Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fakultetsnämnder byggs för framtiden

Människor samarbetar i ett laboratorium.
Från första januari nästa år ska de nya fakultetsnämnderna vara på plats för ökat kollegialt inflytande och ansvarstagande. (Foto: KTH)
Publicerad 2023-09-06

Från och med den 1 januari nästa år ska nya fakultetsnämnder vara på plats och i gång på respektive skola.
– Vi hoppas att många tar chansen att vara med och påverka sin skolas utveckling både i vardagen och strategiskt, säger Sofia Ritzén, dekanus. Det handlar både om att delta i nämnden men också att nominera kollegor och delta i valet.

Hon är sammankallande i arbetsgruppen som på rektors uppdrag arbetar för att utveckla och bygga en organisation för kollegialt inflytande och ansvarstagande.

– Inflytande och ansvar går hand i hand och fakultetsnämnderna får stor betydelse både som beredande och beslutande organ i en kollegial och decentraliserad struktur, säger Sofia Ritzén.

Följa upp kvaliteten

Fakultetsnämnderna ska hantera uppgifter som kräver vetenskaplig eller konstnärlig bedömning. Exempel på frågor som fakultetsnämnderna ska bereda och besluta om kan vara att inrätta och avveckla utbildningsprogram, allmänna studieplaner för forskarutbildning och att följa upp kvaliteten inom utbildning och forskning på skolan.

– Målet är högre kvalitet och ökad effektivitet. Grundtanken är att de som kan verksamheten bäst och är närmast den också är de bäst lämpade att tillsammans fatta beslut om den. Något som bidrar till utvecklingen av skolan och KTH som helhet.

Porträtt på Sofia Ritzén
Sofia Ritzén, dekanus.

Just nu pågår ett arbete med att sätta samman valberedning för varje skola. Under hösten arbetar valberedningarna med att hämta in nomineringar och presentera valbara personer. Valen ska hållas 4-10 december. Vid samma tidpunkt hålls också val till fakultetsrådet.

–Forskares och lärares engagemang i att nominera och delta i valet är väldigt viktigt.

Olika perspektiv

Den 22 november ska förslag på ändringar i arbetsordning vid KTH, efter remissrunda, upp i universitetsstyrelsen för beslut.

– I fakultetsnämnderna kommer olika perspektiv och forskningsfält företrädas, säger Sofia Ritzén och påtalar att det kollegiala inflytandet och ansvarstagandet är en del av det akademiska medborgarskapet.

– Tydliga och kollegiala ledningsstrukturer är viktiga för ett självständigt universitet och därmed för universiteten som en viktig del i en demokrati.

Om fakultetsnämnderna

  • Varje skola ska ha en fakultetsnämnd på plats från och med första januari 2024.
  • Nämnden ska bestå av en ordförande, sex lärarledamöter och två externa ledamöter. Studenterna ska ha rätt att vara representerade med två studentledamöter. Skolchef ska vara ordförande för nämnden och en av lärarledamöterna utses till vice ordförande. Fackliga representanter ska ha närvarande- och yttranderätt.
  • Skolans fakultetsnämnd har det övergripande ansvaret för utbildning och forskning inom skolans verksamhetsområde, vilket inbegriper strategiskt utvecklingsarbete, kvalitetssäkring av utbildning, forskning och kompetensförsörjning och frågor som rör organisering av undervisning och forskning.

Mer om valen och hur du nominerar

Under rubriken  kan du läs mer om hur det kollegiala inflytandet stärks, hur valen går till och om hur fakultetsrådet och skolornas fakultetsnämnder utvecklas och är tänkta att fungera från 1 januari nästa år.

Text: Jill Klackenberg