Skip to main content

Allmänt

Här publicerar vi vad som kommit i den senaste uppdateringen av Ladok och som kan vara intresse för dig som användare. Större förändringar kommer även att kommuniceras ut direkt till berörda användare. Tidigare uppdateringar hittar du i menyn till vänster för respektive område.

Nya funktioner

14 september (2.0)

Ladok 2.0

Den 14 september 2022 uppdateras Ladok till version 2.0. Hela Ladok ska få mer liknande utseende (nytt designsystem). Inga förändringar i flöde/hantering kommer att påverkas (eller API). Det har gjorts flera förändringar "under huven" som inte syns på utsidan.

Det är två ställen där det kommer synas förändringar, det gäller:

 • Resultathantering: Mindre förändringar som syns i gränssnittet som avser t.ex. filtrering, anpassa kolumner och datumväljaren
 • Sök kurstillfälle: Möjlighet att anpassa sidan så att du kan välja vilka kolumner och sökfält som ska visas i din vy, om du gör en anpassning så sparas valet i din webbläsare (cookies) till nästa gång du går in.

25 maj 2022 (1.92)

 • Studentärenden: I vyn för studentärenden finns en ny flik, "Utdata", som gör det möjligt att söka fram statistik. Det går att söka fram handläggningstid för ärenden samt antal ärenden som inkommit eller avslutats per år.

11 maj 2022 (1.91)

 • Ny behörighetsstyrning för ärenden. Nya generella systemaktiviteter, som avgränsas på informationskategorin Ärendetyp, har ersatt de gamla ärenderelaterade systemaktiviteterna. För mer information gällande detta och hur det påverkar ert lärosätes behörighetsprofiler, se informationen som delades med lärosätena 2022-04-04.

 • Studentärenden: Ärenden för bevis och tillgodoräknande kan nu avslutas med en understatus: "Bifall", "Avslag", eller "Utan åtgärd".

27 april 2022 (1.90)

 • Systemadministration: Trädet i organisationsstruktur har fått nytt utseende som följer det nya designramverket.

2 mars 2022 (1.86)

 • Medarbetarrättigheter: Det går nu att hämta en CSV-fil med resultatet från en utsökning i medarbetarrättigheter. Filen innehåller hela sökresultatet samt utsökningsparametrarna.

Förbättrade funktioner

7 december 2022 (2.6)

 • Under Medarbetarrättigheter så saknades en del kurser i sökfältet "Rättigheten avser kurs". (221205 version 2.5.5/2.6.1)

9 november 2022 (2.4)

 • Tjänstekonfiguration: Alternativet "Menyval: Studieavgifter" har lagts till i tjänstekonfigurationen för Ladok för studenter. Den är inaktiverad per default, och ska aktiveras först när ny studieavgiftshantering levererats och ska börja användas på lärosätet.
 • Åtgärdar att nya kurser ska vara sökbara i Medarbetarrättigheter och för fältet "Rättigheten avser kurs"(221117, version 2.4.5)

26 oktober 2022 (2.3)

 • Lokala texter: Nu finns en ny platshållare för att ge information om studieavgifter. Detta visas inte ut i Ladok för studenter idag, men kommer att användas i samband med att nya studieavgiftshanteringen är produktionssatt.

12 oktober 2022 (2.2)

 • Behörigheter: För att underlätta hanteringen av behörighetsprofiler är det nu möjligt att se hur avgränsningarna påverkar systemaktiviteterna. En behörighetsprofil kan bestå av en kombination av systemaktiviteter där inte alla påverkas av avgränsningen på informationskategori. De som påverkas listas i en ny kolumn "Avgränsade systemaktiviteter".

 • Dokumentkonfiguration: Fler förtydliganden är införda gällande Dokumentkonfiguration, så man t.ex. kan se vilka standardvärden som gäller, även om man inte manuellt har lagt till dem som parametrar.

 • Dokumentkonfiguration: justering av standardvärden för dokumentmallparametrar i gränssnitt

 • Grunddata: Det går nu att uppdatera sista anmälningsdag på antagningsomgångar.

 • Kataloginformation: Landskoden har lagts till i CSV-filen för Extern part under Grunddata.

14 september 2022 (2.0)

 • Grunddata: Nu finns en ny grunddatakategori "Stipendium för studieavgift" för att stödja kommande hantering av studieavgifter. Systemaktiviteterna "Kataloginformation: Hantera grunddata - lokal rättighetsnivå" respektive "Kataloginformation: Hantera grunddata - nationell rättighetsnivå" krävs för att administrera.

8 juni 2022 (1.93)

 • I meddelandet som visas vid systemarbeten som medför att systemet blir otillgängligt visas nu även förväntad sluttid. Meddelandet är även kompletterat med engelsk översättning.

 • Ärendehantering: Det går inte längre att vare sig lägga till eller ta bort bilagor och notering på avslutade ärenden. Ifall en bilaga eller notering skulle behöva läggas till eller tas bort måste ärendet först återöppnas.

25 maj 2022 (1.92)

 • Ärenden: Tagit bort den utfällbara delen "Ärendesammanfattning" ur alla typer av studentärenden, eftersom samma information ändå redan finns högre upp i ärendet.

11 maj 2022 (1.91)

 • Studentärenden: I dialogrutan när ärenden avslutas visas nu information om att det ej går att lägga till understatus eller notering vid massavslut.

27 april 2022 (1.90)

 • Bevisinformation: Nu räcker det att användaren har behörighet till systemaktiviteten "Bevis: Läsa bevisinformation" för att denne ska kunna läsa information om bevisinställningar.

