Till innehåll på sidan

UNITE! – ett framtida Europauniversitet

UNITE ! – University Network for Innovation, Technology and Engineering - är ett nätverk bestående av sju framstående universitet i lika många europeiska länder. Målet är att skapa en ny europeisk universitetsmodell genom gemensamma utbildningsprogram, virtuell och fysisk mobilitet, innovativa pedagogiska metoder och harmoniserade styrningsmodeller.

UNITE! logotyp

Aktiviteter

I arbetet med att ta fram den nya universitetsmodellen, som påbörjades hösten 2019, ingår aktiviteter som riktar sig till såväl studenter, anställda som samarbetspartners. 

För studenter

 • Fysisk och virtuell mobilitet inom UNITE! för alla studenter, genom gemensamma utbildningar, sommarskolor, on-linekurser samt gemensamma kurser som innehåller kortare mobilitet.
 • Språk- och kulturkurser.

För doktorander

 • Gemensamt utvecklade Europeiska doktorandutbildningar som integrerar forskning med lärande, innovation och entreprenörskap.
 • Mobilitet inom UNITE!

För anställda

 • Mobilitet inom UNITE! för alla anställda, inklusive tematiska ”staff weeks”.
 • En undervisnings- och lärandeakademi som ska stödja lärare i att utveckla modeller för flexibelt lärande och innovativa pedagogiska metoder.

För regionen

 • Tillgång till strukturer för innovation och entreprenörskap i de olika universitetsregionerna inom UNITE! med möjlighet för regionala aktörer att skapa nya kraftfulla internationella samarbeten.

Dessutom kommer det arbetas fram gemensamma modeller för styrning och administration, stödtjänster, kommunikation och kvalitetssäkring.

Europa-universitet för konkurrenskraft

UNITE! ingår i EU:s satsning på Europauniversitet och var ett av de första 17 nätverken som beviljades medel för detta av EU 2019. Satsningen syftar till att skapa europeiska universitetsnätverk, med målsättningen att det 2024 ska bildas ett antal ”Europauniversitet” som ger studenter möjlighet att ta examen genom att kombinera studier i flera EU-länder och som ska bidra till de europeiska universitetens internationella konkurrenskraft.

Efter en ny utlysning beviljades ytterligare 24 nätverk medel i juli 2020.

Det pågående arbetet inom UNITE! är ett pilotprojekt fram till 2022. Alliansen UNITE! är ett mer omfattande samarbete där de långsiktiga målen ska utvärderas 2025.

Samarbete inom forskning och innovation

UNITE! har juli 2020 beviljats ytterligare finansiering genom EU Horizon 2020. I detta projekt kommer man att utveckla en integrerad, gemensam och långtidsinriktad forsknings- och innovationsstrategi i samklang med de utbildningsinriktade aktiviteterna. För att åstadkomma detta kommer UNITE! att formulera en forsknings- och innovationsagenda fram till 2030 som innefattar alla partners. En annan målsättning är att inom tre år lansera ett antal pilotprojekt inom energi, artificiell intelligens och industri 4.0.

Projektet kommer också att adressera framtagande av gemensamma policyer för personella resurser, delad tillgång till forskningsinfrastruktur, stärkandet av samarbetet med icke-akademiska aktörer, “Open science” och samverkan med allmänhet, civilsamhälle och myndigheter.

Projektet samordnas av Politecnico di Torino och startar 2021.

Introduktion till UNITE! (video)

Partners

I UNITE ingår sju universitet från lika många EU-länder:

Administrativ samordning sker från TU Darmstadt.

UNITE! har sin grund i universitetsnätverket CLUSTER – Consortium Linking Universities of Science and Technology for Education and Research – och bygger på tre årtionden av nära samarbeten mellan några av de främsta tekniska universiteten i Europa inom utbildning, forskning, innovation och socialt ansvar.

