Skip to main content

Allmänt

Uppdateringar

Ladok uppdateras varannan vecka med ny funktionalitet eller rättningar av fel, s.k. "buggar". Det kan vara allt från små rättningar till större förändringar.

Här publicerar vi vad som kommit i den senaste uppdateringen av Ladok och som kan vara intresse för dig som användare. Större förändringar kommer även att kommuniceras ut direkt till berörda användare. Tidigare uppdateringar hittar du i menyn till vänster för respektive område.

Nya funktioner

30 augusti 2023 (2.25)

 • Grunddata: Ny väljare i dialogrutor där värde för "Extern part" kan läggas in (annan merit, annat resultat, praktik, m.fl). Möjlighet att filtrera på giltighetsdatum, kod, benämning och land.

24 maj 2023 (2.18)

 • Grunddata: Sidan för att söka och skapa grunddatavärden har förändrats för 31 grunddatakategorier.

15 mars 2023 (2.13)

 • Utökat stöd för inloggning i Ladok för personal: Nu går det att lägga in användare från hela Europa i Ladok för personal (inte längre bara SWAMID), exempelvis användare vid lärosäten i England.

Förbättrade funktioner

11 oktober 2023 (2.28)

 • Ladok för personal: Förbättringar av tangentbordsnavigering i menyer och flikar. Tabb-tangent kan användas för att navigera mellan olika komponenter (t.ex. från övre till undre menyrad) och piltangenter för att navigera inom en komponent (t.ex. mellan flikar). Ett känt fel i samband med detta är att det inte längre går att tabba in i tabeller, utan man fastnar på dropdown för antal träffar.

 • Ladok för personal: Nu går det att byta språk direkt från profil-menyn i huvudmenyn.

27 september 2023 (2.27)

 • Grunddata: Leverans av ny sök- och redigeringssida för "Eget lärosäte".

13 september 2023 (2.26)

 • Grunddata: Antagningsomgång - Kod för definition av antagningsomgång har lagts till i rullista.

 • Grunddata: Benämning och Engelsk benämning kan nu vara upp till 2000 tecken långa.

 • Process: I grunddata och behörighetsprofiler har Processaktör bytt benämning till Verksamhetsroll.

 • Process: Prestandan vid arbete i process är förbättrad.

30 augusti 2023 (2.25)

 • Behörighetsprofiler: Hantering av behörighetsprofiler är nu uppdelad i två flikar: Systemaktiviteter och "Avgränsningar till informationskategori".

 • Grunddata: Leverans av ny sök- och redigeringssida för följande grunddatakategorier:
  Definition av antagningsomgång
  Periodtyp
  Successiv fördjupning
  Antagningsomgång
  Kommun
  Studieordning
  Enhet
  Krav på tidigare studier
  Autentiseringsregler
  Svensk ort

5 juli 2023 - 19 juli (2.21- 2.22)

 • Studentinformation: Nu hindras man från att etablera en student med interimspersonnummer med födelsedatum i framtiden. (230705, 2.21)
 • Grunddata: Fälten på den nya redigeringssidan kommer nu i en mer logisk ordning. (230705, 2.21)

 • Grunddata: Grunddatakategorin "Utländsk ort" har nu den nya söksidan. (230705, 2.21)

 • Grunddata: Nu finns det rubriker på båda sökrutorna för datum, gäller de nya söksidorna. (230705, 2.21)

 • Grunddata: När man klickar på knappen "Exportera till CSV" utan att markera några värden så exporteras nu alla grunddatavärden i kategorin. (230705, 2.21)

 • Grunddata: Sökfälten på den nya söksidan följer nu samma ordning som motsvarande kolumner i tabellen. (230705, 2.21)

 • Grunddata: Engelska översättningar har setts över - Pace of study -> Rate of study, Admission round -> Admissions round (230705, 2.21.1)

21 juni 2023 (2.20)

 • Grunddata: Då man döljer eller visar ett grunddatavärde i kolumnen Dolt så byter den ändrade raden färg.

 • Grunddata: Kolumnen "Dolt" visas nu endast vid sökning på de grunddatakategorier som har funktionen att kunna dölja värden.

 • Grunddata: När man går från redigeringssidan till söksidan via länken "Sökresultat" på ett grunddatavärde så syns nu tidigare gjord utsökning.

 • Grunddata: Sökning och sortering har införts för Land, SCHAC och "Typ av extern part" på grunddatavärdet "Extern part".

 • Grunddata: Sökning på datum visar nu även de värden som saknar startdatum eller slutdatum.

