Skip to main content
To KTH's start page To KTH's start page

Uppdateringar

Ladok uppdateras varannan vecka med ny funktionalitet eller rättningar av fel, s.k. "buggar". Det kan vara allt från små rättningar till större förändringar.

Här publicerar vi vad som kommit i den senaste uppdateringen av Ladok och som kan vara intresse för dig som användare. Större förändringar kommer även att kommuniceras ut direkt till berörda användare. Tidigare uppdateringar hittar du i menyn till vänster för respektive område.

Uppdatering den 22 maj 2024 (2.44)

Nya funktioner

Inga nyheter

Förbättrade funktioner

Allmänt

 • Ladoks nya logotyp visas nu i systemet samt kontrollsidorna för bevis och intyg. Logotyp i nationella resultatintyget och e-stämplingsbilagan i bevisen är inte ändrad än (det görs preliminärt i version 2.45.0).

Bevishantering och tillgodoräknanden

 • Examen: Användaren hindras nu från att ändra utfärdade bevis i de fall beslutsfattarinställning för bevistypen ändrats från "Beslut fattas i systemet" till "Beslut fattas utanför systemet".

 • Examen: De digitala examensbevisen kan nu verifieras även om de sparats om med Acrobat Reader.

 • Examen: Det är nu möjligt att rätta bevis som har beslutats utanför systemet och dokumenterats i nuvarande Ladok.

 • Examen: För användare som har systemaktiviteten "Bevis: Ta fram bevisdokument" är det nu tydligare vilket ursprung beviset har (om det är ett migrerat beslut, dokumenterat bevis osv.). Beroende på bevisets ursprung ges information om vad som kan göras med det aktuella beviset (t.ex. ta bort, rätta eller ändra samt vad som bör beaktas i samband med detta).

 • Examen: Händelser i Ladok för studenter gällande utfärdande/rättning/ändring av bevis som aviserats till studenten visas nu i omvänd kronologisk ordning. Den senaste händelsen visas därmed högst upp.

 • Tillgodoräknande: Det går nu att ange i ett ärende om man vill bli aviserad när ärendet avslutas. Den befintliga systemaktiviteten "Bevakning: Hantera egna personliga bevakningar" krävs för detta.

 • Tillgodoräknande: Det går nu att skicka redan uppladdade filer till student via valet "Meddelande/Bilaga till student".

 • Tillgodoräknande: Studenter och handläggare kan nu skicka flera filer samtidigt i samma komplettering/meddelande.

 • Tillgodoräknanden: Extern part sparas när man gör flera meriter i samma ärende.

Studiedeltagande, -dokumentation

 • Studiedeltagande: Nu visas utbildningskod före benämning i flera vyer och dialogrutor.

Forskarstuderande och ISP

 • Individuell studieplan, Ladok för studenter: Det meddelande som visas när man går från en tidigare fastställd version tillbaka till pågående version är nu omformulerat för att på ett bättre sätt hjälpa studenten.

 • Individuell studieplan: Det är nu möjligt att ändra rubriken "Ej poänggivande aktiviteter". Om det görs, så uppdateras också automatiskt motsvarande rubrik i fliken "Tidplan". Funktionaliteten är tillagd i den nationella mallen. Om en lärosätesmall redan finns, så kommer denna funktionalitet att visas när en ny version av lärosätesmallen skapas och synkroniseras mot den nationella mallen.

 • Individuell studieplan: I menyn har "Handledare och beslutsfattare" flyttats högre upp i syfte att visa en mer logisk struktur.
  Detta påverkar endast pågående och kommande versioner av ISP, ej tidigare fastställda versioner. Gäller både för Ladok för personal och Ladok för studenter.

 • Individuell studieplan: Nu innehåller inte längre PDF:en tomma anteckningar för "Tidplan". Ändringen påverkar alla PDF:er, både tidigare fastställda och pågående versioner av ISP.

 • Individuell studieplan: När en ny mallversion av ISP skapas och synkroniseras mot den nationella mallen, så läggs nya element (panel, attribut eller valmöjlighet) till i mallen men har visningsinställning "Dölj". Tidigare lades elementen till med visningsinställning "Visas".

Studieavgiftshantering

 • Mejlavisering om "Delbetald faktura" och "Uppfyllt betalningskrav" skickas inte längre när fakturan är inaktiverad.

Resultatrapportering och aktivitetstillfällen

 • Aktivitetstillfällen: Passerade aktivitetstillfällen i Ladok för studenter sorteras nu i omvänd kronologisk ordning, alltså med senaste datumet överst

Ladok för studenter

 • Aktivitetstillfällen: Passerade aktivitetstillfällen i Ladok för studenter sorteras nu i omvänd kronologisk ordning, alltså med senaste datumet överst

Viktiga rättningar

Bevishantering och tillgodoräknanden

 • Examen: För utfärdade bevis som saknar information om vald beviskombination hanteras nu visning av bevisbenämning och preciseringar på ett korrekt sätt.

 • Examen: Vid skapande av bevisärende kan man nu återigen lämna bevisbenämningen tom för att kunna hantera ansökan med examen/ämneskombinationer som inte används.

 • Tillgodoräknande: Nu går konverterade beslut om tillgodoräknande att hantera igen.

 • Nationell översikt: När man filtrerar ut en examen på Nationell översikt syns inte längre de tillgodoräknanden som felaktigt sett ut att höra till examen.

Resultatrapportering och aktivitetstillfällen

 • Andra meriter/Annat resultat: Nu går det att tabba in i väljaren för Extern part när man skapar Andra meriter/Annat resultat.

Studiedeltagande

 • När deltagare hanteras i en grupp på kurspaketering visas nu rätt rubrik i dialogrutan.

 • Vid tillfällesbyte räknar nu Ladok endast ut ny (resterande) omfattning för omregistreringen om användaren har den befintliga systemaktiviteten "Studiedeltagande: Förbered tillfällesbyte med möjlighet att ändra period/omfattning".

Forskarstuderande och ISP

 • Individuell studieplan: Det är nu möjligt att ta bort en pågående version, även om det finns uppladdade filer i versionen.

 • Individuell studieplan: Nu används samma rubriker i historiken både i Ladok för personal och Ladok för studenter.