Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Socio-technical Transformations in Care Practices

Investigating the Implementation of Social Alarm Systems in Nursing Homes

Tid: On 2021-12-01 kl 09.00

Plats: T52, Hälsovägen 11C, Huddinge

Språk: Engelska

Ämnesområde: Teknik och hälsa

Respondent: Fangyuan Chang , Teknisk vårdvetenskap, Technology in Health Care

Opponent: Professor Uno Fors, Stockholms universitet

Handledare: Professor Britt Östlund, Teknisk vårdvetenskap; Assistant Professor Sanna Kuoppamäki, Teknisk vårdvetenskap; Andrea Eriksson, Ergonomi

Exportera till kalender

Abstract

Den globala bristen på kvalificerad vårdpersonal tillsammans med det ökade behovet av äldreomsorgstjänster har begränsat vårdhemmens förmåga att erbjuda sina boende högkvalitativa vårdtjänster. Politiskt är tilltron hög till att digitaliseringen kan förbättra vårdens effektivitet, effektivisera vårdarbetet och därmed möta utmaningen med en växande äldrebefolkning. Nya vårdtjänster skapas med hjälp av digitala tillämpningar, till exempel sociala robotar, samtidigt som befintliga analoga vårdtjänster digitaliseras. Tidigare studier har framförallt fokuserat på implementeringen av helt nya digitala tekniker medan analog teknik som digitaliseras fått mindre uppmärksamhet. Avhandlingen omfattar empiriska studier av implementeringen av digitala larmsystem på fyra vårdboenden och har sitt huvudsakliga fokus på socio-tekniska förändringar i vårdens praktik, hur implementeringen av det nya larmsystemet formas socialt när den kontextualiseras. Larmsystemet är en etablerad teknik som syftar till att göra det möjligt för användare att ringa efter hjälp i nödsituationer. Baserat på en litteraturstudie (Studie I) undersöker bifogade artiklar förväntningarna på den tekniska förändringen uttryckt i roller, genomförandeplaner och strategier (Studie II); skilda uppfattningar inom ett team under genomförandet (Studie III); relationen mellan individernas faktiska teknikanvändning, de antaganden som tillskrivs tekniken från början och förekommande vårdideologi (Studie IV); samt individers roll i hanteringen av det nya systemet och vårdkulturen (Studie IV). Analysen av genomförandedokument, observationer av vårdpersonalens dagliga arbete, intervjuer med människor från både teknikföretag och vårdboenden, frågeformulär med vårdpersonal samt en litteraturöversikt bygger den metodologiska grunden för denna avhandling.Resultaten visar att ny teknik i vården är långt ifrån förutsägbar eller mätbar utanför den kontext där den implementeras. Under implementeringsprocessen har människor i organisationen olika mål, lägger vikt vid olika aspekter och har olika tillvägagångssätt för att integrera systemet i sitt arbete och sin vardag. Vårdpersonalen använder det digitala larmsystemet utifrån sin personliga och förståelse av tekniken, situationen och vården.Avhandlingens huvudsakliga bidrag handlar om teoretiska perspektiv såväl som praktiska möjligheter och begränsningar för implementeringen av sociala larmsystem på vårdboenden. Resultaten indikerar att digitaliseringen av redan kända analoga system medför olika förändringar. Digitaliseringen av larmtjänster på vårdboenden kan tjäna på en bättre kontextualisering av systemet; flexibla och kontinuerliga implementeringsstrategier; och en gemensam grund för ändamålsenlig kommunikation mellan involverade aktörer.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-304577