. För att logga in i verktyget söker användaren fram kursen i kurs- och programkatalogen. Överst i högerspalten visas länken "Administrera Om kursen", vilken är startsidan för att administrera innehåll på "Om kursen". Behörighet att administrera innehållet på "Om kursen" har de som är inlagda som examinator eller kursansvarig i Kopps på kurs och kurstillfälle.  

Innehållet som kan administreras via administrationsverktyget är uppdelat i tre delar, "Introduktion till kursen", "Kurs-PM" och "Kursanalys och kursdata". 

Startsida Administrera Om kursen

2.1 Introduktion till kursen

I administrationsverktyget ges den valfria möjligheten att ge kursen en mer personlig eller säljande beskrivning än den mer formella beskrivningen som kan finnas inlagd i kursen i Kopps. 

2.1.1 Redigera introduktion till kursen

Om en introducerande beskrivning anges via administrationsverktyget kommer beskrivningen att visas på "Om kursen" istället för den kortbeskrivning som kan vara inlagd i Kopps. Vill du åter visa kortbeskrivningen från Kopps behöver du raderar den introducerande beskrivning som finns angiven på "Om kursen".

För att lägga till eller ta bort en introduktion till kursen följ instruktionerna nedan.

 1. Klicka på knappen ”Redigera” i rutan ”Introduktion till kursen” på sidan ”Administrera Om kursen”. 
 2. Välj antingen att använda en förvald bild baserat på kursens huvudområde eller en egen vald bild.
  För att välja egen bild klickar du i "Egen vald bild". Knappen "Välj bild" visas. Klicka på knappen och välj en egen bild. Vald bild kommer att visas i formatet 400x300 pixlar. En bild som är mindre än det kommer alltså att skalas upp för att passa formatet. Bilden måste vara i filformatet PNG eller JPG.
  Efter att egen bild har valts visas informationstext, kryssa i check-boxen och klicka på knappen Redigera text.
 3. Ange en introducerande beskrivning till kursen på svenska och engelska i respektive textruta. Om du vill ta bort en tidigare angiven introducerande beskrivning för att åter visa kortbeskrivningen från Kopps raderar du bara texten i detta steg och går vidare. Det är möjligt att publicera en introducerande beskrivning på endast ett av språken.
 4. Ovanför textrutan finns funktioner för att formatera den introducerande beskrivningen med t.ex. kursiv text, punktlista m.m. Den introducerande beskrivningen får max innehålla 1500 tecken. Ovanför textrutan finns en räknare som visar hur många tecken som finns kvar. Till din hjälp kan du se kursens aktuella kortbeskrivning som den hämtas från Kopps genom att fälla ut de blå sektionerna ”Kortbeskrivning i Kopps på svenska” och ”Kortbeskrivning i Kopps på engelska”. 
 5. Klicka på knappen ”Granska” för att se hur den introducerande beskrivningen kommer se ut innan den publiceras. Knappen ”Avbryt” tar dig tillbaka till sidan ”Administrera Om kursen”.
 6. Förhandsgranska introduktionen till kursen som den kommer att se ut på svenska och engelska innan du väljer att publicera informationen. Här visas vald bild samt den nya texten från föregående steg alternativt kortbeskrivningen från Kopps om texten i föregående steg är helt tomt.
 7. Klicka på knappen ”Redigera” för att gå tillbaka till föregående steg. Klicka på knappen ”Avbryt” för att återgå till sidan ”Administrera Om kursen”. Klicka på knappen ”Publicera” för att spara och publicera informationen.
 8. När den introducerande beskrivningen sparats hamnar du åter på sidan ”Administrera Om kursen” med ett grönt informationsmeddelande om att informationen har sparats. Från denna stund kommer den nya introducerande beskrivningen visas på den publika kurssidan ”Om kursen”.

2.2 Kurs-PM

Kurs-PM är planen för kursomgångens genomförande. Ett kurs-PM ska hjälpa studenterna att förbereda och planera för kursens genomförande. Kurs-PM innehåller information om kursens mål, läraktiviteter, förberedelser, detaljer om examination och kontakter. Det ska också inkludera information om studentens rättigheter och skyldigheter på kursen. Ett kurs-PM guidar studenten och möjliggör att kursen kan genomföras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Informera därför studenterna på din kurs om att de kan hitta till sitt kurs-PM antingen genom att navigera dit genom Kurs- och programkatalogen eller klicka på länken "Om kursen" under sin kurs i Personliga menyn. Länka gärna till ditt kurs-PM från kursrummet i Canvas.

