Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Multiplexed antibody-based protein profiling in the pursuit of CSF biomarkers for neurodegenerative diseases

Tid: Fr 2021-11-12 kl 10.00

Plats: Air and Fire, Tomtebodavägen 23A, Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/65704778104, Solna (English)

Ämnesområde: Bioteknologi

Respondent: Sofia Bergström , Affinitets-proteomik, Science for Life Laboratory, SciLifeLab

Opponent: Professor Markus Otto, Martin Luther University Halle-Wittenberg

Handledare: Professor Peter Nilsson, Affinitets-proteomik, Science for Life Laboratory, SciLifeLab; Dr. Anna Månberg, Affinitets-proteomik, Science for Life Laboratory, SciLifeLab

Exportera till kalender

Abstract

Individbaserade behandlingar med skräddarsydda medicinska insatser är ofta mer fördelaktiga än generiska behandlingar framtagna för en genomsnittlig patient. En förutsättning för detta är emellertid en ökad förståelse för sjukdomarnas patofysiologi på molekylär nivå. Studier av proteiner kan bidra till den förståelsen och kan därigenom också i förlängningen bistå den kliniska bedömningen av patienter och vägleda vad för slags behandling som den enskilda patienten bör erbjudas.

Neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och frontallobsdemens karakteriseras av en fortskridande försämring av nervcellernas funktion vilket i sin tur resulterar i försämrad rörlighet eller nedsatta mentala funktioner. Ovannämnda sjukdomar utvecklas långsamt under många år och inleds med en lång tyst asymtomatisk fas. Det som förloras kan för det mesta aldrig återfås, men sjukdomsmodifierande läkemedel har möjligheten att bromsa eller i bästa fall helt stoppa en fortsatt nedbrytning av hjärnan. Det är mot den här bakgrunden som en stor del av forskningen kring dessa sjukdomar just avser klarlägga dess tidiga faser.

Följande avhandling innefattar fyra artiklar vilka fokuserar på att identifiera proteiner vars nivåer är kopplade till neurodegenerativa sjukdomar. Proteinerna analyseras med hjälp av en antikroppsbaserad teknik vilket möjliggör analys av hundratals proteiner i hundratals prover i samma analysomgång. Artikel I fokuserar på Alzheimers sjukdom och undersöker profilerna av 200 proteiner i patienter jämfört med friska individer. Sex proteiner med förhöjda nivåer identifierades i patienterna och undersöktes vidare i relation till progressionen från mild kognitiv svikt till Alzheimers sjukdom. Artikel II utforskar 100 proteiner i relation till de vedertagna biomarkörerna för Alzheimers sjukdom i asymtomatiska 70-åringar för att klarlägga potentiella mönster som är mätbara innan eventuell start av symptom. Artikel III utforskar övergången till kognitiv svikt i patienter med Parkinsons sjukdom och undersöker potentiella associationer mellan proteinprofiler och kognitiva testresultat. Artikel IV fokuserar på att identifiera paneler av proteiner som tillsammans kan urskilja patienter med frontallobsdemens och dess progression. Paneler av proteiner, i stället för enskilda biomarkörer, har en ökad potential att återspegla dessa typer av komplexa och multifaktoriella sjukdomar.

Neurodegenerativa sjukdomar är ofta heterogena vilket ställer höga krav på studieutformningen och urvalet av individer till studien. Det finns dock även likheter mellan sjukdomarna vilket gör det fördelaktigt att ha ett brett perspektiv och att arbeta tvärvetenskapligt med flera neurodegenerativa sjukdomar. Avhandlingen presenterar resultaten från antikroppsbaserade proteinanalyser som ett bidrag till en bättre förståelse för dessa sjukdomar.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-303491