Arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

Interna sidor för anställda på ABE-skolan.

Filmen om Undervisningshuset

ABE-skolan har tagit fram en fram en dokumentärfilm om bygget av Undervisningshuset på KTH - från projektering till färdigställd byggnad.

Som lärare på skolan har du möjlighet att fritt använda filmen i din undervisning

Pågående på ABE-skolan

Programansvariga för skolans grundutbildningsprogram är under tillsättning. Lista på utsedda programansvariga samt information om processen

Processen är inledd för att utse prefekter för kommande mandatperiod. Läs mer

Programråd för skolans doktorsprogram är under tillsättning. Läs mer

ABE-skolans utvecklingsplan för perioden 2018-2023 är fastställd. Läs mer

Ny kontaktingång gällande arvodister

Fr. o m måndag 15 oktober ska alla ärenden gällande arvodister på ABE gå igenom en ingång till HR- gruppen.

Allt gällande arvodister, tentavakter eller andra, mailar ni funktionsadressen arvodister@abe.kth.se.

Rutiner vid brand/utrymning: Instruktioner för lärare

Vet du vad som förväntas av undervisande personal i en utrymningssituation och vad som måste göras? Här hittar du ABE-skolans informationsblad kring vad som gäller vid utrymning i samband med undervisning.

Befordran från lektor till professor

Vid befordran från lektor till professor ska först en dialog föras med närmaste chef och prefekt senast under september månad 2018.

Om det efter dialog skulle vara aktuellt att ansöka om befordran kommer information att ges kring fortsatt process. Det då efterfrågade underlaget ska vara skolan tillhanda senast 15:e oktober 2018.

Regler för ABE-skolans e-postalias i samband med avslutad anställning

E-postadresser inom ABE-skolans domäner avslutas 30 dagar efter avslutad anställning enligt skolchefsbeslut. Exempel på ABE-kopplade e-postalias är @abe.kth.se, @arch.kth.se och @byv.kth.se.

Har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Till sidans topp