Till innehåll på sidan

Universitetsövergripande rutin för hållbar utveckling i utbildning inom ramen för miljöledningssystemet

RUTIN
Beslutsfattare:  Hållbarhetschef
Gäller från och med:   22 februari 2019
Ändrad från och med:   22 februari 2019
Diarienummer:  V-2019-0216-01 ks.kod 1.2
Ansvarig avdelning:  KTH Sustainability Office

1. Syfte

Rutinen beskriver KTH:s systematiska arbete med att beakta hållbar utveckling i utbildning inom ramen för miljöledningssystemet. Det följer av krav enligt miljöledningsförordningen (2009:907) och enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001: 2015.

Syftet med rutinen är att bidra till FN:s globala hållbarhetsmål och nå KTH:s övergripande hållbarhets- och klimatmål för utbildning. Rutinen syftar till att skapa effektiva arbetssätt och processer som skapar värde för medarbetare och studenter.

2. Omfattning/avgränsning

Rutinen beskriver hur miljöledningssystemet är integrerat i KTH:s planerings- och uppföljningsprocess och i KTH:s kvalitetssystem för utbildning. Rutinen beskriver utbildningsprocessen och hur indikatorer för att följa upp och mäta hållbarhets- och klimatmålen för utbildning beslutas.

3. Definitioner

Enligt 1 kap. 5 § första stycket högskolelagen ska högskolorna i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

I bilaga 2 till högskoleförordningen finns det för alla examina övergripande lärandemål. Några av dessa berör miljö och hållbar utveckling.

GVS

Gemensamt verksamhetsstöd

KTH SO

KTH Sustainability Office

4. Ansvar

Ansvaret följer av rektors och skolchefernas delegationsordning. Universitetsstyrelsen, rektor, chef för det gemensamma verksamhetsstödet, vicerektorer, dekanus, skolcheferna och hållbarhetschefen har ett ansvar för att hållbar utveckling beaktas inom utbildning.

5. Hållbar utveckling i utbildning inom ramen för miljöledningssystemet respektive kvalitetssystemet för utbildning

1. Inom ramen för miljöledningssystemet beslutar universitetsstyrelsen om en hållbarhetspolicy. Rektor fattar beslut om övergripande hållbarhetsmål för utbildning. De övergripande hållbarhetsmålen för utbildning upprättas för en viss tidsperiod. Hållbarhetschef och vicerektor för hållbar utveckling bereder efter samverkan med ansvariga funktioner ändringar av hållbarhetspolicyn och av hållbarhets- och klimatmålen för utbildning.

2. Hållbarhetschef beslutar inom ramen för miljöledningssystemet om processer och rutiner för hållbar utveckling i utbildning. Vicerektor för hållbar utveckling beslutar om indikatorer för att mäta och följa upp hållbarhets- och klimatmålen för utbildning. Beslut av rutiner/processer och indikatorer sker efter samverkan med berörda vicerektorer och med fakultetsrådet.

3. Rektor beslutar om hållbar utveckling i utbildning inom ramen för KTH:s utvecklingsplan och årliga verksamhetsplan. Chefen för det gemensamma verksamhetsstödet, hållbarhetschef och vicerektor för hållbar utveckling upprättar en årlig verksamhetsplan för det gemensamma verksamhetsstödet till rektor och skolcheferna avseende arbetet med hållbar utveckling i utbildning. Det sker efter samverkan med berörda funktioner.  

Rektor tar upp skolans arbete med hållbarhetsmålen för utbildning i samband med skoldialogen. Dekanus tar upp resultatet av arbetet med hållbar utveckling inom utbildningen i samband med kvalitetsdialogen med skolorna. Det sker inom ramen för en diskussion utifrån beslutade indikatorer och övrig relevant information.

4. Skolchef beslutar om skolans utvecklingsplan och skolans årliga handlingsplan för hållbar utveckling inom utbildning.

Skolans utvecklingsplan och handlingsplan för hållbar utveckling i utbildning genomförs inom ramen för den ordinarie verksamhetsplaneringen och uppföljningen av skolans verksamhet. Handlingsplan ligger som underlag för de programanalyser och den skolrapport som tas fram i samband med den interna årliga uppföljningen inom ramen för kvalitetssystemet för utbildning. Skolchef ansvarar för att handlingsplan publiceras på skolans intranät.  