Du kan skapa och publicera ett kurs-PM med hjälp med funktionen "Kurs-PM (skapa, publicera)". Du kan sedan ändra ett publicerat kurs-PM med funktionen "Kurs-PM (ändra publicerad)". Vill du istället ladda upp ett kurs-PM i PDF-format som du gjort själv klickar du på länken "Ladda upp alternativt kurs-PM" under funktionen "Kurs-PM". Följ instruktionerna nedan.

2.2.1 Skapa och publicera nytt kurs-PM

Alla med systemrollen Lärare, Kursansvarig eller Examinator på en kurs kan skapa och publicera kurs-PM för den kurs rollen är kopplad till.

 1. Klicka på knappen "Skapa, publicera" i rutan "Kurs-PM" på sidan "Administrera Om kursen" för din kurs. Du hamnar då på sidan "Välj kursomgång".
  Bild på Administrera Om kursen med ingång till Skapa och publicera kurs-PM
 2. Välj kursomgång (steg 1 av 3)
  Välj att redigera ett sparat utkast eller att skapa ett nytt kurs-PM. Om du vill redigera ett sparat utkast väljer du utkast under rubriken "Sparade utkast". Vill du skapa ett nytt utkast väljer du istället en kursomgång att publicera för genom att välja termin och därefter klicka i de kurstillfällen som ingår i kursomgången. Vanligtvis är det bara ett kurstillfälle, men i många fall utgörs kursomgången av två kurstillfällen, t.ex. ett för ordinarie programstuderande och ett för fort-/vidareutbildning eller ett för ordinarie programstuderande och ett för studenter i Study Abroad Programme. Kurstillfällen som redan har ett utkast, ett publicerat kurs-PM som webbsida eller ett uppladdat kurs-PM som PDF visas inte bland valbara kurstillfällen. Efter att du har valt kurstillfällen visas två val som ger dig möjlighet att antingen skapa ett nytt kurs-PM baserat på en tom mall alternativt att skapa ett nytt kurs-PM där innehållet kopieras från ett kurs-PM från tidigare kursomgångar. Om du väljer det senare alternativet listas tidigare kurs-PM som du kan välja att kopiera från. För både alternativet med ny tom mall och kopia från tidigare kurs-PM kommer korrekt och uppdaterat innehåll hämtas för kursplansinformation och kontaktinformation.

