Till innehåll på sidan

Miljö och hållbar utveckling

KTH bidrar till hållbar utveckling genom utbildning, forskning och genom samverkan med olika partners och aktörer i det omgivande samhället. Anställda och studenter arbetar dagligen för att minska miljöpåverkan som uppstår som resultat av vår verksamhet.

Som tekniskt universitet har KTH ett särskilt ansvar för att utveckla och förmedla kunskap som behövs för att främja en sådan hållbar utveckling. KTH:s värdegrund bygger på övertygelsen att utbildning och forskning ska bidra till bättre en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.

KTH använder sina byggnader för undervisning, labb- och kontorsverksamhet och påverkar miljön genom användning av energi och vatten samt i samband med ny- och ombyggnationer. Miljöpåverkan uppkommer genom tjänsteresor och transporter samt genom inköp av varor och tjänster.

Campusområdenas utomhusmiljöer används i forsknings- och utbildningssyfte samt för att stärka den biologiska mångfalden genom bevarande av grönytor, odlingslådor för anställda, bikupor, samt plantering av nya träd.

För att skapa kontinuitet och effektivitet i hållbarhetsarbetet har KTH ett miljöledningssystemen enligt miljöledningsförordningen för statliga myndigheter och är miljöcertifierad enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Aktuellt

Rapport från extern miljörevision

Den 6-7 april genomfördes den årliga externa revisionen av KTH:s certifierade miljöledningssystem. KTH fick positiv feedback på flertalet områden, och KTH Sustainability Office kommer att kontakta alla som berörs av avvikelserna eller de förbättringsförslag som mottogs.

Kalender

logotyp "qvalify ISO 14001"

KTH:s miljöledningssystem ISO 14001

KTH:s verksamhet är miljöcertifierat enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO14001. 

Läs mer om KTH:s miljöledningssystem

KTH:s hållbarhetsmål

Hållbart, jämställt och klimatneutralt. Det är KTH:s hållbarhets- och klimatmål sammanfattade i tre ord.

KTH:s nya mål för hållbarhet

Logotyp FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling

De globala målen och KTH:s utbildningar

Det är viktigt att alla studenter som tar examen från KTH har kunskap och verktyg för att kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Hur kan KTH bli hållbart?

Välkommen att skicka in miljöavvikelser, idéer och förbättringsförslag för ett hållbart KTH

Har du idéer eller förbättringsförslag angående KTH:s arbete med hållbar utveckling? Eller har du sett något som avviker från hur KTH arbetar med miljöfrågor, så kallade avvikelser (brister) i miljöarbetet?

Rapportera avvikelse eller förslag mm här