 • SCB-rapporter: Lärosätet behöver inte uppdatera sitt grunddata för att kunna skicka beställning till SCB. Periodlistan på beställningssidan för SCB-rapporter visas nu oberoende av om nästkommande kalenderhalvår har definierats i grunddata.

13 april 2022 (1.89)

 • Inloggning: Om den vanliga knappen för val av lärosäte inte kan visas vid inloggning, visas en enklare knapp för att välja lärosäte. (Kommentar: kan inträffa t.ex. om användaren använder s.k. "privacy badger")

30 mars 2022 (1.88)

 • Dokumentmallar: Dokumentmallparametern watermarkPath som styr huruvida vattenstämpel ska visas på dokument som tas fram som utkast har bytt namn till användVattenstämpelVidUtkast. Värdet har också bytts ut från en bild till att vara Ja eller Nej. Anledning till ändringen är att den bild som pekades ut via watermarkPath inte var den bild som sedan användes för vattenstämpeln, utan en text användes i dess ställe.

 • Driftsmeddelandehanteringen uppdaterad enligt: 1, Meddelandet stannar kvar tills man kryssar ner det, gäller även vid länkklick och routebyte 2, Ett stängt meddelande går alltid att ta fram via ikon i menyn tills det inte längre är giltigt

 • Nya systemaktiviteter har lagts till för ärendehanteringen. Dessa krävs inte för någon funktionalitet i systemet just nu, men i version 1.90 kommer dessa helt ersätta de gamla systemaktiviteterna. Vidare information om detta kommer inom kort.

16 mars 2022 (1.87)

 • Dokumentkonfiguration: Nu särskiljs bakgrundsbilder i bevis från andra bilder (vanligtvis logotyp) då parameter för dokumentmall läggs in i dokumentkonfiguration.
 • Skolverket: Förkunskapsnivå och fördjupningsnivå har lagts till i extra-APIn enligt Skolverkets önskemål.

2 mars 2022 (1.86)

 • NyA: BevisbenämningsUID och studieordning tillagt i NyABevisbenämningEvent.

 • Skolverket: Förkunskapsnivå och fördjupningsnivå har lagts till i extra-APIn enligt Skolverkets önskemål.

16 februari 2022 (1.85)

 • Dokumentkonfiguration: Vid inläggning av logotyp och/eller bakgrundsbild i olika dokumentkonfigurationer visas inte lägre den långa sökvägen. Istället visas bara namnet på filen.

 • Inloggningssidan för Ladok för personal följer nu utseendet för Ladok för studenter, vilket bland annat gör det enklare att logga in via samma lärosäte igen.

Viktiga rättningar

7 december 2022 (2.6)

 • Grunddata: Nu visas korrekt felmeddelande vid skapande av antagningsomgång och när definition av antagningsomgång saknas.

 • Studentärenden: Nu visas rätt text i den svarta listen högst upp i fliken "Ärendestatistik".

26 oktober 2022 (2.3)

 • Användare och behörighet: Kolumnen "Avgränsade systemaktiviteter" har tagits bort eftersom den i denna kontext (visa detaljer för användarens behörigheter) var missvisande och onödig.

 • Användare och behörighet: Rättat fel som innebar att systemaktiviteter för Studiedeltagande inte inkluderades i kolumnen "Avgränsade systemaktiviteter" (under rubriken "Avgränsningar till informationskategorier") vid administration av behörighetsprofiler.

12 oktober 2022 (2.2)

 • Antagningsomgång: Rättning av ett fel som uppstod när man satte sista anmälningsdag till ingenting.

22 juni 2022 (1.94)

 • Ärendekorgar: Automatfördelning av ärenden fungerar nu som förväntat igen.

8 juni 2022 (1.93)

 • Ärendekorgar: Ett fel som gjort att ärendekorgar sorteras felaktigt är nu korrigerat och ärendekorgar sorteras på kodordning i alla vyer.

25 maj 2022 (1.92)

 • Avisering epost: Rättat så användare blir aviserad per e-post vid tilldelning av ärende och vid klarmarkering, om så önskas.(220601 version 1.92.6)

11 maj 2022 (1.91)

 • Ärende: I vyerna Studentärenden och Mina ärenden visas nu korrekt antal bilagor i tabellen. Tidigare har inte alltid bilagor från student inkluderats.
 • Designsystemets datumkomponent lägger nu till bindestreck automatiskt så att ett datum som skrivs in med formatet 220101 görs om till 2022-01-01 i bl a sök aktivitetstillfälle.

30 mars 2022 (1.88)

 • Ärendehantering: Fixat så att knappen "Tilldela mig själv" alltid syns i dialogrutan för att skapa ett nytt ärende.

 • Ärendehantering: Fixat så att ärenden som visat felaktig status på händelse "Ärende avslutat" nu visar rätt status.

16 mars 2022 (1.87)

 • Användare och behörigheter: Rättat så att när en ny användare har skapats visas användaruppgifterna på sidan. Tidigare blev sidan blank och man behövde söka fram användaren igen.

 • Användare och behörigheter: Varning visas i behörighetshistoriken för en användare om det saknas historikposter.

2 mars 2022 (1.86)

 • Extern integration: Prestandaförbättring som gör att borttagning av utbildningstillfälle inte överskrider gräns för timeout.

2 februari (1.84)

 • När studieperiod i förväntatdeltagande saknade omfattning orsakade det ett fel i extintegration. Detta är nu åtgärdat.

 • Rättat en bugg i Externintergration/Auditlog så att det nu går att bläddra mellan sidor samt att antalet träffar som visas på sidan stämmer i antal

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:Katarina Tillman
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Dec 21, 2022