  Klicka på knappen "Redigera". Du hamnar då på sidan "Redigera kurs-PM".
  Bild på sidan Välj kursomgång i tjänsten Skapa och publicera kurs-PM
 3. Redigera kurs-PM (steg 2 av 3)
  Skapa ditt kurs-PM genom att välja vilka rubriker som ska ingå i kurs-PM:et och skriv innehållen till dem. Systemet har ett antal fördefinierade rubriker. Det finns i huvudsak tre kategorier av rubriker i systemet; fasta rubriker i KTH-mall, valbara rubriker i KTH-mall och egna rubriker som du skriver själv. Fasta rubriker med innehåll kommer alltid att publiceras i ditt kurs-PM. Valbara rubriker väljer du själv om du vill inkludera eller inte. Rubriker i KTH-mall är grupperade i fem sektioner. Du kan lägga till egna rubriker som du skriver själv sist i varje sektion. Det finns ingen begränsning på hur många egna rubriker du kan lägga till, men använd rubrikerna från KTH-mallen så långt det är möjligt.
  På sidan "Redigera kurs-PM" finns olika typer av stöd för att du ska kunna skriva ett bra kurs-PM. Läs förklaringarna av dessa hjälpmedel nedan för att snabbt lära dig skriva ett kurs-PM med hjälp av systemet.
  Klicka på knappen "Granska" när du vill gå vidare mot att publicera ditt kurs-PM.
  Bild på sidan Redigera kurs-PM i tjänsten Skapa och publicera kurs-PM
    Bilden ovan förklarar strukturen på sidan "Redigera kurs-PM", steg 2.
  1. Information om kurs-PM
  Överst på sidan finns kortfattad information om arbetet för detta kurs-PM. Där finns information om var du befinner dig i flödet för att publicera ett nytt kurs-PM, vilken kurs det gäller och vilken termin och kursomgång kurs-PM:et kommer att publiceras för.
  2. Formulär för kurs-PM:ets innehåll
  I en bred vänsterspalt finns formuläret för att redigera innehållet i ditt kurs-PM. I vänsterspalten finns samtliga rubriker som är möjliga att inkludera i ditt kurs-PM. Somliga rubriker är fasta och kommer alltid publiceras med ditt kurs-PM. Andra rubriker är valbara och du väljer själv om de rubrikerna med innehåll ska inkluderas i ditt kurs-PM. Se nedan hur du väljer om en rubrik med innehåll ska inkluderas. Du kan också lägga till egna rubriker.
  3. Översikt och snabbnavigering
  Överblicka formulärets rubriker med hjälp av översikten på sidans högerspalt. Samtliga rubriker listas här grupperat på kurs-PM:ets fem sektioner. Du kan välja att fälla ut eller fälla ihop en sektion för att få bästa tänkbara överblick. Om ett överstruket öga visas till höger om rubriken betyder det att rubriken inte kommer att inkluderas i kurs-PM:et när det publiceras. Om inget överstruket öga syns till höger om rubriken kommer den att inkluderas i kurs-PM:et när det publiceras. Varje rubrik är en länk. Klicka på länken för att snabbnavigera direkt till rubriken i formuläret.
  4. Navigering
  Navigera i verktyget med hjälp av knapparna i raden längst ned på sidan. Raden kommer alltid att visas. Den innehåller knappen "Välj kursomgång" som leder dig tillbaka till sidan där du väljer kursomgång (termin och ingående kurstillfällen alternativt ett sparat utkast), knappen "Granska" som tar dig vidare till sidan "Granska och publicera", knappen "Avsluta med utkast" som sparar ditt utkast och tar dig till startsidan för "Administrera Om kursen", knappen "Granska PDF" som ger dig möjlighet att förhandsgranska ditt kurs-PM som PDF och slutligen knappen "Spara utkast" som sparar dina ändringar i det aktuell kurs-PM:et som du arbetar med.
  Bild på editor som stöd för att skriva innehåll i kurs-PM i Redigera kurs-PM
    Bilden ovan hjälper dig förstå hur du använder hjälpmedlen på sidan "Redigera kurs-PM" för att skriva ett bra innehåll i ditt kurs-PM.
  1. Information om rubriken
  Klicka på informations-ikonen till höger om varje rubrik för att få en förklaring av rubriken. Informationen beskriver även varför studenterna behöver informationen under den aktuella rubriken. Slutligen får du även en förklaring till hur du redigerar innehållet under rubriken.
  2. Redigeringsläge
  Redigera innehållet under en rubrik genom att klicka på knappen "Redigera" till höger om rubriken. När du klickat på knappen visas "Visa vägledning" och en editor som du använder för att skriva och formatera innehållet. I redigeringsläge visas knappen "Stäng redigeringsläge". Klicka på den för att lämna redigeringsläge.
  3. Visa vägledning
  Ta del av förklaringar och tips genom att fälla ut "Visa vägledning". I den förklaras vad du skulle kunna skriva under respektive rubrik och i vissa fall ges exempel och länkar till mer detaljerad information om den aktuella rubriken. Du måste inte följa defintionerna och vägledningen till punkt och pricka. Det är viktigare att du skriver ett kurs-PM med innehåll som passar upplägget på just din kurs.
  4. Texteditor
  Skriv och formattera innehållet till rubriken i editorn. I editorn kan du exempelvis ändra text till att bli en underrubrik, formatera fetstil och kursiv stil, skapa en tabell och listor. När du lämnar editorn kommer ditt innehåll sparas automatiskt.
  5. Inkludera
  Kryssa i "Inkludera" för att rubrik med innehåll ska visas i kurs-PM:et som kommer att publiceras. Kryssa ur "Inkludera" om du inte vill att rubrik med innehåll ska visas i kurs-PM:et som kommer att publiceras.
  Bild på lägg till egen rubrik i kurs-PM på sidan Redigera kurs-PM
    Lägg till egen rubrik genom att klicka på knappen "Lägg till rubrik till Examination och slutförande" eller motsvarande knapp för de övriga sektionerna (se bild ovan). Det är inte möjligt att lägga till egen rubrik under sektionen Kontakter. Ange titeln på din rubrik och därefter innehållet. När du lagt till en egen rubrik så redigerar du innehållet i den och inkluderar den på samma sätt som för övriga rubriker enligt hjälpen ovan. Du kan ta bort en egen tillagd rubrik genom att klicka på knappen "Redigera" och i redigeringsläge klicka på knappen "Ta bort tillagd rubrik".
   
  Bild på lägg till eget avsnitt på sidan Redigera kurs-PM i tjänsten Skapa och publicera kurs-PM
    Det finns tre fasta rubriker med möjlighet att lägga till ytterligare ett avsnitt (se bild ovan). Rubrikerna är "Stöd för studenter med funktionsnedsättning", "Examination" och "Etiskt förhållningssätt". Lägg till ytterligare avsnitt genom att klicka på knappen "Redigera", skriv innehållet till avsnittet och kryssa i "Inkludera ytterligare avsnitt" för att avsnittet ska visas när ditt kurs-PM publiceras.
   
