Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Om en kris inträffar

Skolchefen har det övergripande ansvaret för krisstöd till anställda och studenter på ABE. De flesta krissituationer hanteras av ABE-skolan lokalt av ledning och HR- ansvarig, vid större krissituationer kopplas även KTH:s centrala stödfunktioner in.

Krisplan

Att tänka på:

Din personliga säkerhet kommer först! Ta inga onödiga risker.

Vid larm till 7700 avgör KTH:s säkerhetssamordnare om ärendet ska hanteras av:
- KTH:s krisledningsgrupp,
- KTH:s säkerhetssamordnare eller
- internt på ABE

På ABE är det prefekten i samråd med skolchefen och HR- ansvarig som ansvarar för att utifrån situationens karaktär och omfattning bedöma hur krisstödet skall utformas. Krisstöd som utformas med hjälp av stödkompetenserna kan aktiveras på två sätt:

Skolchef/HR- ansvarig tar direktkontakt med respektive stödkompetens; alternativt att skolchef/HR- ansvarig ringer KTH:s larmnummer och anmäler situationen till KTH:s krisledningsgrupp.

I den akuta fasen

Ring 112 vid behov för ambulans.

Larma dessutom alltid KTHs interna larmnummer, tfn: 08-790 7700. Tillbud som skulle ha kunnat leda till en allvarligare personskada ska även rapporteras.

Ta hand om personal som varit utsatt för en situation (upptäckte inbrottet/ varit vittne till allvarlig personskada etc.)

Under den närmaste timmen

Kontakta prefekt/avdelningschef, HR-ansvarig eller skolchef.

Spärra av olycksplatsen i avvaktan på arbetsplatsutredning.

- Avspärrning i avvaktan på polis eller arbetsplatsutredning efter olycka:
- Arbetstid: institutionen/KTH:s säkerhetsjour.
- Ej arbetstid: väktare.

Städa inte olycksplatsen utan spärra av och vänta på eventuell utredare

Företagshälsovården ska efter 24–72 timmar ge avlastande samtal till enskild eller grupp.
Företagshälsovårdens tjänster gäller endast anställda. Studenter kontaktar Studenthälsan vid KTH.

Alla större olyckor utreds av KTH:s centrala förvaltning. Intern hjälp från Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) kan fås av KTH:s säkerhetssamordnare, KTH:s personalkonsulter, Studenthälsan vid KTH och KTH:s säkerhetsgrupp.

Under de närmaste dagarna

Skriv en redogörelse för händelsen och skicka till HR ( persadm@abe.kth.se ).