Till innehåll på sidan

Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom att utbilda, forska och samverka med det omgivande samhället. Genom sin verksamhet påverkar också KTH miljön konkret genom förbrukning av material och vatten, energi- och kemikalieanvändning, resor och transporter och byggande samt indirekt vid inköp och upphandling.

Aktuellt

KTH:s nya hållbarhetsmål 2021-2025

KTH: s nuvarande hållbarhetsmål (2016-2020) löpte ut vid utgången av 2020. Arbetet med att utveckla de nya hållbarhetsmålen för perioden 2021-2025 pågår sedan april 2020. Som en del av KTH:s åtagande i Klimatramverket fastställde KTH klimatmål och åtgärder i slutet av 2019. Dessa klimatmål gäller nu tills de integreras i de nya hållbarhetsmålen.

Framtagningsprocessen för nya målen har involverat KTHs ledning, anställda, studenter och andra intressenter genom dialog och workshops under våren och hösten. Återkoppling från dessa möten har beaktats i framtagande av de nya hållbarhetsmålen. Ett slutligt förslag av hållbarhetsmålen kommer att presenteras för det strategiska rådet i slutet av november. Beslut förväntas tas av rektor den 1 december.

Kontakta KTH Sustainability Office för mer information: sustainability@kth.se

Klimatramverket för universitet och högskolor

Lärosätena tar helhetsgrepp om sitt klimatarbete

37 svenska universitet och högskolor har tagit fram ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska varje anslutet lärosäte ta fram varsin konkret klimatstrategi, med målet att ligga i linje med 1,5-gradersmålet år 2030. De höjda ambitionerna rymmer både sänkta egna utsläpp och större effekt på samhällets omställning.

KTH:s miljöledningssystem ISO 14001

vecka 43 och 45

Resultat - Intern miljörevision 2020

En intern miljörevision genomfördes in november 2020. Den sammanfattande bedömningen av årets interna miljörevision av KTH är att de reviderade enheterna uppfyller miljöledningssystemets (ISO 14001:2015) och förordningens (SFS 2009:907) krav inom de områden som granskats.

Läs rapporten här

20-21 APRIL

Extern miljörevision 20-21 april, 2020

Under april genomfördes den årliga externa miljörevisionen på alla skolor, GVS och KTH centralt. Syftet med revisionen var att ge en bild av hur miljöledningssystemet är integrerat i verksamheten och hur arbetet med att nå KTH:s hållbarhetsmål går.

Läs mer om interna och externa miljörevisioner

Vi vill veta!

Rapportera miljöavvikelse eller förbättringsförslag

Har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet? Eller har du förbättringsförslag angående KTH:s miljöarbete?

Nyheter och evenemang inom hållbar utveckling på KTH 

Evenemang