Till innehåll på sidan

Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom utbildning, forskning och genom samverkan med olika partners och aktörer i det omgivande samhället. Anställda och studenter arbetar dagligen för att minska miljöpåverkan som uppstår som resultat av vår verksamhet.

Som tekniskt universitet har KTH ett särskilt ansvar för att utveckla och förmedla kunskap som behövs för att främja en sådan hållbar utveckling. KTH:s värdegrund bygger på övertygelsen att utbildning och forskning ska bidra till bättre en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. 

KTH använder sina byggnader för undervisning, labb- och kontorsverksamhet och påverkar miljön genom användning av energi och vatten samt i samband med ny- och ombyggnationer. Miljöpåverkan uppkommer genom tjänsteresor och transporter samt genom inköp av varor och tjänster. 

Campusområdenas utomhusmiljöer används i forsknings- och utbildningssyfte samt för att stärka den biologiska mångfalden genom bevarande av grönytor, odlingslådor för anställda, bikupor, samt plantering av nya träd. 

För att skapa kontinuitet och effektivitet i hållbarhetsarbetet har KTH ett miljöledningssystemen enligt miljöledningsförordningen för statliga myndigheter och är miljöcertifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.
 

Aktuellt

Ett flygplan som flyger en bit ovanför marken.

Resorna skulle minska - ökar istället

Målet var att KTH:s klimatpåverkan från tjänsteresor skulle minska med 25 procent till år 2022. En uppföljning visar att klimatpåverkan istället ökat med cirka 11 procent per årsarbetskraft.

Regeringsuppdrag: Energibesparing i statliga myndigheter

KTH ska som myndighet genomföra åtgärder för att spara energi enligt nytt uppdrag från regeringen. Mängden el som köpts samt åtgärder ska regelbundet redovisas till regeringen till och med mars 2023.

Läs mer

Extern miljörevision 19-20 april

19-20 april får KTH besök av det externa certifieringsorganet Qvalify. Syftet med revisionen är att säkerställa att miljöledningssystemet upprätthålls, uppdateras och effektivt uppfyller våra hållbarhetsmål. Alla skolor, VS och KTH:s ledning kommer att granskas.

Fokusområden för årets granskning är bland annat intressentanalys, risker och möjligheter, KTH:s hållbarhetsmål, ledningsöversyn, krisberedskap (miljö), lagkrav och uppföljning av tidigare avvikelser. De medarbetare och chefer som berörs av revisionen kommer att kontaktas inom kort.

För mer information, kontakta kth-miljo@kth.se

Kalender

Miljö och hållbar utveckling på KTH 

KTH:s hållbarhetsmål

Hållbart, jämställt och klimatneutralt. Det är KTH:s hållbarhets- och klimatmål sammanfattade i tre ord.

KTH:s nya mål för hållbarhet

Hur kan KTH bli hållbart?

Välkommen att skicka in miljöavvikelser, idéer och förbättringsförslag för ett hållbart KTH

Har du idéer eller förbättringsförslag angående KTH:s arbete med hållbar utveckling? Eller har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?