Med stöd av hållbarhetschef och vicerektor för hållbar utveckling följer skolchef upp handlingsplan och beslutar om nya handlingsplaner för nästkommande år. Det sker i samband med genomförandet av ledningens genomgång vid skolan, dock senast den 31 mars varje år. I samband med ledningens genomgång beslutar skolchef vilka frågor som skolan vill ta vidare till kvalitetsdialogen med dekanus.

5. Hållbarhetschef följer upp det övergripande arbetet med hållbarhetsmålen för utbildning i samband med ledningens genomgång för rektor, vicerektor för hållbar utveckling och chefen för det gemensamma verksamhetsstödet. Hållbarhetschefen och ansvariga vicerektorer presenterar resultaten från skolornas genomgång för rektor och skolcheferna vid rektors strategiska råd.

6. Hållbarhetschef ansvarar för att samordna det övergripande arbetet med de interna och externa miljörevisionerna. I samband med intern och extern miljörevision följer miljörevisorerna upp det systematiska miljöledningsarbetet genom att revidera arbetet med att beakta hållbar utveckling inom utbildning. Inom ramen för kvalitetssystemet för utbildning sker en kontinuerlig uppföljning av hållbar utveckling inom utbildningen.

7. Hållbarhetschef tar i samverkan med vicerektor för hållbar utveckling fram en övergripande hållbarhetsredovisning och stödjer skolorna i deras redovisning på skolnivå. Hållbarhetsredovisningen rapporteras till universitetsstyrelsen.

I årsredovisningen redovisas KTH:s miljö- och hållbarhetsarbete till utbildningsdepartementet och en redovisning sker till Naturvårdsverket enligt miljöledningsförordningen. Redovisningar sker också till internationella nätverk och rankinginstitut. Redovisningarna kommuniceras till interna och externa intressenter och publiceras på intranätet och externt på vår webbsida.

6. Utbildningsprocessen

Utbildningsprocessen kan beskrivas på ett övergripande sätt och var hållbar utveckling bör beaktas. KTH:s och skolornas delegationsordning och andra styrande dokument beskriver ansvariga funktioner

Övergripande utbildningsprocess

1. Omvärlds- och intressentanalys - Reflektion kring hållbarhetsaspekter som är relevanta för programmet.

2. Dimensionering av utbildningsprogram och säkerställa resurser – tillse att det finns relevant lärarkompetens och övriga resurser.

3. Skapa kännedom och rekrytera studenter - Nå ut till nya studentgrupper och lyfta fram utbildningens bidrag till en hållbar utveckling och att det är viktig fråga för KTH.

4. Anta studenter

5. Hantera program-/kursval och registrering

6. Genomföra program och kurser - Se till att frågorna avseende hållbar utveckling tas med och examineras. Lärandeaktiviteter med avseende på hållbar utveckling.

7.  Årliga kvalitetsdialogen - Analys av arbetet med att integrera hållbar utveckling inom programmet.

8. Utvärdera, följa upp och förbättra - Alumnenkät och mellanårsenkät.

Processen för att genomföra program och kurser- utbruten process för steg 6 i ovanstående övergripande process

6.1 Omvärlds- och intressentanalys - Reflektion kring hållbarhetsaspekter som är relevanta för programmet och kurserna.

6.2 Utveckla och revidera program och kurser - Tillse atthållbar utveckling är integrerat på programnivå och i relevanta kurser och diskutera hur progressionen ska se ut i programmet. Vilka behov och möjligheter till förbättringar finns och vilka behov finns av styrdokument eller riktlinjer för arbetet. Se till att relevanta kurser blir miljö- och hållbarhetsmärkta.

6.3 Genomföra program och kurser - Se till att frågor om hållbar utveckling tas med och examineras utifrån upprättade lärandemål för hållbar utveckling. Lärandeaktiviteter med avseende på hållbar utveckling.

6.4 Examination - Finns lärandemål inom i hållbar utveckling i utbildningen som examineras.

6.5 Kursanalys och programanalys - I vilken utsträckning är hållbar utveckling integrerat på programmet. Finns progression i innehåll och i examination av lärandemålen avseende hållbar utveckling mellan kurser på olika nivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå).

