Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Interna sidor för anställda på ABE-skolan.

ABE-skolans utvecklingsplan för perioden 2018-2023 är nu fastställd

Planen formulerar övergripande och långsiktiga ambitioner för utbildning, forskning och samverkan utifrån skolans profil med ett särskilt fokus på jämställdhet, hållbar utveckling, internationalisering och digitalisering.

Pågående på ABE-skolan

Processen är inledd för att utse prefekter för kommande mandatperiod. Läs mer

Programråd för skolans doktorsprogram är under tillsättning. Läs mer

Skolan ska formera en arbetsgrupp för jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingfrågor (JML). Läs mer

Processen är inledd för att utse programansvariga för skolans grundutbildningsprogram. Läs mer

Rutiner vid brand/utrymning: Instruktioner för lärare

Vet du vad som förväntas av undervisande personal i en utrymningssituation och vad som måste göras? Här hittar du ABE-skolans informationsblad kring vad som gäller vid utrymning i samband med undervisning.

Regler för ABE-skolans e-postalias i samband med avslutad anställning

E-postadresser inom ABE-skolans domäner avslutas 30 dagar efter avslutad anställning enligt skolchefsbeslut. Exempel på ABE-kopplade e-postalias är @abe.kth.se, @arch.kth.se och @byv.kth.se.

Befordran från lektor till professor

Vid befordran från lektor till professor ska först en dialog föras med närmaste chef och prefekt senast under september månad 2018.

Om det efter dialog skulle vara aktuellt att ansöka om befordran kommer information att ges kring fortsatt process. Det då efterfrågade underlaget ska vara skolan tillhanda senast 15:e oktober 2018.

Har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Till sidans topp