 • Processtöd: Det finns nu en processtyp som kan användas för att skapa processer av typen kurspakettillfälle. Processen kan användas på utbildningstyperna: 2007KPTF, FUPKPTF, UPHPKPTF, 2007FAKPTF.

7 juni 2023 (2.19)

 • Grunddata: Ny söksida och redigeringssida för grunddatakategorin "Extern part" levereras i en första version. Prestanda för sökningar har samtidigt förbättrats.

24 maj 2023 (2.18)

 • Stöd för att kunna ställa in olika textstorlekar via browserns egna inställningar infört.

 • Uppdaterad varningstext vid ej uppfylld kommande AL2-krav.

26 april 2023 (2.16)

 • Medarbetarrättigheter: Vid sökning på användare visas nu även användarnamn.

29 mars 2023 (2.14)

 • Mejlavisering: Nu aggregeras och skickas aviseringar var 10:e minut istället för var 30:e minut

1 mars 2023 (2.12)

 • Inloggning: När en användare loggats ut på grund av inaktivitet, så kommer de nu till samma sida som tidigare när de loggar in igen.

Viktiga rättningar

25 oktober 2023 (2.29)

 • Grunddata: Det är återigen möjligt att lägga till webbplatsprefix i grunddatakategorin "Eget lärosäte".

11 oktober 2023 (2.28)

 • Behörighetsprofiler: Ikonerna på flikarna Systemaktiviteter, Avgränsningar och Bevakningsmallar är borttagna.

 • Nationell översikt: Rubriker visas nu korrekt.

27 september 2023 (2.27)

 • Signalering: Webbläsaren hänger sig inte längre när man skapar ny signaldefinition och sedan trycker på avbryt.

13 september 2023 (2.26)

 • Behörigheter: "Aktiv" är återigen förvald status när man lägger till en behörighetsprofil.

 • Studentärenden: Det går återigen att filtrera i rullistor vid val av ärendekorg.

16 augusti 2023 (2.24)

 • Rättning av loggning av användarnamn. (2023-08-22version 2.24.3)

5 juli 2023 - 19 juli (2.21- 2.22)

 • Behörighetsprofiler: Vid användning av dataavgränsningar på utbildningstyp så visas det nu i gränssnittet att systemaktiviteter som rör redigering av plan och litteraturlistor tar hänsyn till denna avgränsning.(230705, 2.21)

 • Grunddata: Kolumnen "Dolt" finns nu med i kolumnväljaren. (230705, 2.21)

 • Grunddata: Kolumnen "Typ av extern part" visar nu hela rubriken inklusive pilarna för sortering för grunddatakategorin "Extern part". (230705, 2.21)

 • Grunddata: Nu får man fram hela beskrivningen när man hovrar över en lång text i kolumnerna. (230705, 2.21)

21 juni 2023 (2.20)

 • Grunddata: Ett varningsmeddelande dyker upp ifall man anger en kod som redan används på ett annat grunddatavärde.

 • Kataloginformation: Alla fält i nya söksidan för grunddata har nu rätt språktext (svenska resp. engelska).

7 juni 2023 (2.19)

 • Kataloginformation: Kod har nu en maxlängd på nio tecken i de grunddatakategorier som har fått ny söksida.

 • Processtöd: Under "Aktivering av processtöd" sparas återigen namnet på processtyp korrekt vid skapande av undantag.

 • Emrex: Nu fungerar det igen att hämta meriter från Norge och Finland via Emrex utan att få felmeddelande.
 • Grunddata: Nu rensas sökfältet på tidigare sökning samt vald paginering när man växlar mellan olika grunddatakategorier.

 • Grunddata: Nu rensas vald sortering av kolumn när man växlar mellan olika grunddatakategorier.

 • Grunddata: Nu är rubrikerna korrekta i CSV-filen som exporteras.

12 april 2023 (2.15)

 • Grunddata: "Sista annonseringsdag" för antagningsomgång visas nu korrekt.

 • Grunddata: För "Lokala värdelistor" är det är nu möjligt att lägga till flera värden i rad utan att behöva klicka på Redigera-knappen emellan.

1 februari 2023 (2.10)

 • Medarbetarrättigheter: Vid sökning av kurs för medarbetarrättigheter så ska endast kompletta utbildningar vara sökbara. Denna förändring möjliggör att en filtrering på kompletta kurser kan göras i ett senare steg (230206, version 2.10.7)
Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:Katarina Tillman
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Nov 08, 2023