6.6 Följa upp, utvärdera och förbättra program och kurser

Ändamålet med att beskriva utbildningsprocessen ovan är att

 1. Bidra till KTH:s hållbarhets- och klimatmål för utbildning och FN:s globala hållbarhetsmål.
 2. KTH ska vara ledande inom hållbar utveckling.
 3. Att hållbar utveckling beaktas i utbildningarna, där så är relevant.
 4. Att få en överblick var det är relevant att hållbar utveckling beaktas i utbildningsprocessen.
 5. Skapa utgångspunkt för diskussion av förbättring av arbetet med att integrera hållbar utveckling i utbildningen.
 6. Få ökad förståelse för vilka indikatorer som ska finnas för att följa upp, utvärdera och redovisa arbetet med hållbar utveckling i utbildningen.

7. Indikatorer för hållbar utveckling i utbildning

Uppföljning och utvärdering av hållbar utveckling i utbildning sker med stöd av indikatorer. Indikatorerna syftar till att synliggöra och spegla kvalitet eller effektivitet i utbildningen avseende hållbar utveckling. Indikatorer ska stödja ledningen och medarbetare att förbättra arbetet med att nå hållbarhetsmålen för utbildning. Indikatorerna beslutas av vicerektor för hållbar utveckling efter samverkan med berörda funktioner.

Uppföljning av hållbarhetsmålen med stöd av indikatorer sker i samband med ledningens genomgång för rektor och i samband med ledningens genomgång på skolnivå för skolchefens ledningsgrupp.

Uppföljning med stöd av indikatorerna sker också i samband med den årliga kvalitetsdialogen och skoldialogen som dekanus och rektor genomför med skolorna. KTH- Sustainability Office samordnar övergripande arbetet med indikatorer och är ett stöd till skolorna i arbetet med att ta fram indikatorer på skolnivå. Den årliga uppföljningen med stöd av indikatorer presenteras övergripande och på skolnivå. Resultatet rapporteras både internt och externt och i samband med olika hållbarhetsredovisningar.

8. Dokumentation

 • KTH:s utvecklingsplan 2018 - 2023 och KTH:s verksamhetsplan, årliga.
 • KTH:s hållbarhets- och klimatmål 2021 - 2025(2045).
 • Det gemensamma verksamhetsstödets och skolornas utvecklingsplaner.
 • Skolornas hållbarhetsmål och handlingsplan.
 • Centralt genomförd riskanalys avseende hållbar utveckling.
 • Campusplanen 2018 - 2023.
 • Kvalitetspolicy, samt styrdokumenten för kvalitetssäkring av utbildning.
 • Beslut av vicerektor för hållbar utveckling avseende indikatorer för hållbar utveckling inom utbildning.

9. Bilagor

Bilaga 1

Indikatorer för hållbar utveckling inom utbildning

Indikatorerna nedan är de som används när denna rutin beslutas. Arbetet med att utveckla indikatorer sker kontinuerligt bland annat i relation till nationell och internationell utveckling. Indikatorerna kan därför komma att uppdateras utan att rutinen uppdateras.

 • Antal MHU-märkta kurser (grundnivå, avancerad och forskarnivå).
 • Antal studenter som registrerats med slutbetyg på MHU-märkta kurser.
 • Antal utbildningsprogram med huvudfokus mot miljö och/eller hållbarhet som mäts med nyckelord i programtiteln.
 • Antal examinerade lärare i pedagogiska kursen "Lärande för hållbar utveckling”.
 • Antal studentuppsatser (examensarbeten i Diva) med fokus på hållbar utveckling/totala antalet examensarbeten på avancerad nivå.  
 • Frågor i mellanårsenkät och karriärenkät.
 • Antal fakultetsanställningar (professorer) med hållbarhetsfokus i ämnesområde.
 • Antal utlysta fakultetsanställningar (professorer, lektorer, biträdande lektorer) med hållbarhetsfokus i ämnesområde eller ämnesbeskrivning.

10. Ändringslogg 

Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn
00 2019-02-22 Ny rutin Kristina von Oelreich

01

2021-04-01

Ändring i rutinen utifrån namn på nya hållbarhetsmål för perioden 2021-2025

Kristina von Oelreich och Sabine Micksäter

02 2021-11-09 Redaktionella ändringar, tillgänglighetsanpassning Veine Haglund
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-09