 4. Granska och publicera (steg 3 av 3)
  Förhandsgranska ditt kurs-PM på sidan "Granska och publicera" som det kommer att se ut när det publicerats. Korrekturläs innehållet och verifiera eventuella datum och länkar till andra webbsidor och dokument. Du kan backa tillbaka till sidan "Redigera kurs-PM" om du vill ändra något i ditt kurs-PM.
  Klicka på knappen "Publicera" när du är nöjd med ditt kurs-PM. En bekräftelseruta visas. Bekräfta publicering om du vill att ditt kurs-PM ska publiceras på sidan Kurs-PM för vald termin och kursomgång.
  Bild på sidan Granska och publicera i tjänsten Skapa och publicera kurs-PM

2.2.2 Ändra publicerat kurs-PM

Funktionen "Ändra publicerat kurs-PM" ger dig möjlighet att ändra ett publicerat kurs-PM.

 1. Klicka på knappen "Ändra publicerad" i rutan "Kurs-PM" på sidan "Administrera Om kursen". Du hamnar då på sidan "Välj kurs-PM".
 2. Välj kurs-PM (steg 1 av 3)
  Välj det kurs-PM du vill redigera i listan under rubriken "Välj kurs-PM". Om något av de kurs-PM som listas har opublicerade ändringar sedan tidigare kommer det att visas som ett meddelande "(finns opublicerade ändringar)" till höger om kurs-PM:et.

  Klicka på knappen "Redigera". Du kommer då hamna på sidan "Redigera kurs-PM".
  Om du vill avbryta klickar du på knappen "Avbryt". Du kommer då hamna på sidan "Administrera Om kursen".
  Bild på sidan Välj kurs-PM i tjänsten Ändra publicerat kurs-PM
 3. Redigera kurs-PM (steg 2 av 3)
  På denna sida kan du redigera det innehåll du vill ändra i det publicerade kurs-PM:et. Systemet kommer att hämta senaste information från rätt kursplan och senaste kontaktuppgifter till kursomgångens kontakter.
  Det kommer alltid att visas ett meddelande överst på sidan om att det finns ändringar som ej publicerats. Du kan med hjälp av länken i informationsmeddelandet återställa innehållet till samma innehåll som det senast publicerade kurs-PM:et har.
  Redigera önskat innehåll. Läs information i i-koner och ta hjälp av information under "Visa vägledning" som du hittar ovanför editor för varje rubrik med innehåll som går att redigera. Observera att man ska vara väldigt restriktiv med ändringar av information om Examination då förutsättningarna för det inte får ändras i förhållande till kursplan och första publicerade kurs-PM.
  Du måste ange en kommentar till gjorda ändringar under rubriken "Gjorda ändringar". Fältet är obligatoriskt.

  Klicka på knappen "Granska". Du kommer då hamna på sidan "Granska och publicera".
  Du kan också gå tillbaka genom att klicka på knappen "Välj kurs-PM". Du kommer då hamna på sidan "Välj kurs-PM".
  Klicka på knappen "Avbryt" om du inte längre vill redigera detta kurs-PM. En bekräftelseruta visas där du kan återgå till sidan "Redigera kurs-PM" eller bekräfta avbryt. Om du bekräftar kommer gjorda ändringar att tas bort och du kommer att hamna på sidan "Administrera Om kursen".
  Bild på sidan Redigera kurs-PM i tjänsten Ändra publicerat kurs-PM
 4. Granska och publicera (steg 3 av 3)
  På denna sida kan du förhandsgranska ditt kurs-PM som det kommer att se ut när det blir publicerat på kursplatsen. Förutom texter bör du även kontrollera att länkar leder till avsedda platser och att datum och tidpunkter stämmer.

  Klicka på knappen "Publicera". En bekräftelseruta visas där du antingen kan återgå till sidan "Granska och publicera" eller bekräfta publicering. Om du bekräftar kommer ändringar av publicerat kurs-PM publiceras och du kommer att hamna på sidan "Administrera Om kursen".
  Du kan också gå tillbaka genom att klicka på knappen "Redigera". Du kommer då hamna på sidan "Redigera kurs-PM".
  Bild på sidan Granska och publicera i tjänsten Ändra publicerat kurs-PM

2.2.3 Lägg till kurstillfällen till kurs-PM

Det kan hända att nya kurstillfällen skapas efter att du skapat ett kurs-PM för din kursomgång. Med administrationsverktyget kan du i efterhand koppla ihop det nya kurstillfället med ditt kurs-PM. Att kurstillfällen är kopplade till dit kurs-PM gör det enklare för studenter att förstå vilken information som är relevant för just dem. Koppla ett kurstillfälle kan du antingen göra genom Skapa och publicera kurs-PM eller Ändra publicerat kurs-PM (se instruktioner ovan). I båda fallen krävs det att du publicerar ditt kurs-PM för att ändringarna ska få effekt.