Event och enskilda aktiviteter

Styrning och samordning

Den stora gemensamma planeringen sker genom stormöten, ”dialogue meetings”. Följande stormöten har avhållits eller är planerade:

 • Kick-off, Darmstadt, 4-6/11 2019
 • Dialogue meeting, Esbo, 12-14/2 2020
 • Dialogue meeting (online), Lissabon, 29/9-1/10 2020
 • Dialogue meeting 2021; Grenoble och Barcelona
 • Dialogue meeting 2022: Stockholm och Turin/Darmstadt

Aktiviteter för studenter

 • Kursen INSPIRE vid TU Darmstadt, mars-juli 2020
 • Sommarprogram på Aalto: Digital Business Master Class
 • Korta kurser i entreprenörskap
 • Pilotprojekt gällande virtuell mobilitet inom energiteknik, masternivå, under utveckling

Aktiviteter för anställda

 • Boot camp Aalto 8-11/6 2020 – lärare diskuterar pedagogisk utveckling
 • Boot camp på UPC under 2021 samt workshop i Darmstadt under 2022
 • Tematiska staff weeks

Organisation och kontaktpersoner på KTH

Huvudansvariga på KTH är rektor Sigbritt Karlsson och vicerektor för internationalisering, Stefan Östlund.

Övergripande administrativt ansvarig samt ansvarig för samordning lokalt och inom UNITE (Key Liaison Officer, KLO) är Mirko Varano, GVS/EDO.

Projektledare för UNITE! På KTH är Patrik Gärdenäs , GVS/EDO.

Arbetet i UNITE! bedrivs i arbetsgrupper, så kallade Task Forces (TF). Alla lärosäten finns representerade I alla TF men har en Task Force Leader (TFL) från ett av lärosätena. Nedan listas alla TF med ansvarigt lärosäte inom parentes samt med namnen på kontaktpersoner för KTH.

 • TF 1 – Projektledning/Management (TU Darmstadt)
  Mirko Varano GVS/EDO
 • TF 2 – Styrning och kvalitetssäkring/Governance and quality assurance (TU Darmstadt)
  Rektor Sigbritt Karlsson och vicerektor Stefan Östlund; Magnus Johansson och Inger Wikström Öbrand, GVS/MO.
 • TF 3 – Studentservice/Support Services (U Lisboa)
  Petra Krödel och Marina Wellén, GVS/EDO
 • TF 4 – Virtuellt campus/Virtual Campus (Aalto)
  Elizabeth Keller och Morgan Mickelson, ITM/Institutionen för lärande
 • TF 5 – Undervisnings- och lärandeakademi/Teaching and Learning Academy (Aalto)
  Arnold Pears, ITM/Institutionen för lärande
 • TF 6 – Mobilitet för alla – studenter/Mobility for all – students (KTH)
  Johanna Simonsson, GVS/EDO
 • TF 7 – Mobilitet för alla – anställda/Mobility for all – staff (INP Grenoble)
  Anna Hellberg Gustafsson, GVS/EDO, Elizabeth Keller, ITM/Institutionen för lärande
 • TF 8 – Doktorandutbildning med fokus på energi och AI/PhD as Learning-Research-Innovation Interface – Focus on Energy and AI (PoliTorino)
  Rahmatollah Khodabandeh, ITM/EGI, Per Berglund, CBH
 • TF 9 – Regionalt samarbete och innovation/Regional Involvement and Innovation (UPC)
  Lili André, GVS/CBL
 • TF 10 – Kommunikation och informationsspridning/Sustainability and Dissemination (UPC)
  Kjell Carli, GVS/CBL

Mer information

UNITE! på externa webbplatsen

Artikel på intranätet: Konkret samarbete driver UNITE! framåt

Nyhetsartikel: KTH med i stort europeiskt universitetssamarbete

Rektors Sigbritt Karlssons blogginlägg om Europa-universitet

UNITE!:s webbplats .

UNITE! logotyp UNITE! på Twitter    

YouTube logo UNITE! på YouTube

UNITE! fyllde ett år  den 5 november 2020.

Huvudkontakt på KTH:

Medfinansierat av EU-programmet Erasmus+
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Åsa Carlsson
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-11-13