Skip to main content

Kvalitetsdialog med SCI

Published Apr 30, 2020

Fredagen den 24 april genomfördes SCI-skolans kvalitetsdialog där skolans ledning träffar KTHs Dekanus Anders Forsgren och Prodekanus Sofia Ritzén. Vid kvalitetsdialogen diskuteras de underlag som skolan tidigare skickat in om utbildning på grund, avancerad och forskarnivå samt fakultetsutveckling och kompetensförsörjning.

Medverkande

Från SCI: Skolchef Sandra Di Rocco, 1.e vice skolchef och FFA Mark Pearce, vice skolchef och FA Anna Dehlin, vice skolchef och GA Gunnar Tibert, administrativ chef Helene Rune, skolrådsordförande Agnes Berg, Doktorandrådsordförande Kian Shaker

Från FR: Dekanus Anders Forsgren och prodekanus Sofia Ritzén.

GVS: Inger Wikström-Öbrand och Magnus Johansson

Datum: 24 april, 2020
Tid: 09.00-12.00
Plats: Zoom-möte

Agenda

Dialogen om de olika områdena är tänkt att följa en tidsplan som nedan:

Inledning, 5 min

Presentationsrunda och genomgång av tankarna kring upplägg och innehåll i kvalitetsdialogen 2020.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 50 min

Vi delger vår analys av underlaget i den kontinuerliga uppföljningen och diskuterar den tillsammans med er, samt resonerar om prioriterade åtgärder.

 • Utbildningarnas status
 • Samverkan och arbetslivsperspektiv på programnivå
 • Forskningsanknytning
 • Jämställdhet
 • Hållbar utveckling

Paus 5 min

Utbildning på forskarnivå, 50 min

Vi delger vår analys av underlaget i den kontinuerliga uppföljningen och diskuterar den tillsammans med er, samt resonerar om prioriterade åtgärder.

 • Utbildningarnas status
 • Forskarutbildningens finansiering
 • Forskarutbildningens säkring av examensmålen
 • Jämställdhet
 • Hållbar utveckling
 • Samverkan avseende forskarutbildning. Ingick inte i programanalys eller skolrapport men behöver ändå tas upp för reflektion och diskussion i kvalitetsdialogen.

Paus 5 min

Fakultetsutveckling och kompetensförsörjning, 50 min

Utifrån fakultetsutvecklings- och kompetensförsörjningsplanerna. Vi delger vår analys och diskuterar den tillsammans med er, samt resonerar om prioriterade åtgärder.

 • Nyanställningar i relation till befintliga resurser
 • Fördelning av basanslag
 • Fördelning och värdering av arbetsuppgifter
 • Stöd för fakultet i sin utveckling, speciellt inför ansökan om befordran
 • Jämställdhet
 • Samverkan

Regelbunden granskning, 15 min

 • Information om RAE2020
 • Planering av regelbunden granskning av utbildningar

Nedan finner du information om den kontinuerliga uppföljningen och kvalitetsdialogen 2020

Tidplan för kontinuerlig uppföljning och kvalitetsdialog 2020

Datum

Aktivitet

31 jan

All data för analyserna i underlagen ska vara publicerat 31 jan 2020. De delar av underlagen som inte kräver data kan dock påbörjas när mallarna är klara under senare delen av november 2019. OBS! Den årliga kontinuerliga uppföljningen av forskning utgår 2020 på grund av RAE.

13 mars

Deadline för skolornas uppladdning av underlagen på webbplattformen för kontinuerlig uppföljning.

Mallar för alla underlagen finns att hämta under menyn Kvalitetsdialog 2020 till vänster på denna webbplattform.

8 april

Information till skolorna om vilka frågor kvalitetsdialogen huvudsakligen kommer att avhandla.

20 april
09.00-12.00

Kvalitetsdialog ABE

23 april
13.00-16.00
Kvalitetsdialog EECS

24 april
09.00-12.00

Kvalitetsdialog SCI

27 april
09.00-12.00

Kvalitetsdialog CBH

29 april
09.00-12.00

Kvalitetsdialog ITM

6 maj

Dekanus och prodekanus återkoppling till skolorna

12 maj

Skolornas kommentarer på dekanus och prodekanus återkoppling

13 maj

Sammanställning av återkopplingen och skolornas kommentarer till rektor.

Information om kvalitetsdialogen

Medverkande vid kvalitetsdialogen

De som medverkar vid kvalitetsdialogen 2020 är dekanus, prodekanus, skolchef, ansvarig för framtida fakultet (FFA), administrativ chef, grundutbildningsansvarig (GA), forskarutbildningsansvarig (FA) och skolans studentrådsordförande (SRO) samt KTH:s kvalitetssamordnare.

Underlag till kontinuerlig uppföljning

I den årliga kontinuerliga uppföljningen ingår följande underlag som skolorna ansvarar för att ta fram:

 • Plan för fakultetsutveckling och kompetensförsörjning.
 • Skolrapport med aggregerad analys av utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
 • Skolrapport med aggregerad analys av utbildning på forskarnivå.
 • Skolans plan för genomförandet av regelbunden granskning av utbildning på alla nivåer.
 • Utgår 2020 pga RAE: Skolrapport med aggregerad analys av forskning. (inkl. publiceringsstrategier)

Mallar och instruktioner för underlagen till kvalitetsdialogen

För att avgränsa arbetet, och för att underlagen ska bli jämförbara mellan skolorna, ska följande mallar/vägledningar användas:

 • Mall till plan för fakultetsutveckling- och kompetensförsörjning.
 • Mall till skolrapport med aggregerad analys av utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.
 • Mall till skolrapport med aggregerad analys av utbildningar på forskarnivå.
 • Mall till programanalys på grundnivå och avancerad nivå respektive forskarnivå
 • För skolans plan för arbetet med regelbunden granskning ska skolan beakta Anvisning om regelbunden granskning (V-2018 -0730).

Kvalitetsdialogen är en del av den kontinuerliga uppföljningen som pågår från januari till maj. Den kontinuerliga uppföljningen omfattar verksamhetsuppdragen utbildning, forskning och samverkan samt fakultetsutveckling och kompetensförsörjning. Uppföljningen utgår ifrån verksamhetsplanen och underlagen utgörs av skolrapporter från respektive skola för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inklusive samverkan och skolrapporter om forskning inklusive samverkan samt skolrapporter om fakultetsutveckling och kompetensförsörjning. I samband med den kontinuerliga uppföljningen avrapporterar också varje skola arbetet med den regelbundna granskningen och resultaten av denna.

Dekanus och prodekanus leder tillsammans kvalitetsdialogen och lyfter de frågor som prioriterats utifrån analyser som de gjort tillsammans med ledamöter från utbildningsnämnden, anställningsnämnden, fakultetsrådet och sakkunniga inom hållbar utveckling, jämställdhet och samverkan.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta kvalitetssamordnarna på: kvalitetssamordning@kth.se