På steg 1 i respektive flöde markerar du utkast för kurs-PM alternativt ett publicerat kurs-PM. Då visas knappen "Lägg till kurstillfällen". Klicka på knappen och välj ett eller flera kurstillfällen som du vill koppla till ditt kurs-PM. Därefter bekräftar du tilläggen genom att klicka på knappen Spara. Observera att du måste fortätta flödet och publicera det aktuella kurs-PM:et för att ändringen ska få effekt.

Bild på sidan Lägg till kurstillfälle i tjänsten Ändra publicerat kurs-PM

Det är inte möjligt att koppla bort ett kurstillfälle från ett kurs-PM. Om det blir nödvändigt kontaktar du IT-support.

2.2.4 Ladda upp kurs-PM i PDF-format

Kurs-PM kan med hjälp av administrationsverktyget publiceras obegränsat många gånger för en kursomgång. Det publicerade kurs-pm:et kommer att visas för respektive kursomgång på sidan Kursinformation. Publiceringsdatum visas för kurs-pm vilket underlättar förståelsen för vilken version av kurs-pm:et användaren tar del av. Kurs-pm kan följa vilken mall som helst, men det rekommenderas att följa mall enligt KTH:s riktilinjer. Filen måste vara av filtyp PDF. För att publicera kurs-pm, följ instruktionerna:

 1. Klicka på knappen Publicera i rutan "Kurs-pm" på sidan "Administrera Om kursen". Sidan "Välj kursomgång" visas då.
  Bild på sidan Administrera Om kursen
 2. Välj kursomgång (steg 1 av 3)
  Välj vilken termin som kursomgången ska starta. Om kursomgången kommer att bedrivas över flera terminer är det alltså kursomgångens första termin som ska väljas. Samtliga kurstillfällen som startar den valda terminen listas. Välj de kurstillfällen som ingår i kursomgången för vilket kurs-pm:et ska publiceras. De kurstillfällen som redan har ett uppladdat kurs-pm som PDF eller ett publicerat kurs-PM som webbsida markeras med en text om att tidigare kurs-pm finns.

  Klicka på knappen "Ladda upp". Sidan "Ladda upp kurs-pm" visas.
  Bild på sidan Välj kursomgång i tjänsten Ladda upp alternativt kurs-PM som PDF
 3. Ladda upp kurs-pm (steg 2 av 3)
  Ladda upp kursomgångens kurs-pm. Endast filer av typen PDF kan laddas upp.

  Klicka på knappen Välj kursomgång om ni vill gå tillbaka till Välj kursomgång. Observera att angivna uppgifter kan försvinna om ni där väljer en annan kursomgång.
  Klicka på knappen Avbryt om ni vill avbryta och gå tillbaka dit ni startade flödet, dvs. till sidan "Administrera Om kursen".
  Klicka på knappen Granska om ni vill förhandsgranska kurs-pm som det kommer att se ut när det blir publicerat.
  Bild på sidan Ladda upp kurs-PM i tjänsten Ladda upp alternativt kurs-PM som PDF
 4. Granska och publicera (steg 3 av 3)
  Granska kurs-pm som det kommer se ut när det blir publicerat på den publika sidan Kursinformation.

  Klicka på knappen Ladda upp om ni vill gå tillbaka till sidan Ladda upp kurs-pm.
  Klicka på knappen Avbryt om ni vill avbryta och gå tillbaka dit ni startade flödet, dvs. till sidan "Administrera Om kursen".
  Klicka på knappen Publicera om ni vill att kurs-pm ska publiceras. En bekräftelseruta visas. Bekräfta. Systemet tar er till till sidan "Administrera Om kursen".
  Bild på sidan Granska och publicera i tjänsten Ladda upp alternativt kurs-PM som PDF
 5. När kurs-pm publicerats hamnar du åter på sidan ”Administrera Om kursen” med ett grönt informationsmeddelande om att kurs-pm publicerats. Från denna stund kommer kurs-pm:et visas på rätt kursomgång på sidan "Kursinformation”.
  Bild på sidan Administrera Om kursen med informationsmeddelande om uppladdat kurs-PM

2.3 Kursanalys och kursdata

Färdigställda kursanalyser kan publiceras på den publika sidan Kursens utveckling och historik som är en undersida till kurssidan Kursinformation i Kurs- och programkatalogen. Observera att kursanalysen bör publiceras efter att studenterna på kursen fått sina resultat på kursen registrerade i Ladok. Anledningen till det är att examinationsgrad är en del av det kursdata som publiceras i en tabell med kursanalysen. Antal förstagångsregistrerade studenter och examinationsgrad för förstagångsregistrerade hämtas för övrigt automatiskt från Ladok. Kursanalyser publiceras med hjälp av administrationsverktyget Administrera Om kursen (se avsnitt 2.1 Administrera Om kursen). Från administrationsverktygets startsida, under "Kursanalys och kursdata" finns ingångar till de två funktionerna Publicera ny kursanalys och kursdata samt Ändra publicerad kursanalys och kursdata. Samma funktioner kan nås från den publika sidan Kursens utveckling och historik av kursens examinator och kursansvariga för kursen.

2.3.1 Publicera ny kursanalys

En färdigställd kursanalys publiceras för första gången i funktionen Publicera ny kursanalys och kursdata. Kursanalysen ska vara av filtypen PDF och den publiceras med annan kursdata, kurs-pm och kursplan. Endast examinator för kursen eller en kursansvarig för någon av kursens kurstillfällen har behörighet att publicera ny kursanalys. För att publicera en ny kursanalys, följ instruktionerna:

 1. Klicka på knappen ”Publicera ny” i rutan ”Kursanalys och kursdata” på sidan ”Administrera Om kursen”. Det är också möjligt att ta sig till funktionen via länken "Publicera ny kursanalys och kursdata (för kursansvarig)" på den publika sidan Kursens utveckling och historik för kursen. Endast examinator eller kursansvarig kan ta sig till denna funktion. Sidan "Välj kursomgång" kommer då visas.
  Bild på sidan Administrera Om kursen med ingång till Publicera kursanalys och kursdata
 2. Välj kursomgång (steg 1 av 3)

  Välj vilken termin som kursomgången startade. Om kursomgången pågått över flera terminer är det alltså kursomgångens första termin som ska väljas. Samtliga kurstillfällen som startade den valda terminen listas. Om det redan finns sparade utkast för ett eller flera kurstillfällen listas även dessa separat. Gör ett av följande två alternativ:
    A. Välj ett utkast för en kursomgång
    B. Välj de kurstillfällen som ingick i kursomgången för vilken kursanalysen skrivits för.

  Klicka på knappen Redigera, ladda upp. Sidan Redigera kursdata och ladda upp kursanalys visas. Det kan ta några sekunder att komma till nästa sida då systemet i detta steg hämtar och beräknar antal förstagångsregistrerade studenter och examinationsgrad från Ladok. 
  Bild på sidan Välj kursomgång i tjänsten Publicera kursanalys och kursdata
 3. Redigera kursdata och ladda upp kursanalys (steg 2 av 3)

  Om kursomgången har minst ett kurstillfälle med undervisningsspråk engelska, kommer kursanalysen publiceras på engelska. Kursomgångens namn och viss kursinformation kommer att anges på engelska. Om samtliga kursomgångens kurstillfällen har svenska som undervisningsspråk kommer kursomgångens namn och viss kursinformation anges på svenska.

  Ladda upp aktuell kursanalys. Endast filer av typen PDF kan laddas upp. Ange kursanalysens publiceringsdatum. Default anges datumet för när uppladdningen sker. Om kursanalysen har publicerats för en längre tid tillbaka på en annan plats anges datum för när kursanalysen publicerats alternativt datumet för när kursanalysen färdigställts. Det är obligatoriskt att ladda upp en kursanalys.

  Ladda upp kursomgångens senaste version av dess kurs-pm. Endast filer av typen PDF kan laddas upp. Ange kurs-pm:ets publiceringsdatum. Default anges datumet för när uppladdningen sker. Om kurs-pm:et har publicerats för en längre tid tillbaka på en annan plats anges datum för när kurs-pm:et publicerats alternativt datumet för när kurs-pm:et färdigställts.

  Ange förändringar som infördes till den här kursomgången som kursanalysen skapats för. Sammanfatta kort, men begripligt. Syftet med att publicera förändringar som infördes till kursen innan kursomgångens start är att visa på hur kursen förbättras och utvecklas över tid. Kursomgångarnas alla dokumenterade förändringar visar på vilka utvecklingssteg kursen har genomgått.

  Antal förstagångsregistrerade studenter på kursomgången hämtas automatiskt från Ladok för kursomgångar från vårterminen 2017. Det är alltså förstagångsregistrerade studenter på samtliga kurstillfällen som ingick i kursomgången som summeras. Omregistrerade och antagna som inte registrerades ska inte räknas in. Uppgiften är obligatorisk. Det är möjligt att ange en annan siffra än det automatiskt beräknade, men siffran kommer då märkas upp att den angivits manuellt där den publiceras på den publika sidan. För äldre kursomgångar än VT 2017 där antalet förstagångsregistrerade studenter inte är känt kan du ange siffran -1 för att markera att en relevant siffra inte angetts.

  Examinationsgrad för förstagångsregistrerade hämtas även den automatiskt från Ladok för kursomgångar från vårterminen 2017. Examinationsgrad är antal förstagångsregistrerade studenter som godkänts på hela kursomgången efter första examinationstillfället efter kursomgångensslut dividerat med antal förstagångsregistrerade på kursomgången. Den automatiska beräkningen görs för kursomgångens slutdatum. Vissa kurser har ett examinationsdatum efter kursomgångens slut vilket gör att examinationsgraden blir 0. Du har därför möjlighet att låta systemet räkna om examinationsgrad med ett eget valt slutdatum. Du har också möjlighet att ange ett eget värde för examinationsgrad oberoende av datum. I det fallet kommer datumfältet släckas och ett informationsmeddelande kommer visas överst på sidan. Om du vill återställa examinationsgraden skriver du manuellt in värdet som visas i informationsmeddelandet vilket återigen tänder upp datumfältet. Examinationsgrad redovisas inte för respektive delmoment i examinationen. Examinationsgrad beräknas inte heller om efter efterföljande omtentor. Uppgiften är obligatorisk. För äldre kursomgångar än VT 2017 där examinationsgrad inte är känt kan du ange siffran -1 för att markera att en relevant siffra inte angetts

  Ange examinator för kursomgången. Systemet hämtar automatiskt samtliga examinatorer för kursomgången. Justera uppgifterna om systemets examinatorer inte stämmer med verkligheten. Uppgiften är obligatorisk.

  Ange kursansvarig för kursomgången. Systemet hämtar automatiskt samtliga kursansvariga för kursomgången. Justera uppgifterna om systemets kursansvariga inte stämmer med verkligheten. Uppgiften är obligatorisk.

  Klicka på knappen Välj kursomgång om ni vill gå tillbaka till Välj kursomgång. Observera att angivna uppgifter kan försvinna om ni där väljer en annan kursomgång.
  Klicka på knappen Avbryt om ni vill avbryta och gå tillbaka dit ni startade flödet, dvs. till sidan Kursens utveckling och historik om det var där flödet startades, alternativt Administrera Om kursen om det var där flödet startades.
  Klicka på knappen Spara utkast om ni vill spara angivna uppgifter som ett utkast. Utkastet kommer då bli synligt för aktuell termin på sidan Välj kursomgång.
  Klicka på knappen Granska om ni vill se hur angivna uppgifter kommer att se ut när de blir publicerade.
  Bild på sidan Redigera kursdata och ladda upp kursanalys i tjänsten Publicera kursanalys och kursdat
 4. Granska och publicera (steg 3 av 3)

  Granska kursanalys och kursdata som de kommer se ut när de blir publicerade på den publika sidan Kursens utveckling och historik.

  Klicka på knappen Redigera, ladda upp om ni vill gå tillbaka till sidan Redigera kursdata och ladda upp kursanalys.
  Klicka på knappen Avbryt om ni vill avbryta och gå tillbaka dit ni startade flödet, dvs. till sidan Kursens utveckling och historik om det var där flödet startades, alternativt Administrera Om kursen om det var där flödet startades.
  Klicka på knappen Spara utkast och avsluta om ni vill spara angivna uppgifter som ett utkast. Utkastet kommer då bli synligt för aktuell termin på sidan Välj kursomgång och ni kommer att hamna på sidan där ni startade flödet.
  Klicka på knappen Publicera om ni vill att kursanalysen och kursdata ska publiceras. En bekräftelseruta visas. Bekräfta. Systemet tar er till den sida där ni startade flödet.
  Bild på sidan Granska och publicera i tjänsten Publicerad kursanalys och kursdata
 5. När kursanalys och kursdata publicerats hamnar du åter på sidan där flödet startade med ett grönt informationsmeddelande om att kursanalys och kursdata publicerats. Från denna stund kommer informationen finnas tillgänglig på sidan "Kursens utveckling och historik".
  Bild på sidan Administrera Om kursen med informationsmeddelande om publicerad kursanalys

2.3.2 Ändra publicerad kursanalys

Viss information för en redan publicerad kursanalys kan ändras efter publicering. Endast examinator för kursen eller en kursansvarig för kursomgången som kursanalysen publicerats för har behörighet att ändra en publicerad kursanalys med kursdata. För att ändra en publicerad kursanalys med kursdata, följ instruktionerna:

 1. Klicka på knappen ”Ändra publicerad” i rutan ”Kursanalys och kursdata” på sidan ”Administrera Om kursen”. Det är också möjligt att ta sig till funktionen via länken "Ändra (för kursansvarig)" på den publika sidan Kursens utveckling och historik för kursen. Endast examinator eller kursansvarig kan ta sig till denna funktion. Sidan "Välj kursomgång" visas.
  Bild på sidan Administrera Om kursen med ingång till Ändra publicerad kursanalys
 2. Välj kursomgång (steg 1 av 3)

  Välj vilken termin som kursomgången startade. Om kursomgången pågått över flera terminer är det alltså kursomgångens första termin som ska väljas. Kursomgångar med publicerade kursanalyser och kursdata kommer att listas. Välj den aktuella kursomgången som ändras.

  Klicka på knappen Avbryt om ni vill avbryta och gå tillbaka dit ni startade flödet, dvs. till sidan Kursens utveckling och historik om det var där flödet startades, alternativt Administrera Om kursen om det var där flödet startades.
  Klicka på knappen Redigera, ladda upp. Sidan Redigera kursdata och ladda upp kursanalys visas.
  Bild på sidan Välj kursomgång i tjänsten Ändra publicerad kursanalys
 3. Redigera kursdata och ladda upp kursanalys (steg 2 av 3)

  Publicerade uppgifter för kursanalys och kursdata visas på sidan. På sidan kan en ny version av kursanalys och eller kurs-pm laddas upp. Summera förändringar kan också ändras. Hämtat data, dvs. förstagångsregistrerade studenter, examinationsgrad, examinator och kursansvarig kan inte ändras.

  Ange en kommentar om vad som ändrats och varför i fältet Kommentar till ändringar av publicerad kursanalys eller kursdata. Fältet är obligatoriskt.

  Klicka på knappen Välj kursomgång om ni vill gå tillbaka till Välj kursomgång. Observera att angivna uppgifter kan försvinna om ni där väljer en annan kursomgång utan att ha sparat.
  Klicka på knappen Avbryt om ni vill avbryta och gå tillbaka dit ni startade flödet, dvs. till sidan Kursens utveckling och historik om det var där flödet startades, alternativt Administrera Om kursen om det var där flödet startades.
  Klicka på knappen Granska om ni vill se hur angivna uppgifter kommer att se ut när de blir publicerade.
  Bild på sidan Redigera kursdata och ladda upp kursanalys i tjänsten Ändra publicerad kursanalys
 4. Granska och publicera (steg 3 av 3)

  Granska kursanalys och kursdata som de kommer se ut när ändringarna blir publicerade på den publika sidan Kursens utveckling och historik.

  Klicka på knappen Redigera, ladda upp om ni vill gå tillbaka till sidan Redigera kursdata och ladda upp kursanalys.
  Klicka på knappen Avbryt om ni vill avbryta och gå tillbaka dit ni startade flödet, dvs. till sidan Kursens utveckling och historik om det var där flödet startades, alternativt Administrera Om kursen om det var där flödet startades.
  Klicka på knappen Publicera om ni vill att ändringarna av kursanalysen och kursdata blir publicerade. En bekräftelseruta visas. Bekräfta. Systemet tar er till den sida där ni startade flödet.
  Bild på sidan Granska och publicera i tjänsten Ändra publicerad kursanalys

2.3.3 Kopiera länk till utkast

Det finns möjlighet att låta en kollega granska ett sparat utkast. Möjligheten finns i funktionen Publicera ny kursanalys. Om det för en vald termin finns ett sparat utkast för en kursomgång kan användaren markera det. Då visas knappen Kopiera länk till utkast. Klicka på knappen och kopiera länken. Skicka den sedan med mail eller på annat sätt till en annan examinator, kursansvarig eller lärare på kursomgången. Länken visar alltid den senast sparade versionen av utkastet. Samma möljighet finns i funktionens sista steg Granska och publicera.

2.3.4 Förhandsgranska utkast

Examinator, kursansvarig och lärare kan förhandsgranska utkast för en kursanalys som ännu inte är publicerad. Examinator och kursansvarig kan hitta till utkastet via funktionen Publicera ny kursanalys (se ovan) medan lärare för kursomgången måste använda en länk till sidan. Lämpligen skickar examinator eller kursansvarig länken till lärare för granskning. Se 2.1.2.3 Kopiera länk till utkast.

Sidan Förhandsgranska sparat utkast av kursanalys och kursdata visar kursanalys och kursdata som de kommer se ut om uppgifterna blir publicerade på sidan Kursens utveckling och historik.

Bild på förhandsgranskning av kursanalys och kursdata

2.3.5 Radera utkast

Om ett utkast inte längre behövs kan det raderas. Möjligheten att radera ett utkast finns i funktionen Publicera ny kursanalys. Om det för en vald termin finns ett sparat utkast för en kursomgång kan användaren markera det. Då visas knappen Radera. Klicka på knappen och bekräfta för att radera utkastet.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:kopps@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-01-12